Kim Jong-nam har le­vet i ek­sil i 14 år

Ekstra Bladet - - News - AMALIE LOU­I­SE LAR­SEN POLITIFOTO

De for­gif­te­de re­ster af den 45åri­ge Kim Jong-nam, halv­bror til Nord­koreas le­der, Kim Jong-un, kan me­get vel va­e­re på vej til­ba­ge til Nord­korea for før­ste gang i me­re end et år­ti. Det op­ly­ser Ma­lay­si­as vi­ce­pre­mi­er­mi­ni­ster iføl­ge AFP, ef­ter Nord­korea har an­mo­det om at få ud­le­ve­ret li­get.

Midt i hver­dagsmyl­de­ret stod den let but­te­de Kim Jong-nam man­dag stil­le og ale­ne i ter­mi­nal 2 og ven­te­de på et fly, der skul­le ta­ge ham fra den ma­lay­si­ske luft­havn hjem til det ki­ne­si­ske spil­le­mek­ka Ma­cau.

Imens pas­se­re­de to kvin­der ham. Uden syn­lig tvivl om de­res op­ga­ve, ram­te de ham med en va­e­ske, en­ten sprøjtet ud på et kla­e­de el­ler luk­ket in­de i en nål. Og på et En af kvin­der­ne fra luft­hav­nen er fan­get på over­våg­nin­gen. øje­blik svim­le­de det for den mi­dal­dren­de mand.

Ha­stigt, men ik­ke i mista­en­ke­ligt løb, for­svandt kvin­der­ne hur­tigt fra luft­hav­nen, kun for at bli­ve på­gre­bet i føl­ge­skab af en mand få da­ge se­ne­re.

Nu er de an­holdt for mor­det på den 45-åri­ge Kim Jong-nam, der med frå­de om mun­den ik­ke nå­e­de la­en­ge­re end til am­bu­lan­cen, før han dø­de.

Dår­ligt bro­der­skab

Hvem der of­fi­ci­elt står bag mor­det på halv­bro­de­ren til den nordkoreanske dik­ta­tor, Kim Jong-un, og søn af den tid­li­ge­re nordkoreanske dik­ta­tor, Kim Jong-il, er fort­sat uvist.

Myn­dig­he­der­ne me­ner, at der er ta­le om et snig­mord. Imens spe­ku­le­rer bå­de den syd­kore­an­ske og ame­ri­kan­ske re­ge­ring i, at snig­mor­det er ud­ført på be­stil­ling. At en magtsyg sted­bror øn­ske­de sin ene­ste mod­stan­der til tro­nen skaf­fet af vej­en.

Kim Jong-nam er da og­så of­te be­skre­vet som ha­ven­de et dår­ligt for­hold til sin fa­mi­lie. Si­den 2003 har han der­for le­vet i ek­sil med frygt for sit liv. Imens har han of­te kri­ti­se­ret sin halv­bror og re­gi­met hjem­me i Nord­korea.

Kim Jong-nam ef­ter­la­der sig en hu­stru samt en søn og en dat­ter i Ma­cau.

De to kvin­der i den ak­tu­el­le sag, hvor Kim Jong-nam er ble­vet myr­det, er end­nu ik­ke ble­vet navn­gi­vet. En af kvin­der­ne blev dog fan­get på over­våg­nings­ka­me­ra­er i luft­hav­nen, og hun nå­e­de at va­e­re of­fent­ligt ef­ter­lyst, in­den hun blev an­holdt.

Hun an­slås til at va­e­re i 20'er­ne, men hen­des even­tu­el­le til­hørs­for­hold til Nord­korea er alt­så sta­dig uvist. Iføl­ge Syd­koreas ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste bøn­faldt Kim Jong-nam for blot for fem år si­den sin bror om ik­ke at ska­de hans ko­ne og to børn.

FO­TO: AP FO­TO: ALARM 112

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.