HUNDELUFTER RØG GE

I

Ekstra Bladet - - NIEUWS - CHRI­STI­AN KLOSTER c@eb.dk PRIVATFOTO

Krav­le­de ud på isen for at red­de sin hund Et livs­far­ligt dra­ma ud­spil­le­de sig i går kort før mid­dag i det iskolde vand mel­lem Ama­ger og den kun­sti­ge ø Prø­ve­ste­nen.

En mand og hans bed­ste ven var ude at gå tur, da hund­en plud­se­lig stak af og løb ud på den tyn­de is blot for at fal­de igen­nem et styk­ke ude.

Far­ligt red­nings­for­søg

Last­bil­chauf­før­en Mik­kel Sø­ren­sen blev gårs­da­gens helt, da han til­fa­el­dig­vis kom kø­ren­de over bro­en ud til øen, da han så hund­e­e­je­ren krav­le rundt ude på isen i et ri­si­ka­belt for­søg på at red­de det stak­kels dyr.

– Han lyk­ke­des fak­tisk med at få den op, men så faldt de beg­ge gen­nem isen. De ka­em­pe­de for­ga­e­ves for at kom­me op. Han lå og råb­te hja­ea­ea­elp – så jeg rin­ge­de med det sam­me 112. I lø­bet at få mi­nut­ter kom be­red­ska­bet på land. De for­søg­te at få folk ud på isen, men så kom he­li­kop­te­ren og trak ham op, si­ger Mik­kel Sø­ren­sen, som i mel­lem­ti­den råb­te be­ro­li­gen­de til man­den.

Iføl­ge Mik­kel Sø­ren­sen blev hund­en så for­s­kra­ek­ket, da he­li­kop­te­ren ef­ter blot fem mi­nut­ter kom fly­ven­de, at hund­en na­er­mest skød sig selv op af van­det, over isen og ind på land.

Den bli­ver over­dra­get til Kø­ben­havns Po­li­ti, som tog sig ka­er­ligt af den, in­den den kun­ne over­dra­ges til sin un­der­af­kø­le­de ejer, som var ble­vet flø­jet den gan­ske kor­te tur til Rigs­ho­spi­ta­let.

Ef­fek­tivt

Bå­de po­li­ti og Kø­ben­havns Be­red­skab kom og­så hur­tigt til ste­det, men bil­le­der, som et vid­ne har sendt til Ek­stra Bla­det, vi­ser, hvor over­le­gent hur­tig For­sva­rets he­li­kop­ter var sam­men­lig­net med det red­nings­mand­skab, der pja­ske­de rundt i det kol­de vand i et iha­er­digt, men lang­somt for­søg­te på at nå ud til man­den.

Hur­ti­ge og lyn­hur­ti­ge Kø­ben­havns Ber de over­ha­let af h

Mik­kel Sø­ren­sen rin­ge­de 112, da han så den far­li­ge si­tu­a­tion i van­det. Han var im­po­ne­ret over hvor hur­tigt red­nings­per­so­na­let var frem­me

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.