Nu tru­er de min søn

Ekstra Bladet - - News - STINE BOLTHER sbo@eb.dk

Ef­ter at for­man­den for Pro­fes­sio­nel­le Dan­ske Ta­to­vø­rer i sid­ste uge stod frem og for­tal­te om af­pres­ning og trus­ler fra ban­den Bla­ck Ar­my, er det nu han søn, det går ud over.

– De har stal­ket mig og fun­det frem til mig og min søn på Fa­ce­book. De tru­er os, og det er jo en nem må­de at for­sø­ge at skra­em­me mig på at gå ef­ter min fa­mi­lie, si­ger Lars Pe­der­sen, for­mand for Pro­fes­sio­nel­le Dan­ske Ta­to­vø­rer. Me­to­den har dog ik­ke få­et Lars Pe­der­sen til at tie stil­le el­ler tra­ek­ke an­mel­del­ser om trus­ler til­ba­ge. Tva­er­ti­mod.

– Jeg har an­meldt det til po­li­ti­et, og de har til­budt min søn, at han kan få en over­faldsa­larm, så han trygt kan ta­ge i gym­na­si­et ef­ter fe­ri­en på man­dag.

In­gen af de fem ta­to­vør­for­ret­nin­ger, som tors­dag i sid­ste uge hav­de be­søg af tre med­lem­mer af Bla­ck Ar­my, som bad om pen­ge til de­res klub, har op­le­vet re­pres­sa­li­er el­ler nye be­søg.

De åb­ne­de al­le fem for­ret­nin­ger­ne man­dag mor­gen som nor­malt.

– Jeg har få­et så man­ge po­si­ti­ve hen­ven­del­ser, ef­ter at jeg har stå­et frem. Bl.a. er der man­ge i Volls­mo­se, som si­ger, at det kan godt va­e­re, at der bor 30 ban­dit­ter i Volls­mo­se, men der er alt­så 1000, som ik­ke er. De er me­get gla­de for, at jeg sa­et­ter et fo­kus på pro­ble­met, si­ger Lars Pe­der­sen, som på in­gen må­de er ra­cist.

Kan ik­ke gø­re det ale­ne

– Jeg er glad for, hvis jeg er med til at få stop­pet de her trus­ler og af­pres­nings­sa­ger. Jeg kan ba­re ik­ke gø­re det ale­ne, så jeg hå­ber, an­dre gri­ber chan­cen og står frem og får an­meldt de man­ge an­dre sa­ger, der og­så er, si­ger Lars Pe­der­sen.

Ek­stra Bladet 12. fe­bru­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.