HER ER TULLES PLAN

Med fri­e­ri­et til So­ci­al­de­mo­kra­ti­et går DF-for­man­den ef­ter at sty­re dansk po­li­tik fra mid­ten ENGELL:

Ekstra Bladet - - NIEUWS - JANUS ØSTERGAARD PER MATHIESSEN jao@eb.dk pma@eb.dk

Umid­del­bart har Dansk Fol­ke­par­ti og Det Ra­di­ka­le Ven­stre ik­ke me­get til fa­el­les.

De er lodret ue­ni­ge på ud­la­en­din­ge­om­rå­det, og sy­net på ek­sem­pel­vis pen­sions­al­der og skat­te­let­tel­ser er mil­dest talt og­så for­skel­ligt.

Ik­ke de­sto min­dre er det net­op ef­ter ra­di­kalt for­bil­le­de, at Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl nu har valgt at gå ind i en ut­ra­di­tio­nel al­li­an­ce i dansk po­li­tik med Met­te Fre­de­rik­sen.

Brand­varm al­li­an­ce

Tulles plan med fri­e­ri­er­ne til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er nem­lig at pla­ce­re sig so­lidt i mid­ten af dansk po­li­tik med fri­hed til at la­ve af­ta­ler bå­de til høj­re og ven­stre i Fol­ke­tin­get.

Pra­e­cis den po­si­tion, de ra­di­ka­le har ind­ta­get i åre­vis. Ik­ke mindst un­der Mar­gret­he Vestager, der nok sam­ar­bej­de­de med de rø­de par­ti­er, som sam­ti­dig tog sig den fri­hed ek­sem­pel­vis at la­ve en ef­ter­løns- og pen­sions­af­ta­le med blå blok.

DF’s grup­pe­for­mand Pe­ter Skaarup be­kra­ef­ter, at par­ti­et går må­l­ret­tet ef­ter sam­me rol­le som de ra­di­ka­le.

Og top-kil­der i Dansk Fol­ke­par­ti pe­ger di­rek­te på, at Thu­le­sen Da­hl i åre­vis har drømt om at ind­ta­ge den­ne po­si­tion. Der­for er det net­op i det­te lys, at den brand­var­me al­li­an­ce med Met­te Fre­de­rik­sen skal ses.

– Uan­set om den ene, an­den el­ler tred­je skal va­e­re stats­mi­ni­ster, så skal han va­e­re en del af spil­let. Den gam­le ra­di­ka­le rol­le – ba­re i et stør­re for­mat, for­kla­rer en cen­tralt pla­ce­ret DF’er om Thu­le­sen Da­hls plan.

På den må­de kan Lars Løk­ke Ras­mus­sen på ingen må­de vi­de sig sik­ker på Thu­le­sen Da­hls op­bak­ning i vig­ti­ge sa­ger, selv Dansk Fol­ke­par­ti på nu­va­e­ren­de tids­punkt pe­ger på ham som stats­mi­ni­ster.

Det sto­re spørgs­mål er, om Løk­ke og­så kan sto­le på Thu­le­sen Da­hls op­bak­ning, hvis de tra­di­tio­nel­le blå par­ti­er har fler­tal ef­ter na­e­ste valg?

Iføl­ge Pe­ter Skaarup, kan Ven­stre-for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen dog ind­til vi­de­re sove trygt om nat­ten.

– Vi pe­ger sta­dig på en stats­mi­ni­ster­kan­di­dat fra blå blok ved na­e­ste fol­ke­tings­valg. Som det er nu, si­ger han og be­kra­ef­ter, at det be­ty­der den sid­den­de for­mand for Ven­stre.

I DF for­kla­rer top-kil­der, at et mu­ligt sce­na­ri­um er, at par­ti­et ved na­e­ste valg går ef­ter at kom­me i re­ge­ring kun med Ven­stre, og der­u­d­over be­stra­e­ber sig på at la­ve af­ta­ler med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et hen over mid­ten.

Ek­stra Bla­det har for­ga­e­ves for­søgt at få et in­ter­view med Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Et mu­ligt sce­na­ri­um er, at par­ti­et ved na­e­ste valg går ef­ter at kom­me i re­ge­ring kun med Ven­stre, og der­u­d­over be­stra­e­ber sig på at la­ve af­ta­ler med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et hen over mid­ten

FO­TO: JENS DRES­LING

Tulles plan med den hi­sto­ri­ske al­li­an­ce med Met­te Fre­de­rik­sen er at pla­ce­re DF so­lidt i mid­ten af dansk po­li­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.