Det sy­ge væ­sen

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

. g a d r ø l t e d a l B a r t s k E Jeg læ­ste i Ek­stra Bla­det i lør­dags om Knud Ja­cob­sens op­le­vel­ser på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal, hvor han var tvun­get til fem døgns fa­ste, for­di hans ope­ra­ton blev ud­sat he­le ti­den. Men det er, hvad man by­der æl­dre men­ne­sker.

Min hu­stru søg­te i for­å­ret 2014 læ­ge med et dår­ligt knæ. Hun blev hen­vist til en spe­ci­a­list på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal, specialisten, som un­der­søg­te hen­de, sag­de, at de ik­ke kun­ne gø­re me­re for hen­de.

Se­ne­re fik hun en ind­kal­del­se fra Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal, at hun skul­le ind­læg­ges og ha­ve et nyt knæ, hvil­ket ske­te 28. ok­to­ber 2014. Min hu­stru blev no­get over­ra­ket, da hun er­fa­re­de, at den kirurg, der skul­le ope­re­re hen­de, var den sam­me, som hav­de sagt, at de ik­ke kun­ne gø­re me­re for hen­de! Pe­ter Kjeldsen Brøndby Nord Vej, Brøndby Jeg kan godt for­stå, ele­fan­ter­ne fra Cir­kus Are­na gik amok for­le­den. Dis­se store dyr hø­rer over­ho­ve­det ik­ke hjem­me i et cir­kus!

De bli­ver pak­ket sam­men og ud igen ef­ter of­te lang trans­port tid i last­bil, når de skal op­træ­de ved end­nu en fo­re­stil­ling. Det er sgu stres­sen­de og for­fær­de­ligt for dy­re­ne, men til stor mor­skab for pu­bli­kum, som syn­tes, det er fan­ta­stisk at en ele­fant kan sid­de ned og Den evi­ge op­split­ning og sam­men­læg­ning af di­ver­se mi­ni­ste­ri­er ko­ster kas­sen, på­pe­ger A. Ras­mus­sen og spør­ger, hvor man­ge ho­spi­tals­sen­ge vi kun­ne kø­be i ste­det? Flyt­te­ro­det her er i øv­rigt fra Roskil­de Kom­mu­ne AR­KIV­FO­TO: PE­TER HOVE OLE­SEN/ POL­FO­TO gi­ve ’ po­te’ el­ler tril­le med en bold.

Dy­re­nes liv i et om­rej­sen­de cir­kus som ik­ke hø­rer no­gen ste­der hjem­me!

Hel­dig­vis ved jeg, at Dy­re­nes Be­skyt­tel­se ar­bej­der på at få Fol­ke­tin­get til at for­by­de ele­fan­ter i cir­kus – det sam­me gæl­der sølø­ver og Ze­bra­er. Jeg hå­ber, det lyk­kes. Jeg kan over­ho­ve­det ik­ke se det er mor­somt – det er dy­re­mis­hand­ling.

Cir­kus­fol­ke­ne må nø­jes med at ha­ve men­ne­ske­dy­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.