Syg gy­ser­hyl­dest

Go­re Ver­bin­ski ven­der til­ba­ge til gyser-gen­ren med den fa­sci­ne­ren­de ’A Cu­re for Wel­l­ness’

Ekstra Bladet - - FILM -

’A Cu­re for Wel­l­ness’. In­str.: Go­re Ver­bin­ski. 146 min. Pre­mi­e­re i dag i 38 bi­o­gra­fer lan­det over. Medv.: Da­ne DeHaan, Ja­son Isaa­cs, Mia Gro­th, Har­ry Gro­e­ner m.fl. Go­re Ver­bin­ski fik sit gen­nem­brud som in­struk­tør med et re­ma­ke af den ja­pan­ske gyser ’The Ring’ i 2002 for der­ef­ter at bli­ve et af de var­me­ste nav­ne i Hol­lywood med tri­lo­gi­en om ’Pira­tes of the Ca­ri­b­be­an’, in­den han fik ek­la­ta­nt fi­a­sko med ’The Lo­ne Ran­ger’ i 2013, der er en af film­by­ens dy­re­ste fa­da­e­ser i man­ge år.

Han ven­der nu til­ba­ge til gyser-gen­ren med den sa­e­re ’A Cu­re for Wel­l­ness’, der langt­fra kan kal­des for ube­tin­get vel­lyk­ket, men al­li­ge­vel har bla­en­den­de øje­blik­ke nok un­der­vejs til, at man bli­ver ha­en­gen­de i de 146 mi­nut­ters spil­le­tid, der dog snildt kun­ne ha­ve va­e­ret klip­pet ned med en halv ti­me – man kun­ne ek­sem­pel­vis ha­ve ude­ladt den no­get over­flø­di­ge pro­log blandt Man­hat­tans fi­nans­spe­ku­lan­ter.

Fan­ta­sti­ske ram­mer

Be­lig­gen­hed er alt si­ger man i ejen­doms­ma­eg­ler­kred­se. Det ga­el­der for så vidt og­så ’A Cu­re for Wel­l­ness’, hvor den ab­so­lut­te stjer­ne er den så­kald­te pro­duction de­sig­ner Eve Stewart, der har skabt nog­le helt fan­ta­sti­ske ram­mer med det gå­de­ful­de, for­fald­ne sa­na­to­ri­um i de schweizi­ske al­per, hvor fil­men ud­spil­ler sig.

Hun for­mår sim­pelt hen at gø­re kulis­sen til fil­mens ho­ved­per­son – godt hjul­pet på vej af fo­to­gra­fen Bo­jan Ba­zel­li.

Og selv om or­det ’wel­l­ness’ ind­går i tit­len, skal man ik­ke la­de sig nar­re af det – vi er mile­vidt fra nu­ti­dens spa-cen­tre og langt na­er­me­re en di­a­bolsk ver­sion af for­ti­dens tu­ber­kulo­se-sa­na­to­ri­er.

Det er ik­ke til­fa­el­digt, at en af ple­jer­ne sid­der og la­e­ser Tho­mas Manns klassiker ’Trold­doms­b­jer­get’.

Det­te er ik­ke et sted, man kom­mer for at bli­ve rask – tro mig.

Kring­let

Den er uja­evn som ind i hel­ve­de, men og­så sa­ert fa­sci­ne­ren­de

Hi­sto­ri­en er kring­let, gra­en­sen­de til det ufor­stå­e­li­ge og fuld af plo­t­hul­ler, og da af­slø­rin­gen en­de­lig kom­mer, er den mil­dest talt en skuf­fel­se. Men det er (na­e­sten) til at le­ve med, da ’A Cu­re for Wel­l­ness’ rum­mer så man­ge bril­lan­te en­kelts­ce­ner og slå­en­de sy­ner, at man al­li­ge­vel er ’A Cu­re for Wel­l­ness’ rum­mer så man­ge bril­lan­te en­kelts­ce­ner og slå­en­de sy­ner, at man he­le ti­den er godt un­der­holdt.

tem­po og be­sa­et­tel­se af sund­hed li­ge lov­lig ba­stant fast. Men jeg fin­der den al­li­ge­vel sa­ert fa­sci­ne­ren­de, og så er det be­fri­en­de med en gyser, der sat­ser på det uheldsvan­gert stem­nings­ful­de frem for de nem­me cho­k­ef­fek­ter.

Ja, den er uja­evn som ind i hel­ve­de, men og­så sa­ert fa­sci­ne­ren­de. Den prø­ver i det

mind­ste at und­gå sam­lebånds­gy­set, og selv om den langt­fra er på ni­veau med op­lag­te for­bil­le­der som ’The Si­ning’ el­ler ba­re ’Shut­ter Island’, så hol­der jeg nu af den al­li­ge­vel, dens man­ge fejl til trods.

Et mis­lyk­ket eks­pe­ri­ment er of­te me­re giv­tigt end det sik­re for­søg.

FO­TO: SF FILM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.