’Clarks’ ven: Ved at mi­ste hå­bet

Ekstra Bladet - - VESTERHAVET -

– Det er dej­ligt, at der igen bli­ver sat fo­kus på ’ Clarks’ for­svin­den, for jeg var ef­ter­hån­den be­gyndt at mi­ste hå­bet.

– Det er ik­ke mit ind­tryk, at po­li­ti­et har gjort det helt store for at fin­de ud af, hvad der egent­lig er sket med ’ Clark’.

Det si­ger Jan ’ Clark’ Jen­sens go­de be­kend­te An­ne­li Lyt­tik, som al­le­re­de få da­ge ef­ter ’ Clarks’ for­svin­den 7. de­cem­ber 2011 hen­vend­te sig til po­li­ti­et for at pres­se på en efterforskning, li­ge­som hun fik sat fo­kus på sa­gen i Eks- tra Bla­det, ef­ter at hun hav­de er­fa­ret, at ’ Clark’ var for­s­vun­det, og at den bil, som han hav­de le­jet, var ble­vet fun­det ud­brændt på en par­ke­rings­plads i Vestsko­ven i Al­bert­slund tæt på Ris­by stu­di­er­ne.

Ik­ke guds bed­ste barn

– De fle­ste folks te­o­ri om ’ Clarks’ for­svin­den er, at han var et dumt svin, der er ble­vet slå­et ihjel. Jeg ved godt, at han ik­ke var guds bed­ste barn, men det er ik­ke så­dan, han har væ­ret over for mig. Jeg lær­te ham re­la­tivt sent at ken­de. Han fandt et frirum i mit hjem og kom og fik en kop kaf­fe og snak­ke­de og hyg­ge­de og sad og teg­ne­de med min dat­ter. Det er så­dan, jeg ken­der ham. Der­for sy­nes jeg og­så, at sa­gen må opkla­res, si­ger An­ne­li Lyt­tik.

Man­ge te­o­ri­er

– Der er så man­ge te­o­ri­er. Folk snak­ker. No­gen si­ger, at han lig­ger be­gra­vet i en skov i Sve­ri­ge. Men hvad bygger det på? Jeg hø­rer så man­ge for­skel­li­ge hi­sto­ri­er om, hvad der er sket?

– Jeg hå­ber sta­dig, at ’ Clark’ er i li­ve. Men når jeg ta­ger de re­a­li­sti­ske bril­ler på, ved jeg selv­føl­ge­lig godt, at det for­ment­ligt ik­ke er til­fæl­det.

– No­gen må vi­de, hvad der er sket, og jeg sy­nes, de skul­le væ­re med til at bry­de ko­den, si­ger An­ne­li Lyt­tik.

An­ne­li Lyt­tik har li­ge si­den de­cem­ber 2011 – kort tid ef­ter Jan ’Clarks’ Jen­sen for­svin­den – pres­set på for at få opkla­ret sa­gen.

FO­TO: JES­PER MOR­TEN­SEN/ EK­STRA BLA­DET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.