Po­li­ti­et: Det er vold­ta­egt pr. sted­fortra­e­der

Ekstra Bladet - - NIEUWS -

Det er ren ud­nyt­tel­se af des­pe­ra­te og fat­ti­ge fa­mi­li­er, når dan­ske­re be­stil­ler vold­ta­egt pr. sted­fortra­e­der, som det bli­ver kaldt, når pa­edo­fi­le sid­der gemt bag en com­pu­ter­ska­erm og di­ri­ge­rer seksu­el­le over­greb på små børn.

– Og man kan desva­er­re be­stil­le hvad som helst. Ting som man ik­ke kan fo­re­stil­le sig, si­ger po­li­ti­kom­mis­sa­er Flem­m­ing Kja­er­si­de fra Na­tio­nalt Cy­ber Cri­me Cen­ter (NC3).

Han forta­el­ler, at de pa­edo­fi­les kon­takt til dem, der står bag over­gre­be­ne, of­te star­ter på et dat­ing­s­i­te el­ler po­r­no­si­te, hvor man via for­skel­li­ge links en­der på Fi­lip­pi­ner­ne.

– Ty­pisk af­ta­ler man på for­hånd, at man skal ha­ve et show, og hvor me­get det skal ko­ste. Så får man over­ført pen­ge på en el­ler an­den må­de, og så kan man gå i gang. Så kan man lø­ben­de be­stem­me, hvad der skal ske med det barn, man har få­et ’til rå­dig­hed’, si­ger han.

Det sker via en li­ve­strea­m­ing, og det gør og­så be­vi­sind­sam­lin­gen sva­e­re­re.

– Når for­bin­del­sen er stop­pet, så for­svin­der be­vi­ser­ne, alt­så den li­ve-ud­sen­del­se, der har va­e­ret, op i cy­ber­s­pa­ce. Og det gi­ver selv­føl­ge­lig vis­se ud­for­drin­ger.

– Ad­skil­ler de her sa­ger sig fra an­dre sa­ger om bør­ne­por­no?

– Det her er børn af kød og blod, og det er di­rek­te ud­sen­del­ser. Man er me­get ak­tiv. Men så lu­l­ler man sig ind i en søvn om, at det er ik­ke mig, der rø­rer bar­net. Jeg sid­der ba­re bag com­pu­te­ren på den an­den si­de af jord­klo­den, si­ger Flem­m­ing Kja­er­si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.