Lob­by-krig for mil­li­o­ner

Ekstra Bladet - - BARE EN TANKE -

Det er ik­ke of­fent­ligt kendt, hvor me­get Lo­ck­he­ad Mar­tin, Bo­e­ing og Air­bus har be­talt for at få rå­d­giv­ning af de tre dan­ske bu­reau­er, men de ope­re­rer al­le med svim­len­de lob­by-bud­get­ter.

Ek­sem­pel­vis vi­ser tal fra den uaf­ha­en­gi­ge ame­ri­kan­ske non-pro­fit or­ga­ni­sa­tion Cen­ter for Respon­si­ve Po­li­ti­cs, at Lo­ck­he­ed Mar­tin og Bo­e­ing i 2015 brug­te hen­holds­vis 90 og 144 mil­li­o­ner kro­ner på på lob­by­ar­bej­de ale­ne i USA.

An­dreas Krog dri­ver nyt­kamp­fly.dk og har fulgt kamp­fly-ind­kø­bet fra start.

– Der er ta­le om en mas­siv lob­by-kampag­ne, og isa­er Bo­e­ing har brugt en for­mue på de­res ak­ti­vi­te­ter i Dan­mark i den her for­bin­del­se, si­ger han, og for­kla­rer, at Bo­e­ing blandt an­det fi­re gan­ge har flø­jet to Su­per Hor­nets til Dan­mark fra USA.

100.000 kro­ner

– Det ko­ster i om­eg­nen af 100.000 kro­ner at hol­de en Su­per Hor­net i luf­ten ba­re en en­kelt ti­me.

– De an­dre har be­stemt og­så brugt man­ge pen­ge, men slet ik­ke li­ge så man­ge som Bo­e­ing, si­ger An­dreas Krog.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.