TOG PEN­GE FRA PSYKISK SY­GE

SÅ­DAN REDDEDE PO­LI­TI­KER­NE VAC­CI­NE-FA­BRIK: Da­va­e­ren­de sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de stak ha­en­der­ne i en kas­se ma­er­ket fore­byg­gel­se og be­hand­ling af sinds­li­del­ser for at da­ek­ke et un­der­skud på sta­tens vac­ci­ne-fa­brik, in­den den skul­le sa­el­ges til sha­ria-shei

Ekstra Bladet - - News - JESPER RISE BØRJESEN THO­MAS GÖSTA SVENSSON PRIVATFOTO rise@eb.dk tgs@eb.dk

Et dun­dren­de un­der­skud på den vac­ci­ne-fa­brik, som sta­ten ne­top har solgt til en sau­di­a­ra­bi­sk sha­ria-sheik, har ko­stet psykisk sy­ge i Dan­mark dyrt.

For da der for lidt over et år si­den mang­le­de 113 mil­li­o­ner kro­ner i kas­sen på Sta­tens Se­rum In­sti­tut på grund af un­der­skud i vac­ci­ne­pro­duk­tio­nen, hen­te­de da­va­e­ren­de sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V) med støt­te fra Fi­nans­ud­val­get dem blot i en an­den kas­se. Hun valg­te blandt an­det at ven­de bun­den i vej­ret på en kas­se ma­er­ket fore­byg­gel­se og be­hand­ling af sinds­li­del­ser. Der­med tøm­te hun den rub og stub og lod psykisk sy­ge i Dan­mark gan­ske ufri­vil­ligt og uvi­den­de do­ne­re 5,2 mil­li­o­ner kro­ner til sta­tens vac­ci­ne­pro­duk­tion. Hos Lands­for­e­nin­gen for psykisk sund­hed, Sind, er na­est­for­mand In­ge­li­se Svend­sen harm – men ik­ke over­ra­sket – over, at psy­ki­a­tri­en har be­talt en del af un­der­skud­det. – Det her er blot end­nu et be­vis på, at ’så kan der snup­pes nog­le pen­ge der, for det er der nok ik­ke no­gen, der la­eg­ger ma­er­ke til’, si­ger hun og fort­sa­et­ter: – Det er ik­ke før­ste gang, at psy­ki­a­tri­en bli­ver un­der­pri­o­ri­te­ret. Det har den va­e­ret he­le vej­en igen­nem. Psy­ki­a­tri­en er udsu­l­tet. At pen­ge­ne er ta­get fra en fore­byg­gel­ses­kas­se gør langt­fra sa­gen bed­re, ly­der det fra In­ge­li­se Svend­sen.

– Det er ne­top en af vo­res kong­stan­ker, at man skal fore­byg­ge. Fle­re og fle­re psykisk sy­ge bli­ver retspsy­ki­a­tri­ske pa­tien­ter, for­di man ne­top ik­ke bru­ger tid og pen­ge på at fore­byg­ge, si­ger hun.

For­sømt om­rå­de

På sam­me må­de får den da­va­e­ren­de sund­heds­mi­ni­sters kas­se­tøm­ning hel­ler ik­ke pa­e­ne ord med på vej­en fra Psy­ki­a­tri­fon­dens for­mand An­ne Lind­hardt, der dog un­der­stre­ger, at hun ik­ke kan kom­men­te­re sa­gen spe­ci­fikt, da hun ik­ke ken­der til den i de­tal­jer.

– Men vi me­ner prin­ci­pi­elt, at mid­ler, der er øre­ma­er­ket til et be­stemt for­mål, skal bru­ges til det for­mål og ik­ke til an­dre. I det her til­fa­el­de dre­jer det sig om fore­byg­gel­se og be­hand­ling af sinds­li­del­ser – et for­sømt og tra­en­gen­de om­rå­de, og det gør det ek­stra vig­tigt at bru- ge pen­ge­ne til det, de er af­sat til, si­ger hun.

Ik­ke kun psykisk sy­ge har måt­tet se de­res øre­ma­er­ke­de pen­ge for­svin­de ned i det sor­te hul skabt af sta­tens vac­ci­ne-pro­duk­tion.

Og­så la­e­ger og tand­la­e­ger har ufri­vil­ligt be­talt en god bid af un­der­skud­det. Ot­te mil­li­o­ner kro­ner, der el­lers var øre­ma­er­ket vi­de­reud­dan­nel­se af la­e­ger og tand­la­e­ger, blev over­ført til Sta­tens Se­rum In­sti­tut sam­men med psy­ki­a­tri­ens pen­ge.

En re­ser­ve un­der Sta­tens Se­rum In­sti­tut på 100 mil­li­o­ner kro­ner har og­så va­e­ret med til at da­ek­ke un­der­skud­det.

Det er ik­ke før­ste gang, at psy­ki­a­tri­en bli­ver un­der­pri­o­ri­te­ret Mid­ler, der er øre­ma­er­ket til et be­stemt for­mål, skal bru­ges til det for­mål

FO­TO: JENS DRESLING/POL­FO­TO

Sheik Ab­du­la­ziz Ha­mad Al­jo­maih har stå­et i spid­sen for Al­jo­maih-fa­mi­li­ens op­køb af Sta­tens Se­rum In­sti­tuts vac­ci­ne-en­hed. Op til over­ta­gel­sen har fa­brik­ken kørt med dun­dren­de un­der­skud – et un­der­skud, som iføl­ge HK Stat er skabt af po­li­ti­ker­ne selv. Li­ge­som sin for­ga­en­ger har El­len Tra­ne Nør­by ik­ke den sto­re lyst til at sva­re på Ek­stra Bla­dets spørgs­mål.

Ek­stra Bladet har den se­ne­ste uge af­slø­ret, hvor­dan den nye in­de­ha­ver af vac­ci­ne-en­he­den på Sta­tens Se­rum In­sti­tut går ind for sha­ria.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.