MONACOS STO­RE NED­T­UR

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - AS MONACO - TEKST: THO­MAS PYNDT

Først blev det me­ste af mester­hol­det fra 2017 solgt, så blev tra­e­ne­ren fy­ret, og nu skal Thier­ry Hen­ry i sit før­ste chefjob for­sø­ge at løf­te sin før­ste klub op over nedryk­nings­stre­gen i Li­gue 1. Men star­ten har på in­gen må­de va­e­ret god.

Ef­ter et par år som as­si­stent for den bel­gi­ske land­stra­e­ner Ro­ber­to Mar­ti­nez stod det ef­ter VM-bron­zen klart, at 41-åri­ge Thier­ry Hen­ry var klar til at ta­ge sprin­get og selv stå i spid­sen for et hold. Bor­deaux kom i spil i slut­nin­gen af au­gust, men Hen­ry stil­le­de iføl­ge L’Equipe for sto­re øko­no­mi­ske krav, så det gik i va­sken, mens det le­di­ge job i Bir­m­ing­ham-klub­ben Aston Vil­la hel­ler ik­ke gik fransk­man­dens vej i star­ten af ok­to­ber. Men det var nu hans egen skyld, for ne­de i den gam­le an­gri­bers før­ste klub, AS Mo­na­co, blev der og­så en stil­ling åben ef­ter fy­rin­gen af Leo­nar­do Jar­dim, og så pas­se­de brik­ker­ne pludselig sam­men.

”Da jeg fik til­bud­det var det ret lo­gisk, og mit hjer­te tog be­slut­nin­gen. I ken­der den for­bin­del­se, som jeg har til en klub i Lon­don, men det er her, jeg be­gynd­te. Den­ne klub vil al­tid ha­ve en stor plads i mit hjer­te. Så at kom­me til­ba­ge her­til og star­te for­fra igen er en drøm, der går i op­fyl­del­se. Der er en mas­se ar­bej­de at gø­re, som I nok kan fo­re­stil­le jer, men jeg er me­re end glad for at va­e­re her,” sag­de Thier­ry Hen­ry ved an­sa­et­tel­sen for en lil­le må­ned si­den.

Nu er der så gå­et fi­re uger, men der er ik­ke sket me­get rent re­sul­tat­ma­es­sigt for Mo­na­co, selv om den tid­li­ge­re Ar­se­nal-top­sco­rer nu står på si­de­linj­en. Fak­tisk har Hen­ry sta­dig sin før­ste sejr til go­de, så hol­det lig­ger fort­sat un­der stre­gen i Li­gue 1, mens rol­len i Cham­pions Le­ague og­så er ud­spil­let med det ka­ta­stro­fa­le ne­der­lag til Club Brug­ge tirs­dag af­ten hjem­me i fyr­ste­døm­met, hvor de af­slut­ten­de 0-4 på må­l­tav­len var Monacos va­er­ste hjem­me­ba­ne­ne­der­lag i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold no­gen sin­de.

Men hvor­dan er det gå­et så galt for klub­ben, der for blot halvan­det år si­den var den sto­re sen­sa­tion i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold, da man med fe­jen­de flot an­grebs­spil nå­e­de helt frem til se­mi­fi­na­len i Cham­pions Le­ague, før man vandt det fran­ske mester­skab for­an el­lers su­ve­ra­e­ne Pa­ris Saint-Ger­main, mens man i sid­ste sa­e­son blev num­mer to med 80 po­int for de 38 kam­pe?

DE­BUT TIL 17-ÅRI­GE MOD BRUG­GE

Som man kan se an­det­steds på dis­se si­der, er for­kla­rin­gen fak­tisk gan­ske en­kel. Si­den det eu­ro­pa­ei­ske tri­umf­tog med sej­re over Tot­ten­ham, Man­che­ster Ci­ty og Dort­mund, før Ju­ven­tus stop­pe­de frem­fa­er­den i se­mi­fi­na­ler­ne, har AS Mo­na­co solgt spil­le­re for he­le 4,2 mil­li­ar­der kro­ner, mens der mod­sat ”kun” er ble­vet in­ve­ste­ret 1,89 mil­li­ar­der kro­ner i hol­det. Den åre­lad­ning på 2,31 mil­li­ar­der kro­ners kva­li­tet har va­e­ret me­re end hol­det kun­ne ba­e­re – og­så selv om man fak­tisk har gjort no­get til­sva­ren­de tid­li­ge­re i den ny­e­re hi­sto­rie.

Den be­gynd­te i de­cem­ber 2011, da den rus­si­ske rig­mand Dmi­tri Ry­bo­lov­lev over­tog den kuld­sej­le­de klub, der på det tids­punkt var rø­get ned i den na­est­bed­ste ra­ek­ke. Må­let var klart, og ef­ter at ha­ve styr­ket hol­det for knap 200 mil­li­o­ner kro­ner til at sik­re op­ryk­ning, gik Ry­bo­lov­lev helt amok i som­me­ren 2013, hvor han brug­te 1,2 mil­li­ar­der kro­ner på pro­fi­ler som Por­tos Ja­mes Rod­riquez og Jo­ao Mou­tin­ho samt At­le­ti­co Madrid-top­sco­re­ren Ra­da­mel Falcao.

Det var en succes, men in­ve­ste­rings­ly­sten blev dog kortva­rig, da Ry­bo­lov­lev blev skilt og mi­ste­de en stor del af sin for­mue. Så i som­me­ren 2014 blev Rod­riquez solgt vi­de­re til Re­al Madrid ef­ter sin VM-succes med Co­lom­bia, mens den kna­eska­de­de Falcao blev fjer­net fra løn­kon­to­en med ud­lån til Man­che­ster Uni­ted.

Mo­na­co hav­de dog sam­let ri­ge­ligt med kva­li­tet sam­men til at nå kvart­fi­na­ler­ne i Cham­pions Le­ague på be­kost­ning af blandt an­det Ar­se­nal og Thier­ry Hen­rys før­ste Mo­na­co­ma­na­ger Ar­se­ne Wen­ger, men som­me­ren ef­ter fort­sat­te sal­get af de sto­re stjer­ner. Ant­ho­ny Mar­ti­al (Man­che­ster Uni­ted), Geof­frey Kon­dog­bia (In­ter), Yan­ni­ck Car­ra­sco (At­le­ti­co) og Layvin Kurzawa (PSG) blev solgt, mens Mo­na­co til gen­ga­eld hen­te­de dyg­ti­ge Li­gue 1-spil­le­re som for ek­sem­pel Benja­min Men­dy (Mar­seil­le) og Tho­mas Le­mar (Ca­en) til vi­de­re ud­vik­ling un­der ch­eftra­e­ner Leo­nar­do Jar­dim.

Og det end­te alt­så med en end­nu stør­re succes, blandt an­det på grund af til­ba­ge­vend­te Falcao og den frem­ra­gen­de Ky­li­an Mbap­pé fra eget aka­de­mi, men så gik det sto­re salg igen i gang. Syv af de 11 spil­le­re fra ide­a­l­op­stil­lin­gen i for­å­ret 2017 er nu i an­dre klub­ber, mens fle­re af de ru­ti­ne­re­de re­ser­ver og­så er forsvundet.

Selv­føl­ge­lig er der ble­vet hand­let er­stat­nin­ger ind, men her har klub­di­rek­tør Va­dim Va­sil­jev og fra ef­ter­å­ret 2017 sport­s­chef Mi­cha­el Eme­na­lo (tid­li­ge­re Chel­sea) ik­ke haft den sam­me hel­di­ge hånd som før, selv om der alt­så er ble­vet brugt na­e­sten to mil­li­ar­der kro­ner af de 4,2, der er ble­vet tjent ind på spil­ler­salg.

I som­me­ren 2017 blev der brugt man­ge pen­ge på La­zio-kan­ten Kei­ta Baldé og Fey­eno­ords Te­ren­ce Kongo­lo, men de er beg­ge al­le­re­de sendt vi­de­re til In­ter og Hud­der­s­fi­eld, mens de tre stør­ste ind­køb i den­ne som­mer – CSKA Moskvas VM-helt Alek­s­an­dr Go­lovin, Le­ver­ku­sen-ba­ck­en Benja­min Hen­ri­chs og den 17-åri­ge Ly­on-an­gri­ber Wil­lem Geub­bels – ik­ke var med i tirs­da­gens ne­der­lag til Club Brug­ge. Hen­ri­chs sad på ba­en­ken, mens Go­lovin og Geub­bels beg­ge var ska­de­de.

Te­e­na­ge-ta­len­tet fra Ly­on er et ek­sem­pel på den ju­ste­re­de trans­fer-politik i Mo­na­co, hvor man nu og­så kø­ber end­nu yn­gre spil­le­re end før og så hå­ber at kun­ne ud­vik­le dem i ret­ning af Ky­li­an Mbap­pé. Mod Club Brug­ge var Falcao så­le­des om­gi­vet af de to 18-åri­ge hur­tig­lø­be­re Mous­sa Syl­la (egen avl) og So­fi­a­ne Diop (fra Ren­nes), mens Hen­ry ef­ter pau­sen gav de­but til to 17-åri­ge ta­len­ter fra eget aka­de­mi i form af an­gri­be­ren Go­be Gou­a­no, der score­de 19 mål og le­ve­re­de 17 as­sists for U/19-hol­det i sid­ste sa­e­son, og midt­ba­ne­man­den Han-No­ah Mas­sengo.

NY ENER­GI MANG­LER STA­DIG

I kam­pen mod Brug­ge var det nu de gam­le dren­ge fra suc­ces­hol­det i 2017, der hav­de det sva­e­rest. I de­fen­si­ven var stop­per­duo­en Ka­mil Glik og Je­mer­son beg­ge usikre, hvil­ket ko­ste­de et par mål, mens Falcao var uskarp på top­pen. Den ten­dens var og­så ga­el­den­de i sid­ste sa­e­son, isa­er i det de­fen­si­ve, så Mo­na­co dø­jer og­så med at få løf­tet de, der blev til­ba­ge, mens hold­kam­me­ra­ter drog vi­de­re til stør­re klub­ber og me­get me­re i løn.

Det kun­ne ses på re­sul­ta­ter­ne i den­ne sa­e­son, og det var og­så en af grun­de­ne til, at den el­lers så suc­ces­ful­de Jar­dim blev fy­ret, så man kun­ne få no­get ny ener­gi ind på hol­det med en ny ind­pi­sker på si­de­linj­en.

”Hans vi­den om fod­bold, hans pas­sion for spil­let, hans hø­je stan­dar­der og hans de­di­ka­tion til vo­res far­ver har gjort hans an­sa­et­tel­se til vir­ke­lig­hed. Thier­ry er klar over op­ga­ver­ne for­an ham, og han gla­e­der sig til at be­gyn­de i sit nye job. Han kan reg­ne med vo­res støt­te i ar­bej­det med at ska­be en ny dy­na­mik på hol­det og fuld­fø­re dets mis­sion,” som di­rek­tør Va­sil­jev sag­de ved an­sa­et­tel­sen af den nye ch­eftra­e­ner.

Men fo­re­lø­big har det alt­så ik­ke va­e­ret det sto­re hit med Hen­ry, der med blan­det an­det et ver­dens­mester­skab, et eu­ro­pa­mester­skab, en Cham­pions Le­ague-tri­umf og mester­ska­ber i Frank­rig, Eng­land og Spa­ni­en el­lers har tit­ler­ne med sig til at sik­re en na­tur­lig respekt fra spil­ler­ne i sit før­ste tra­e­nerjob.

Den før­ste sva­e­re ude­kamp i Stras­bourg blev tabt med 2-1, men si­den har pro­gram­met va­e­ret med­gø­r­ligt, uden at Mo­na­co er kom­met ud af sti­men af kam­pe uden sejr, der da­te­rer sig helt til­ba­ge til den før­ste spil­ler­un­de, hvor Nan­tes blev slå­et 3-1 ude. Det blev til 1-1 i Brug­ge, 2-2 hjem­me mod Di­jon, og 0-1 ude til Reims i we­e­ken­den, hvil­ket var 11. liga­kamp i tra­ek uden sejr og der­med et skridt na­er­me­re klu­bre­kor­den på 13 kam­pe. Så klub­di­rek­tø­ren var ik­ke til­freds med ud­vik­lin­gen.

”Det er ik­ke godt nok. Spe­ci­elt hvad jeg så i de før­ste 60 mi­nut­ter. Vi er i fare. Det er ik­ke for­di, at vi er en klub, der hed­der Mo­na­co, at vi kom­mer ud af den­ne si­tu­a­tion. Det er ved at va­e­re be­vid­ste om si­tu­a­tio­nens al­vor, bå­de en­kelt­vis og kol­lek­tivt. Der er brug for en re­ak­tion gen­nem hårdt ar­bej­de og men­tal indstil­ling.”

”Det er ik­ke her, vi skal ligge, men vi har in­gen und­skyld­nin­ger. Den­ne klub fortje­ner så me­get bed­re, og det er vo­res pligt at gø­re det bed­re for klub­bens skyld,” lød det fra Va­sil­jev ef­ter ne­der­la­get i Reims.

Ch­eftra­e­ner Hen­ry hav­de hå­bet på, at Cham­pions Le­ague-kam­pen hjem­me mod klub­ben fra Brug­ge vil­le kun­ne gi­ve hol­det et løft, men så­dan gik det alt­så slet ik­ke. Tva­er­ti­mod løb man ind i et hi­sto­risk stort ne­der­lag til en mod­stan­der, der ik­ke hav­de vun­det en Cham­pions Le­ague-grup­pe­kamp si­den 2005, mens Mo­na­co fort­sat ik­ke har vun­det på hjem­me­ba­ne i Eu­ro­pa si­den kvart­fi­na­len i 2017, hvor Dort­mund blev slå­et med 3-1.

Når det så er sagt, var det og­så en kamp, hvor al­le mar­gi­na­ler var imod hjem­me­hol­det. Mo­na­co hav­de to go­de mu­lig­he­der, før Brug­ge kom i front, og ef­ter pau­sen var der og­så mas­ser af chan­cer, uden det dog lyk­ke­des at sco­re. I sta­ti­stik­ken kun­ne man la­e­se, at Mo­na­co hav­de 15 for­søg mod Brug­ges syv, mens de og­så do­mi­ne­re­de bol­den, og in­di­vi­du­elt im­po­ne­re­de den 18-åri­ge Diop med fle­re far­li­ge ak­tio­ner, sam­ti­dig med at midt­ba­ne­man­den Youri Ti­e­le­mans spil­le­de en rig­tig god ti­me i ly­den af kon­stan­te buh-råb fra Brug­ge-en­den, hvor man godt kun­ne hu­ske den 21-åri­ge lands­holds­spil­lers for­tid i An­der­le­cht.

Så selv om det var sløjt, er der og­så grø­de og ta­lent i Mo­na­co , hvil­ket nu var sva­ert at bru­ge til no­get, mens reg­nen ram­te Thier­ry Hen­ry på si­de­linj­en, og skuf­fel­sen ba­re vok­se­de og vok­se­de. For der er hel­ler ik­ke umid­del­bar ud­sigt til bed­ring, da we­e­ken­den by­der på en hjem­me­kamp mod su­ve­ra­e­ne Pa­ris Saint-Ger­main før land­skam­pe­pau­sen.

”Vi må prø­ve at kom­me til­ba­ge på ret­te spor og nu fo­ku­se­re på liga­en. Jeg hå­ber, at vi kan fin­de løs­nin­gen på at stop­pe Pa­ris, men li­ge nu fø­ler jeg, at det va­er­ste kan ske,” sag­de den slag­ne ch­eftra­e­ner ef­ter den hi­sto­ri­ske af­ten i fyr­ste­døm­met. ✖

Fo­to: Va­le­ry Ha­che/ Ritzau Scan­pix

Thier­ry Hen­ry og Dj­bril Si­di­bé over­ve­jer si­tu­a­tio­nen i reg­nen ef­ter 0-4 ne­der­la­get til Club Brug­ge i Cham­pions Le­agu­e­kam­pen på hjem­me­ba­ne tirs­dag af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.