Fag­for­e­ning: Po­li­ti­ker­ne har selv skabt un­der­skud­det

Ekstra Bladet - - News -

Mil­li­on-un­der­skud­det på sta­tens vac­ci­ne-fa­brik er iføl­ge Ri­ta Bund­gaard, fag­for­e­nings­for­mand i HK Stat, skabt af po­li­ti­ker­ne selv.

Først tvang man pri­ser­ne på vac­ci­ner i bund og ef­ter­føl­gen­de sat­te man vac­ci­ne­pro­duk­tio­nen til salg uden en kø­ber på hån­den.

– De har selv va­e­ret med til at gø­re det sva­ert at dri­ve en­he­den som en ren­ta­bel for­ret­ning, sag­de hun i sid­ste uge til Ek­stra Bladet.

Pro­ble­mer­ne på fa­brik­ken be­gynd­te i 2012, da det fra po­li­tisk si­de be­slut­tes, at pri­ser­ne på en ra­ek­ke vac­ci­ner er for hø­je, og at de frem­over skal mat­che de sven­ske pri­ser.

Der­for skal der frem til 2016 ska­e­res 72 mio. kr. af den sam­le­de købs­sum.

Be­kym­ring for frem­ti­den

Den la­ve­re pris på vac­ci­ner­ne fø­rer til un­der­skud i vac­ci­ne-pro­duk­tio­nen.

I 2014 be­slut­ter den da­va­e­ren­de SR-re­ge­ring at sa­et­te vac­ci­ne-pro­duk­tio­nen til salg.

Da­va­e­ren­de sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Ha­ek­kerup (S) la­eg­ger sam­ti­dig ik­ke skjul på, at en­ten bli­ver pro­duk­tio­nen solgt, el­ler og­så bli­ver den luk­ket ned.

Det ska­ber blandt me­d­ar­bej­der­ne be­kym­ring for frem­ti­den.

Halv­de­len for­svin­der an­dre virk­som­he­der.

Me­d­ar­bej­der­flug­ten er sam­men med tek­ni­ske pro­ble­mer med til at lam­me pro­duk­tio­nen.

Det ska­ber yder­li­ge­re un­der­skud.

Først i 2016 fin­des en kø­ber. En kon­trakt un­der­skri­ves med sau­di­a­ra­bi­ske Al­jo­maih Group, der 17. ja­nu­ar i år over­tog pro­duk­tio­nen for 15 mil­li­o­ner kro­ner.

Sau­di­a­ra­ber­ne har over­ta­get fa­brik­ken uden no­gen ga­eld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.