Mi­ni­ste­ren: Det er ik­ke mit an­svar la­en­ge­re

Ekstra Bladet - - News -

Ek­stra Bladet vil­le ger­ne ha­ve hørt Sop­hie Løh­de, da­va­e­ren­de sund­heds­mi­ni­ster og nu­va­e­ren­de mi­ni­ster for of­fent­lig in­nova­tion, om, hvor­for hun valg­te at da­ek­ke vac­ci­ne-un­der­skud­det ved at ta­ge pen­ge fra ne­top psy­ki­a­tri­en samt la­e­ger og tand­la­e­gers vi­de­reud­dan­nel­se.

Hun øn­sker dog iføl­ge sin pres­se­rå­d­gi­ver ik­ke at la­de sig in­ter­viewe om sa­gen, da hun ik­ke la­en­ge­re er sund­heds­mi­ni­ster – og der­med ik­ke la­en­ge­re har an­sva­ret på om­rå­det.

Al­drig rart

I ste­det hen­vi­ser pres­se­rå­d­gi­ve­ren til Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et.

Hel­ler ik­ke her klap­per man li­ge­frem i ha­en­der­ne over Ek­stra Bla­dets spørgs­mål.

Sund­heds­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by (V) sva­rer ik­ke på Ek­stra Bla­dets spørgs­mål, men skri­ver blot i en mail:

’Som tid­li­ge­re op­lyst til Ek­stra Bladet har un­der­skud­det på vac­ci­ne­pro­duk­tio­nen fra 2012 til 2016 be­lø­bet sig til knap en mil­li­ard kro­ner, der har skul­let fi­nan­si­e­res af an­dre sund­heds­om­rå­der, hvor­for en bred kreds af par­ti­er i Fol­ke­tin­get og­så har stå­et bag sal­get af SSI’s vac­ci­ne­pro­duk­tio­ner, så det sti­gen­de un­der­skud ik­ke hvert år skul­le gå ud over an­dre sund­heds­om­rå­der.’

I mod­sa­et­ning til de to mi­ni­stre vil for­man­den for sund­heds­ud­val­get, Li­se­lott Blixt (DF), ger­ne sva­re på Ek­stra Bla­dets spørgs­mål.

– Det er al­drig rart at ta­ge pen­ge fra no­gen, si­ger hun.

– Men kan du for­stå ek­sem­pel­vis Sind, der si­ger, at en­hver kro­ne er vig­tig i psy­ki­a­tri­en, for­di der i for­vej­en er så lidt at gø­re med, og at de fem mil­li­o­ner der­med vil­le va­e­re fal­det på et tørt sted?

– Det kan jeg godt for­stå, si­ger Li­se­lott Blixt, der dog un­der­stre­ger, at pul­je­pen­ge langt­fra al­tid bli­ver brugt på det, de er øre­ma­er­ket til.

– Jeg me­ner, at psy­ki­a­tri­en har brug for man­ge fle­re pen­ge end fem mil­li­o­ner, og jeg vil­le va­e­re me­get ked af, hvis de da­ek­ke­de he­le un­der­skud­det med pen­ge fra psy­ki­a­tri­en. Så vil­le vi først va­e­re langt ude.

FO­TO: JENS DRESLING/POL­FO­TO FO­TO: LIZET­TE KABRÉ

Kas­se­tøm­ning

I sin tid som sund­heds­mi­ni­ster over­før­te Sop­hie Løh­de (V) for lidt over et år si­den pen­ge øre­ma­er­ket til fore­byg­gel­se og be­hand­ling af psykisk syg­dom til Sta­tens Se­rum In­sti­tut for at da­ek­ke et mil­li­on-un­der­skud. I dag har hun in­gen kom­men­ta­rer. Tvung­ne la­ve vac­ci­ne­pri­ser, me­d­ar­bej­der­flugt og tek­ni­ske pro­ble­mer har si­den 2013 ført til, at sta­tens vac­ci­ne-pro­duk­tion på Sta­tens Se­rum In­sti­tut har kørt med un­der­skud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.