Na­bo­er: Han smi­le­de al­tid

Ekstra Bladet - - NIEUWS -

Den 70-åri­ge be­tal­te for 346 voldtaegter og over­greb på Fi­lip­pi­ner­ne, der blev strea­met til hans com­pu­ter. Det er fra en lej­lig­hed i et gråt be­ton­byg­ge­ri i Brønd­by Strand, at den 70-åri­ge mand, iføl­ge an­kla­ge­skrif­tet, har be­stilt voldtaegter på net­tet. I går var gar­di­ner­ne rul­let ned, men man kun­ne sta­dig ane grøn­ne blom­ster i vin­du­et. På po­st­kas­sen står til­tal­tes og en kvin­des navn.

En na­bo til den 70-åri­ge be­skri­ver ham som stil­le, men flink.

– Han smi­le­de al­tid og sag­de hej, når jeg mød­te ham i op­gan­gen, forta­el­ler en na­bo, der har delt op­gang med man­den i fem år.

Le­ge­tøjs­cyk­ler og bør­ne­sko lig­ger spredt på de for­skel­li­ge eta­ger i op­gan­gen. Der er fa­el­les le­ge­plads i den sto­re gård i bo­lig­byg­ge­ri­et.

Ejer hus i Thailand

Den 70-åri­ge mands Fa­ce­book­pro­fil vid­ner om ka­er­lig­hed til fa­mi­li­en og rej­ser i Asi­en. Sa­er­ligt Thailand er til­sy­ne­la­den­de flit­tigt be­søgt. I et op­slag be­skri­ver man­den blandt an­det med stolt­hed, hvor­dan han ejer et ny­byg­get hus i lan­det.

En per­son fra man­dens tid­li­ge­re ar­bej­de forta­el­ler, at han har kørt som chauf­før for dem gen­nem en år­ra­ek­ke. Han gik egent­lig på pen­sion for et par år si­den, men kom til­ba­ge og fik nog­le af­lø­ser­vag­ter om ef­ter­mid­da­gen og af­te­nen, for­di han ik­ke var klar til at skip­pe ar­bej­det helt.

– For et års tid si­den un­dre­de vi os over, at vi plud­se­lig ik­ke hør­te me­re fra ham, forta­el­ler han og til­fø­jer, at der så gik ryg­ter om, at han var ble­vet fa­engs­let.

FO­TO: JAKOB JØR­GEN­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.