CHARTERJUBEL OVER KØLIG SOM­MER

KET­CHUP- EF­FEKT HOS REJ­SESEL­SKA­BER­NE: Det he­le vend­te på en uge fra he­debøl­ge til stormen­de ef­ter­år­s­vejr - og pri­ser­ne sti­ger

Ekstra Bladet - - VESTERHAVET - PE­TER BRESEMANN bres@ eb.dk

Var­me- og he­debøl­ge 3.- 5. juli. Char­ter­bran­chen vån­de­de sig. Men så kom 9. juli, da den glo­ba­le op­varm­ning igen sneg sig uden om Jyl­land og øer­ne.

Da­to­en vil stå som en ly­sen­de mær­ke­dag i char­ter­bran­chen. Hvil­ken her­lig storm med regn og ef­ter­årskul­de. Det he­le vend­te den­ne uge som et even­tyr på H. C. Andersen- ni­veau for bu­reau­er­nes kul­de­el­ske­re.

Sam­ti­dig for­svandt dan­sker­nes usik­ker­hed over for de græ­ske øer. Si­den er va­rer­ne ble­vet re­vet ned fra hyl­der­ne med ud­sigt til snar­lig ud­solgt for re­sten af må­ne­den.

Prop­pen af fla­sken

– Ef­ter stormen mær­ke­de vi ket­chup- ef­fek­ten nær­mest

Du ved, når du står og ryster fla­sken, og der kom­mer in­gen­ting, så plud­se­lig væl­ter det ud, si­ger di­rek­tør hos Spies Rej­ser, Jan Ven­del­bo, til Ek­stra Bla­det, og fort­sæt­ter:

– Vi har ik­ke ret me­get tilbage, men der er no­get sidst i juli og i au­gust.

– Kan man fort­sat få rej­ser ef­ter eget valg?

– Nej, der er ab­so­lut ik­ke frit valg læn­ge­re på hyl­der­ne. Men der fin­des sta­dig go­de mu­lig­he­der for at kom­me af sted. Men man må ta­ge til tak­ke med, hvad der fin­des. Bå­de i form af rej­se­mål og i form af ho­tel­ler. Fin­des der ik­ke no­get, ta­ger man uspe­ci­fi­ce­ret.

Stig El­ling, der er genop­stå­et hos Bravo Tours, er på linje og kal­der den dan­ske vej­r­si­tu­a­tion for gul­dregn:

– Plud­se­lig blev det char­ter­vejr. Gen­nem al­le åre­ne har det væ­ret en­ten el­ler. Når vi går ind i høj­sæ­so­nen og to mil­li­o­ner dan­ske­re har fe­rie, har man­ge ik­ke be­slut­tet, hvad de vil.

Ka­non sæ­son for bran­chen

– Er det så 30 gra­der i Dan­mark, så er vi lidt på den, for så er pri­ser­ne halv­de­len af, hvad de er nu. Li­ge nu er det su­per godt for bran­chen, men lidt trist for dan­sker­ne.

– Hvis som­mer­vej­ret fort­sæt­ter så usta­bilt, bli­ver det en ka­non sæ­son for char­ter­bran­chen. De to for­gang­ne år med godt vejr måt­te vi kæm­pe med at få solgt plad­ser­ne. Så det kom­mer på et be­lej­ligt tids­punkt. Vi klap­per i vo­res små char­ter­hæn­der.

Ni ud af ti rej­ser solgt

Pres­se­chef Ni­ko­lai Jo­hn­sen, Star Tour, mel­der og­så om sløjt va­re­la­ger re­sten af juli:

– Den­ne uge er der me­get få plad­ser tilbage. Vi skal ind i au­gust, før det ser no­gen­lun­de for­nuf­tigt ud igen. Vi har solgt langt over ni ud af ti rej­ser.

– Du har kun et re­st­mar­ked tilbage?

– Det kan du godt si­ge. Hvis man er en fa­mi­lie og skal bru­ge to væ­rel­ser, er det be­gyndt at væ­re en man­gelva­re. Vi har en­kel­te plad­ser spredt ud over pro­gram­met. – Hvad med pri­ser­ne? – Det kan godt væ­re, det er et par hund­re­de kro­ner, der bli­ver lagt på dag for dag.

Vi har ik­ke ret me­get tilbage, men der er no­get sidst i juli og i au­gust

Char­ter­bran­chen jub­ler over den se­ne­ste tids elen­di­ge vejr. Dan­sker­ne vil ned i var­men. Det har bragt pri­ser­ne på rej­ser til Græken­land tilbage på ni­veau.

FO­TO: KNUT MÜL­LER/ALL OVER

Aaaah! Græsk som­mer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.