KØBTE BØRNEVOLDTAEGTER PÅ IN­TER­NET­TET

70-årig kra­e­ves idømt for­va­ring for 346 til­fa­el­de af ’fjernsty­re­de’ over­greb og voldtaegter på små børn på Fi­lip­pi­ner­ne

Ekstra Bladet - - NIEUWS - PRIVATFOTO

En seks-årig pi­ge brød gra­e­den­de sam­men, da hun blev tvun­get til at del­ta­ge i grup­pe­sex med en flok an­dre børn, og en 26-årig mand blev be­stilt til at vold­ta­ge to pi­ger på ni og ti år.

Det er blot to af 346 rysten­de forhold af voldtaegter og seksu­el­le over­greb på små børn, som en 70-årig mand nu er til­talt for at ha­ve be­stilt og be­talt hos bag­ma­end på Fi­lip­pi­ner­ne.

Vold­ta­eg­ter­ne blev strea­met li­ve til den 70-åri­ges com­pu­ter hjem­me i lej­lig­he­den i Brønd­by, og mens for­bry­del­ser­ne ske­te for­an øj­ne­ne af ham, kun­ne han gi­ve in­struk­ser til bag­ma­en­de­ne om, hvad der skul­le ske med bør­ne­ne.

Vold­ta­egt for 200 kro­ner

Pri­sen for en vold­ta­egt var 30, 40 el­ler 50 dol­lar, cir­ka 200-350 kr., som den 70-åri­ge, iføl­ge til­ta­len, over­før­te til Fi­lip­pi­ner­ne via be­ta­ling­s­tje­ne­ster som PayPal og Wor­ld Re­mit.

Sa­gen mod den 70-åri­ge er den hidtil mest om­fat­ten­de i Dan­mark om ’ra­pe on de­mand’ – voldtaegter på be­stil­ling.

An­kla­ger He­le­ne Bra­ed­der kra­e­ver den 70-åri­ge idømt for­va­ring på ube­stemt tid, når rets­sa­gen star­ter ved ret­ten i Glo­strup 28. fe­bru­ar. Der er af­sat 41 rets­da­ge, og dom­men ven­tes at fal­de midt i ju­ni.

Den 70-åri­ge blev an­holdt og va­re­ta­egts­fa­engs­let for et år si­den, og ef­ter­forsk­nin­gen blev me­get om­fat­ten­de. Over 119 sider i an­kla­ge­skrif­tet bli­ver de 346 voldtaegter og over­greb be­skre­vet i cho­ke­ren­de de­tal­jer, men po­li­ti­et har ik­ke fun­det no­gen vi­deo-op­ta­gel­ser af for­bry­del­ser­ne.

Fa­el­det af elek­tro­ni­ske spor

Alt er fo­re­gå­et som li­ve-strea­m­ing, men der er så man­ge elek­tro­ni­ske spor på den 70åri­ges fi­re com­pu­te­re og fra hans chat med bag­ma­en­de­ne på Fi­lip­pi­ner­ne på Sky­pe og Mes­sen­ger, at det iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den be­vi­ser, hvad der er sket. Han brug­te blandt an­dre chat­nav­ne­ne ’mary.ja­ne75’ og ’van.mi­cha­ela’.

Og­så hans pen­ge­over­førs­ler har kun­net spo­res, blandt an­det via be­ta­lings­kort. Den 70-åri­ge har er­kendt, at han har chat­tet med per­so­ner på Fi­lip­pi­ner­ne, men han be­na­eg­ter, at der er sket seksu­el­le over­greb på børn.

Mødre­ne delt­og

Iføl­ge til­ta­len be­stil­te den 70åri­ge si­ne ’shows’ på chat­ten, be­tal­te online og fik der­ef­ter strea­met voldtaegter, seksu­el­le over­greb med red-

Der er ta­le om en us­a­ed­van­lig grov sag, af et om­fang vi ik­ke tid­li­ge­re har set i Dan­mark

ska­ber, og grup­pe­sex mel­lem børn el­ler mel­lem voks­ne og børn hjem til Brønd­by.

I en ra­ek­ke til­fa­el­de var det bør­ne­nes eg­ne mødre, der delt­og i for­bry­del­ser­ne mod de­res små døtre og søn­ner og mod an­dre børn.

– Der er ta­le om en us­a­ed­van­lig grov sag, af et om­fang vi ik­ke tid­li­ge­re har set i Dan­mark, si­ger sa­gens an­kla­ger He­le­ne Bra­ed­der. En na­bo til den pa­edo­fi­li­til­tal­te mand be­teg­ner ham som stil­le og flink.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.