Flem­m­ing fik fy­re­sed­del over Fa­ce­book

430 MI­STER JOB­BET HOS SIE­MENS

Ekstra Bladet - - NIEUWS - DITTE O. LYNGE dol@eb.dk

Vin­ter­fe­ri­en fik en brat af­slut­ning, da Flem­m­ing tjek­ke­de sin Fa­ce­book-pro­fil i går ef­ter­mid­dag.

Her kun­ne han la­e­se, at han og 429 kol­le­ger på Sie­mens’ vind­møl­le­fa­brik i En­ge­svang var ble­vet fy­ret.

– Jeg sy­nes, det er me­get ma­er­ke­ligt, at man skal la­e­se så­dan no­get i me­di­er­ne. Godt nok er jeg på fe­rie, men de kun­ne da godt li­ge ha­ve rin­get, før de send­te en pres­se­med­del­el­se ud, forta­el­ler Flem­m­ing, der ik­ke øn­sker at få sit ef­ter­navn frem.

Nog­le ti­mer ef­ter, at nyhe­den hav­de ramt lan­dets me­di­er, blev Flem­m­ing rin­get op af sin chef.

I morgen skal kol­le­ger­ne mø­des i fa­brik­kens kan­ti­ne for at hø­re, hvad frem­ti­den vil brin­ge.

Har li­ge søgt me­d­ar­bej­de­re

– Jeg har ingen idé om, hvad de vil si­ge. I det he­le ta­get kom­mer det me­get bag på mig, for det er ik­ke me­re end en uge si­den, vo­res af­de­ling søg­te fle­re me­d­ar­bej­de­re. Det er ik­ke god plan­la­eg­ning, kan man si­ge, ly­der det fra Flem­m­ing.

Be­kla­ge­ligt

Ek­stra Bla­det har va­e­ret i kon­takt med Sie­mens for at hø­re, hvor­for man va­el­ger at fy­re 430 me­d­ar­bej­de­re i vin­ter­fe­ri­en, når langt fra al­le har mu­lig­hed for at va­e­re til ste­de,og hvor­for an­sat­te skal la­e­se nyhe­den i me­di­er­ne.

– Vo­res hen­sigt har va­e­ret at in­for­me­re al­le vo­res me­d­ar­bej­de­re først. Er det ik­ke sket, er det selv­føl­ge­lig be­kla­ge­ligt, op­ly­ser pres­se­chef i Sie­mens, Ras­mus Wind­feld.

Fa­brik­ken luk­ker helt

Sie­mens Wind Powers fa­brik i En­ge­svang ved Sil­ke­borg luk­ker helt. Vin­ger­ne på mar­ke­det er vok­set hur­ti­ge­re, end fa­brik­ken for­ud­så, så der er ik­ke nok ef­ter­spørgsel på de vin­ger, der kan la­ves i En­ge­svang. Selv ef­ter luk­nin­gen af fa­brik­ken i En­ge­svang vil Sie­mens be­ska­ef­ti­ge 6500 i vind­møl­le­for­ret­nin­gen i Dan­mark. Sie­mens har valgt at fy­re samt­li­ge ned­ar­bej­de­re på fa­brik­ken i En­ge­svang ved Sil­ke­borg.

FO­TO: SIE­MENS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.