Vi har ik­ke hørt fra al­le

Po­li­ti­et ef­ter­ly­ser vid­ner, som kan ha­ve kend­skab til ejen­dom­men i Pur­hus ved Fårup

Ekstra Bladet - - NIEUWS - CAMILLA MA­RIE NI­EL­SEN ca­ma@eb.dk TILST: HOLBAEK: KOR­SØR: NYLARS: GLO­STRUP: RØDOVRE: TAASTRUP:

Østjyl­lands Po­li­ti ef­ter­for­sker fort­sat en mystisk brandsag fra Pur­hus ved Fårup, hvor to per­so­ner tid­ligt søn­dag morgen blev fun­det dø­de.

Det var brand­folk, som un­der sluk­nings­ar­bej­det fandt li­ge­ne i et ud­bra­endt ga­ra­ge­om­rå­de i byg­nin­gen, og tre da­ge ef­ter ar­bej­der rets­me­di­ci­ne­re fort­sat på at fast­la­eg­ge li­ge­nes iden­ti­tet.

– Vi har to per­so­ner, som vi end­nu ik­ke ved, hvem er. Det ene­ste vi kan si­ge er, at det for­ment­lig er to ma­end, si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør ved Østjyl­lands Po­li­ti An­ders Ur­hskov til Ek­stra Bla­det

Po­li­ti­et kan på nu­va­e­ren­de tids­punkt ik­ke slå fast, om de to per­so­ner dø­de som føl­ge af bran­den el­ler ved en for­bry­del­se, men hå­ber, at ob­duk­tio­nen og de ret­s­tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser kan brin­ge po­li­ti­et vi­de­re. – Vi har to per­so­ner, som vi end­nu ik­ke ved, hvem er. Det ene­ste vi kan si­ge er, at det for­ment­lig er to ma­end, si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør An­ders Ur­hskov.

– Men der er ik­ke nog­le svar fra ob­duk­tio­nen, som vi kan de­le li­ge nu, si­ger An­ders Ur­hskov.

Ik­ke al­le har meldt sig

Ejen­dom­men, som lig­ger på Ho­ved­vej­en i Pur­hus, hu­ser bå­de be­bo­el­se, va­er­k­sted og en ga­ra­ge­byg­ning. I for­bin­del­se med opkla­rings­ar­bej­det gen­nem­går po­li­ti­et nu de per­so­ner, som er til­knyt­tet ejen­dom­men.

– Vi hol­der al­le mu­lig­he­der åben. Vi ved godt, hvem der er til­meldt på adres­sen, og det er ik­ke al­le, som vi i den for­bin­del­se har va­e­ret i

kon­takt med end­nu, og det ind­går selv­føl­ge­lig i ef­ter­forsk­nin­gen, si­ger An­ders Ur­hskov.

Po­li­ti­et øn­sker i den for­bin­del­se at hø­re fra per­so­ner, som kan ha­ve op­lys­nin­ger i sa­gen.

– Vi er sa­er­lig in­ter­es­se­ret i at hø­re fra folk, som har vi­den om brand­ste­det. Her­un­der isa­er kend­skab til de per­so­ner, som kom­mer el­ler bor på ste­det, si­ger An­ders Ur­hskov,.

– Det er selv­føl­ge­lig lidt spe­ci­elt, at vi ik­ke har hørt fra folk, som ken­der no­gen i byg­nin­gen, si­ger han..

I for­bin­del­se med ef­ter­forsk­nin­gen ef­ter­ly­ste po­li­ti­et et kvin­de­ligt vid­ne, som tirs­dag meld­te sig selv og blev af­hørt i sa­gen. Men hel­ler ik­ke her er po­li­ti­et kom­met na­er­me­re en opkla­ring af den mysti­ske brand­gå­de.

– Vi har talt med vid­net, og vi har kun­net slå fast, at hun ik­ke ken­der til bran­den på an­den må­de, end at hun har va­e­ret med til at alar­me­re po­li­ti­et.

En 49-årig mand blev al­le­re­de søn­dag an­holdt og sig­tet for brandstif­tel­sen, som ef­ter­lod be­bo­el­ses­e­jen­dom­men på Ho­ved­vej­en i Pur­hus

sta­er­kt be­ska­di­get. Men al­le­re­de man­dag blev man­den løsladt igen.

– Vi ef­ter­for­sker fort­sat, men ind­til vi­de­re har vi ik­ke fun­det grund­lag til at frem­stil­le ham for en dom­mer, og der­for blev han løsladt, si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tø­ren om den 49-åri­ge mand, som fort­sat er sig­tet ef­ter den al­vor­li­ge be­stem­mel­se i straf­fe­loven om il­de­brand - hvor ger­nings­man­den er klar over, at han el­ler hun ud­sa­et­ter an­dre for livs­fa­re.

To bu­tiks­ty­ve på 16 og 17 år for­søg­te tirs­dag at få fin­gre­ne i ik­ke min­dre end fem fla­sker spi­ri­tus i Kvi­ck­ly. En vagt spot­te­de dem, og te­e­na­ger­ne måt­te der­for nø­jes med et par sig­tel­ser for bu­tiks­ty­ve­ri.

En pa­trul­je fra Østjyl­lands Po­li­ti ef­ter­sat­te i nat en mista­en­ke­lig per­son­bil over en la­en­ge­re stra­ek­ning. I kø­re­tø­jet be­fandt sig tre per­so­ner, som umid­del­bart ik­ke øn­ske­de at ta­le med pa­trulj­en. Ef­ter ca. 35 mi­nut­ter blev kø­re­tø­jet bragt til stands­ning på Høj­gaards­vej i Thor­sø, hvor trio­en blev an­holdt.

En 22-årig mand var tirs­dag me­get vred over, at hans må­neds­kort til to­get var an­nul­le­ret. Da per­so­na­let på tog­sta­tio­nen ik­ke kun­ne hja­el­pe, be­gynd­te han at ka­ste rundt med va­rer i for­ret­nin­gen. Po­li­ti­et blev til­kaldt, og den 22-åri­ge fik en bø­de for over­tra­e­del­se af or­dens­be­kendt­gø­rel­sen. Han fik se­ne­re på da­gen dår­lig samvit­tig­hed, og be­tal­te 304 kr. for de va­rer, som han hav­de øde­lagt.

Vid­ner til­ba­ge­holdt tirs­dag af­ten en kvin­de, der for­søg­te at kø­re fra ba­ne­går­den i Kor­sør, selv om hun vir­ke­de fuld. Da po­li­ti­et kort ef­ter an­kom, be­kra­ef­te­de en al­ko­me­ter­test, at hun hav­de en pro­mil­le, der var no­get hø­je­re end det til­lad­te.

På Blem­me­lyng­vej­en ind­fan­ge­de en vaks kvin­de en brun trav­he­st/varm­blod og en rød Shet­land­spo­ny med lys man og lys ha­le. Hun fik mid­ler­ti­digt op­stal­det dem i na­er­he­den, ind­til de kun­ne gen­for­e­nes med ret­te ejer, som blev fun­det via de so­ci­a­le me­di­er.

Po­li­tiets au­to­ma­ti­ske num­mer­pla­de-gen­ken­del­ses­sy­stem blev på en pa­trul­je op­ma­er­k­som på en va­re­bil på Mo­tor­ring 3. Sy­ste­met vi­ste, at eje­ren ik­ke hav­de et gyl­digt kø­re­kort, hvor­for den 31-åri­ge fø­rer blev sig­tet for kør­sel uden fø­rer­ret.

Man­dag morgen blev det an­meldt, at en ukendt ger­nings­mand hav­de klip­pet hul i et hegn til en bil­for­hand­ler på Is­lev­dal­vej, hvor­fra ved­kom­men­de hav­de stjå­let fi­re la­e­der­sa­e­der fra en uin­dre­gi­stre­ret bil.

En bor­ger fra Lin­de­vej an­meld­te, at en ukendt ger­nings­mand hav­de stjå­let en hvid og en blå ha­en­ge­kø­je fra hans ha­ve.

FO­TO: LOCAL EYES

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.