Lil­le No­ah på et år blev ta­e­vet ihjel

Ekstra Bladet - - News - KAR­STEN GØTTLER kag@eb.dk

En 30-årig mand, som i går blev va­re­ta­egts­fa­engs­let for drab på den et-åri­ge No­ah fra Som­mer­sted ved Vo­jens, var sid­ste år mista­enkt for i to til­fa­el­de at ha­ve ud­sat den lil­le dreng for vold.

Men sa­ger­ne blev drop­pet, da det lyk­ke­des den 30-åri­ge at over­be­vi­se myn­dig­he­der­ne om sin uskyld.

Nu er han så sig­tet for drab på lil­le No­ah, som forrige man­dag dø­de ef­ter en dra­ma­tisk fly­ve­tur med en red­nings­he­li­kop­ter i et kapløb med dø­den ef­ter en sva­er lun­ge­be­ta­en­del­se.

Da dren­gens lig blev ob­du­ce­ret, vi­ste det sig, at dø­den skyl­des om­fat­ten­de blod­tab som føl­ge af in­dre blød­nin­ger og kva­e­ste­de or­ga­ner ef­ter vold.

Den 30-åri­ge er ik­ke far til No­ah, men har haft sin gang i hjem­met, hvor No­ah bo­e­de med sin 27-åri­ge mor og en sø­ster på tre år.

Da an­kla­ger Chri­sti­na Kors­gaard An­der­sen i ret­ten i Søn­der­borg la­e­ste de gruop­va­ek­ken­de de­tal­jer i sig­tel­sen op for den 30-åri­ge mand, brød han gra­e­den­de sam­men og na­eg­te­de sig skyl­dig:

– Det er ik­ke mig, der har gjort det der. Det kun­ne jeg ik­ke fin­de på, hul­ke­de den an­hold­te.

Med rø­de, for­gra­ed­te øj­ne sank han for hver blo­dig de­tal­je i an­kla­ge­rens op­la­es­ning me­re og me­re sam­men i sto­len.

Den 30-åri­ge er sig­tet for at ha­ve slå­et No­ah ihjel med så­kaldt stump vold, hvil­ket ty­pisk er slag med de ba­re na­e­ver el­ler slag mod f.eks. en va­eg.

De to til­fa­el­de af vold – for­u­den den mest al­vor­li­ge sig­tel­se for drab – ske­te i føl­ge po­li­ti­et sid­ste ef­ter­år kort ef­ter No­a­hs et års fød­sels­dag. I det ene til­fa­el­de på­drog dren­gen sig la­esio­ner på kønsor­ga­ner­ne og i an­sig­tet. I det an­det til­fa­el­de var der ta­le om en blo­dig rift i en­de­tar­men.

– Selv om den so­ci­a­le for­valt­ning i Ha­der­s­lev kom­mu­ne i beg­ge til­fa­el­de var in­de over, er det først nu, at po­li­ti­et er kom­met på ba­nen, si­ger en på­rø­ren­de til No­ah til Ek­stra Bladet. Dren­gens na­er­me­ste fa­mi­lie øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.