Her er Da­ni­els mor­der

Po­li­ti­et hå­ber på tips om ger­nings­ma­end og bi­ler

Ekstra Bladet - - News - CA­MIL­LA MA­RIE NI­EL­SEN POLITIFOTO KØ­GE: ROSKIL­DE: HASLEV: RØN­NE: HELS­IN­GØR: AAL­BORG: AAR­HUS:

Da­ni­el Kri­sten­sen, 21, stod og ven­te­de på ta­keaway for­an et pizze­ria på Em­d­rup­vej i Kø­ben­havns NV-kvar­ter, da to ma­ske­re­de ger­nings­ma­end over­ra­ske­de og skød ham på åben ga­de 2. ok­to­ber sid­ste år.

Den 21-åri­ge flyg­te­de ind i en kiosk, ef­ter at en af ger­nings­ma­en­de­ne hav­de af­fy­ret to skud.

Da­ni­el Kri­sten­sen blev ramt i overar­men, mens et skud i ryg­gen var kri­tisk. Han dø­de to uger se­ne­re på Rigs­ho­spi­ta­let. En til­fa­el­dig for­bi­pas­se­ren­de, 49, blev og­så ramt af et skud, men over­le­ve­de.

Fi­re må­ne­der ef­ter dra­bet of­fent­lig­gør Kø­ben­havns Po­li­ti nu over­våg­ning fra ger­nings­ste­det i for­sø­get på at fin­de frem til den 21-åri­ges drabs­mand.

– Vi­deo­en er i så god kva­li­tet, at vi fø­ler os over­be­vi­ste om, at man vil kun­ne gen­ken­de ger­nings­man­den ud fra sta­tur, høj­de og drøj­de, si­ger po­li­ti­kom­mis­sa­er Car­sten Ler­b­jerg.

– Det kan va­e­re na­bo­er, ven­ner el­ler be­kend­te til ger­nings­man­den, som plud­se­lig Her for­sø­ger drabs­man­den at af­fy­re end­nu et skud mod den 21-åri­ge, der først er ble­vet ramt af to skud uden for kio­sken, hvor­ef­ter han flyg­ter ind i bu­tik­ken. Men pi­sto­len går i bag­lås.

kan se, at det er ham, si­ger Car­sten Ler­b­jerg.

Det er over­våg­ning fra kio­sken på Em­d­rup­vej og fra om­rå­det, som har fil­met ger­nings­ma­en­de­ne. På over­våg­nin­gen ses Da­ni­el Kri­sten­sens drabs­mand jag­te sit of­fer ind ba­gest i kio­sken, mens den an­den ger­nings­mand hol­der vagt for­an.

Pi­sto­len gik i bag­lås

I kio­sken fal­der Da­ni­el Kri­sten­sen om på gul­vet, og her for­sø­ger den ha­et­te­kla­ed­te til­sy­ne­la­den­de at af­fy­re et sid­ste skud på klos hold. Men pi­sto­len går i bag­lås.

Det he­le vir­ker må­l­ret­tet og fo­re­går over få se­kun­der.

– Vi hå­ber og­så, at no­gen må­ske kan gen­ken­de det tøj, som ger­nings­man­den har på, si­ger Car­sten Ler­b­jerg og hen­vi­ser til en ka­sket af ma­er­ket ’Up Front’ med rø­de sno­re, som ha­en­ger fra ger­nings­man­dens over­tøj.

Det er po­li­tiets te­o­ri, at duo­en kør­te i to bi­ler, en sølv­grå Kia Car­ni­val og en hvid VW Po­lo. Bi­ler­ne er på over­våg­ning 150 me­ter fra ger­nings­ste­det et mi­nut før sky­de­ri­et.

– Der har for­ment­lig va­e­ret chauf­fø­rer i beg­ge bi­ler,

da vi ud fra vid­ne­for­kla­rin­ger kan for­stå, at bi­ler­ne hol­der og ven­ter på de to ger­nings­ma­end ef­ter sky­de­ri­et, si­ger Car­sten Ler­b­jerg.

– Bi­ler­ne er hver­ken stjå­let el­ler fun­det ud­bra­endt, så vi for­moder, at de kø­rer rundt i lan­det end­nu, si­ger Car­sten Ler­b­jerg. Kia’en hav­de en ska­de i ven­stre si­de og mang­le­de en py­n­te­li­ste. Sa­er­ligt Kia’en er in­ter­es­sant for po­li­ti­et, da der kun fin­des 275 lig­nen­de mo­del­ler i Dan­mark.

Iføl­ge vid­ner for­la­der bi­ler­ne ste­det i høj fart ad Em­d­rup Mo­se­vej til ven­stre ad

Nøk­kero­se­vej. Her­ef­ter kan de to bi­ler va­e­re kørt hver til sit, men vid­ner pla­ce­rer med sik­ker­hed den hvi­de VW po­lo på Hvid­klø­ver­vej kort ef­ter.

Mo­ti­vet til dra­bet er ukendt. Iføl­ge po­li­ti­et var Da­ni­el Kri­sten­sen ik­ke med­lem af no­gen kri­mi­nel grup­pe­ring, men han kend­te per­so­ner fra ban­de­mil­jø­et.

Fa­mi­lie og ven­ner til Da­ni­el Kri­sten­sen har til Ek­stra Bladet be­skre­vet den un­ge mand som plig­top­fyl­den­de og med ar­bej­de i po­stva­e­se­net. Han skul­le va­e­re far til en lil­le pi­ge i april i år.

En 43-årig kvin­de faldt i søvn i en stol med en dy­ne over sig og tab­te en ci­ga­ret i dy­nen. En rø­ga­larm gik i gang, og en vaks vi­ce­va­ert rin­ge­de 112 og skaf­fe­de sig ad­gang til lej­lig­he­den, der var røg­fyldt. Hun blev reddet og slap for en tur på sy­ge­hu­set.

Et par køb­te et bundt tuli­pa­ner i en blom­ster­bu­tik på Vester­ga­de, be­tal­te med en 1000-kro­ne sed­del og for­lang­te pen­ge til­ba­ge i eu­ro. Det kun­ne bu­tik­ken ik­ke, så par­ret gav byt­te­pen­ge og tuli­pa­ner re­tur. Men der mang­le­de 400 kr., da par­ret var smut­tet.

En na­bo hør­te en ru­de bli­ve knust i et hus på Søn­dre Ring­vej. En hund­e­pa­trul­je så en mista­en­ke­lig mand, der stak af, men blev ned­lagt af en po­li­ti­hund, der bed ham i ar­men. Han kun­ne ik­ke kob­les til ind­brud­det, men hav­de hash i lom­men.

En 20-årig fart­bi­list stak af fra po­li­ti­et, men gav op ved fra­kør­sel 36 på Syd­mo­tor­vej­en. Han var på­vir­ket af ko­kain og hash og hav­de kun haft kø­re­kort i tre uger. Han hav­de to klum­per hash, 27 am­pul­ler do­ping og en pe­ber­spray. En 16-årig pas­sa­ger hav­de tre gram hash på sig.

En guld­far­vet ve­te­ran­bil VW Bob­le skal mu­lig­vis skrot­tes, ef­ter at tre un­ge i ’mo­men­tan sinds­sy­ge’ gik amok på bi­len i Sankt Mor­tens Ga­de. De dan­se­de på ta­get, rev si­despej­le­ne af og ky­le­de en gra­nit­sten gen­nem si­der­u­den. Po­li­ti­et sø­ger vid­ner, der kan fa­el­de tosserne.

Mo­tor­vej­en til Hels­in­gør er en pen­ge­ma­ski­ne for po­li­ti­et. Sid­ste år faldt der 26.037 fartbø­der på mo­tor­vej­en, og bi­li­ster­ne måt­te af med knap 34 mio. kr. Sta­ten krad­se­de sid­ste år 701 mio. kr. ind i fartbø­der lan­det over.

Et ae­g­te­par, der er be­de­ma­end, blev tors­dag fri­fun­det for skat­te- og moms­svin­del til godt en mio. kr. og for at ha­ve ha­ve brugt den af­gifts­fri rust­vogn til pri­vat kør­sel. Man­den godt­og dog en bø­de på 130.000 kr. for rod i regn­ska­bet.

Ef­ter et sky­de­ri i Has­sela­ger 14. fe­bru­ar ef­ter­ly­ser po­li­ti­et flugt­bi­len, en hvid Peu­geot 208, BA 18306. Den blev stjå­let ju­le­af­ten 2016 i Højb­jerg. En 30-årig mand blev ramt af et skud i ryg­gen, i hvad po­li­ti­et kal­der et ’in­ter­nt op­gør’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.