30-ÅRIG SIG­TET Døds­syg dreng blev dra­ebt

Ekstra Bladet - - NIEUWS - KAR­STEN GØTTLER kag@eb.dk

En mystisk sag om en halvan­det års gam­mel drengs plud­se­li­ge død i Søn­derjyl­land ef­ter­for­skes nu som drab. I går an­holdt po­li­ti­et en 30-årig mand, som sig­tes for at ha­ve dra­ebt dren­gen.

Man­den, hvis re­la­tion til dren­gen er ukendt, frem­stil­les i et grund­lovs­for­hør tors­dag for­mid­dag.

Lun­ge­be­ta­en­del­se

Lil­le No­ah fra Som­mer­sted ved Ha­der­s­lev dø­de man­dag 6. fe­bru­ar på Rigs­ho­spi­ta­let ef­ter at ha­ve va­e­ret til­ta­gen­de syg i na­e­sten en uge. I da­ge­ne op til døds­fal­det hav­de han høj fe­ber, og han hav­de få­et kon­sta­te­ret en lun­ge­be­ta­en­del­se,

Sva­ge­re og sva­ge­re

Men ingen be­hand­ling syn­tes at vir­ke på den lil­le dreng.

Han blev sva­ge­re og sva­ge­re, og la­e­ger­ne måt­te er­kla­e­re ham død umid­del­bart ef­ter, at han var ble­vet flø­jet med he­li­kop­ter til Rigs­ho­spi­ta­let.

– Jeg har al­drig op­le­vet no­get, der gør så ondt. Det kan ik­ke be­skri­ves, for­tal­te No­a­hs 27-åri­ge mor i sid­ste uge til jv.dk.

Som da­ge­ne gik, fik No­ah det va­er­re og va­er­re.

For­ri­ge man­dag måt­te mo­de­ren dybt fortviv­let rin­ge 112.

Selv om bå­de aku­t­la­e­ge og am­bu­lan­ce­red­dere var hur­tigt frem­me, var den ene­ste chan­ce for at red­de hans liv at fly­ve ham med he­li­kop­ter til Rigs­ho­spi­ta­let.

Hur­tig he­li­kop­te­rind­sats kun­ne ik­ke red­de lil­le søn­derjysk dreng

Dødsår­sag hem­me­lig

– Han hav­de me­get sva­ert ved at tra­ek­ke vej­ret og kun­ne til sidst knapt nok hol­de Selv om red­nings­he­li­kop­te­ren fra Fly­ve­sta­tion Skryd­strup ta­et ved No­a­hs hjem me­get hur­tigt var frem­me hos den døds­sy­ge dreng, dø­de han straks ef­ter an­kom­sten til Rigs­ho­spi­ta­let.

på sin kop, lød det fra mo­de­ren.

Ind­til i dag har hun og No­a­hs far tro­et, at de­res søn var død som føl­ge af syg­dom. Der har i fa­el­les­skab plan­lagt

søn­nens be­gra­vel­se til fre­dag. De sid­ste for­be­re­del­ser skal de la­ve sam­men, når dren­gens lig er ble­vet ud­le­ve­ret.

Den pra­e­ci­se dødsår­sag til­ba­ge­hol­des

af po­li­ti­et, men den vil kom­me frem un­der rets­mø­det. Po­li­ti­et er og­så tavs om op­lys­nin­ger­ne, som før­te til an­hol­del­sen af den 30-åri­ge mand.

I føl­ge Ek­stra Bla­dets op­lys­nin­ger har den drabs­sig­te­de haft sin gang hos fa­mi­li­en.

FO­TO: JO­A­CHIM ADRI­AN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.