Mil­li­ard­dyr monster­film er lat­ter­ligt rin­ge

Matt Da­mon i front for pre­sti­ge­fyldt sa­m­ar­bej­de mel­lem Ki­na og Hol­lywood

Ekstra Bladet - - FILM -

’The Gre­at Wall’. In­str.: Yi­mou Zhang. 104 min. Pre­mi­e­re i dag i 46 bi­o­gra­fer lan­det over. Medv.: Matt Da­mon, Jing Ti­an, Wil­lem Da­foe, An­dy Lau m.fl. pu­bli­kum har man hy­ret Wil­lem Da­foe, Pedro Pa­scal og ik­ke mindst Matt Da­mon i den ba­e­ren­de ho­ved­rol­le.

Pre­sti­ge­pro­jekt

Der er med an­dre ord ta­le om et ge­val­dig pre­sti­ge­pro­jekt, som da og­så rent visu­elt er gan­ske spek­taku­la­er. Desva­er­re har man ik­ke brugt me­gen ener­gi på ma­nuskrip­tet. For nu at si­ge det pa­ent.

Vi be­fin­der os en­gang i en ik­ke na­er­me­re de­fi­ne­ret for­tid, hvor to eu­ro­pa­ei­ske le­je­sol­da­ter, Ga­rin og Tovar (hhv. Da­mon og Pa­scal), i de­res jagt på et sort, eks­plo­sivt pul­ver (la­es: kr­udt), der kan brin­ge dem rig­dom, hav­ner ved den ki­ne­si­ske mur.

De ta­ges til fan­ge, men slip­pes se­ne­re fri, da det hur­tigt bli­ver klart, at de kan hja­el­pe den enor­me ha­er, der er ud­sta­tio­ne­ret på mu­ren. Det vi­ser sig nem­lig, at den er byg­get for at hol­de nog­le fa­e­le grøn­ne mon­stre kal­det Tao-Tie – der op­rin­de­lig stam­mer fra det yd­re rum og an­gri­ber en gang hver tresindsty­ven­de år – ude.

Umo­ti­ve­ret

Det vir­ker fuld­sta­en­dig li­ge så ånds­svagt og umo­ti­ve­ret, som det ly­der, og det er grund­la­eg­gen­de blot en und­skyld­ning for en mas­se slags­ce­ner mel­lem de or­klig­nen­de va­e­se­ner og den kulør­te ki­ne­si­ske ha­er. Ha­e­ren ta­el­ler blandt an­det et så­kaldt Tra­ne-kor­ps, som be­står af kvin­der, der sprin­ger i ela­stiks­pring fra mu­ren med sto­re spyd i ha­en­der­ne. Hvor­for det skul­le va­e­re nød- ven­digt, når man har op­fun­det ka­non­kug­ler­ne, står li­ge­som det me­ste an­det her hen i det uvis­se. Men sjovt ser det da ud. Før­ste gang.

Stift og una­tur­ligt

Da­fo­es fi­gur er vist kun med som und­skyld­ning, for at nog­le af ki­ne­ser­ne kan ta­le en­gelsk – som der­ved kan bli­ve fil­mens ho­ved­sprog – men ingen af de til­ste­de­va­e­ren­de har få­et man­ge brik­ker at ar­bej­de med, og der spil­les stift og una­tur­ligt he­le vej­en rundt med replik­ker, der al­drig ha­e­ver sig over sta­ve­pla­de­ni­veau

Et ge­val­digt og im­po­ne­ren­de fl­op. Men ik­ke de­sto min­dre et fl­op, som ik­ke en­gang en rol­le-spil­len­de te­e­na­ger vil fin­de in­ter­es­sant. Matt Da­mon er en eu­ro­pa­ei­sk le­je­sol­dat, der jag­ter kr­ud­tets hem­me­lig­hed.

FO­TO: JASIN BOLAND/UIP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.