Den sto­re for­bry­del­se i Ry-sa­gen er ...

Ekstra Bladet - - News - DET VAR SKANDERBORGS AT UN­DER­STRE­GE, AT HVOR­DAN KAN SKO­LE ’DER BLEV I DE JA, HVOR­DAN KAN DET SY­NES DER­TIL STA­DIG ’DE FI­RE DREN­GE MEN LEM­BIRK OG FA­DE­REN STÅR, SOM MAN KAN I DET HE­LE

Mang­len på svar run­ger hult ud over land og ri­ge fra Ry i dis­se da­ge.

Men det gør mang­len på en an­den ting til­sy­ne­la­den­de og­så. Et fra­va­er af en helt be­stemt og af­gø­ren­de ting, som jeg vil ven­de til­ba­ge til.

Lad os imid­ler­tid be­gyn­de med ons­dag i den­ne uge:

’Ube­gri­be­ligt.’ ’På et ni­veau, hvor vi al­drig har set no­get lig­nen­de.’

borg­me­ster, Jør­gen Gaar­des, ord om bran­dat­ten­ta­tet fra Møl­lesko­len i Ry.

El­lers var der ik­ke no­get at be­ma­er­ke, måt­te man for­stå på det ufor­lø­sen­de pres­se­mø­de, kom­mu­nen holdt, da den an­gi­ve­lig vil­le kom­me med en ’re­de­gø­rel­se’ om de fi­re et­nisk dan­ske 9.-klas­se­e­le­ver, der er sig­tet for at sa­et­te ild til en ja­ev­nal­dren­de af­g­hansk dreng med en brand­bom­be.

Pres­se­mø­det tjen­te til­sy­ne­la­den­de kun ét for­mål:

ha­en­del­sen ik­ke kun­ne va­e­re for­ud­set, der­med hel­ler ik­ke kun­ne for­hin­dres og føl­ge­lig hel­ler ik­ke kan va­e­re sko­lens el­ler no­gen lo­kal myn­dig­heds skyld.

En slags ope­ra­tion ’re­ne ha­en­der’, om man vil.

Vi me­di­er har na­tur­lig­vis stil­let spørgs­mål her­til:

og SSP-sam­ar­bej­de va­e­re ufor­va­re­de, når re­de­gø­rel­sen selv na­ev­ner, at den 16-åri­ge af­g­han­ske dreng tid­li­ge­re er ble­vet over­fal­det af en ae­l­dre elev på sko­len? Den ae­l­dre elev tog så hårdt fat, at kva­e­ler­ta­get blev tak­se­ret til 40 da­ges be­tin­get fa­engsel.

Sam­ti­dig kom det på pres­se­mø­det frem, at to af de dren­ge, der mød­tes for­an sports­hal­len den man­dag af­ten, var i et slags­mål seks da­ge for­in­den. Slags­må­let før­te til, at den ene af de to blev sendt hjem fra sko­le.

føl­gen­de da­ge ik­ke ob­ser­ve­ret kon­flik­ter af be­tyd­ning for den kon­kre­te epi­so­de. Sko­len har hel­ler ik­ke her­u­d­over kon­sta­te­ret tegn på en op­trap­ning af kon­flik­t­ni­veau­et frem mod epi­so­den’, står der i re­de­gø­rel­sen.

Men hvor­dan kun­ne bran­dat­ten­ta­tet i det he­le ta­get ske, sam­ti­dig med at Møl­lesko­len har ’haft ek­stra op­ma­er­k­som­hed på år­gan­gen i en la­en­ge­re pe­ri­o­de’? Hvor­dan kun­ne bran­dat­ten­ta­tet ske, når re­de­gø­rel­sen be­skri­ver sko­lens ind­sats i kon­flik­ter som bå­de ’om­fat­ten­de og mang­fol­dig’?

det så at si­ge, reg­ne og al­le ma­er­ker, de bli­ver vå­de, men myn­dig­he­der­ne mel­der sta­dig solskin og er­kla­e­rer sta­dig vej­en tør?

Spørgs­må­le­ne ho­ber sig op i den op­sigtsva­ek­ken­de sag.

Og der har til­sy­ne­la­den­de ik­ke rig­tig va­e­ret no­gen med en op­rig­tig in­ter­es­se i at be­sva­re dem.

ufor­stå­e­ligt, hvor­for grund­lovs­for­hø­ret fandt sted for luk­ke­de dø­re. Na­tur­lig­vis er der et hen­syn til bå­de sig­te­de og of­fer med sa­er­lig va­egt på de­res al­der. Men hvor­for ik­ke nø­jes med nav­ne­for­bud i en sag med så stor of­fent­lig in­ter­es­se?

Sa­gens po­li­ti­ske ud­lø­be­re tog hur­tigt over­hånd. Ek­sem­pel­vis måt­te Nye Bor­ger­li­ge tors­dag eks­klu­de­re be­sty­rel­ses­med­lem Chang Claus Lem­birk, der hav­de skre­vet en kom­men­tar på Fa­ce­book i grup­pen ’Støt­te­grup­pe for de 4 dan­ske dren­ge fra Ry’. En kom­men­tar, der ha­ev­de­de, at dren­ge­ne blot ’re­a­ge­re­de mod sinds­sy­ge til­stan­de’ med hen­vis­ning til hi­sto­ri­er om den af­g­han­ske drengs an­gi­ve­li­ge chi­ka­ne af si­ne om­gi­vel­ser.

det.

I øv­rigt en ud­la­eg­ning, der lø­ber gen­nem Fa­ce­book, som el­lers kun ty­fus kan lø­be gen­nem en tred­je ver­dens lands­by.

Som det tur­de frem­gå: Vi ved in­tet med sik­ker­hed.

man­ge an­dre me­ner alt­så, at der fo­re­lig­ger en und­skyl­den­de år­sag til bran­dat­ten­ta­tet. Det sam­me var en af fi­re et­nisk dan­ske dren­ges fa­ed­re og­så in­de på i et in­ter­view med Ek­stra Bladet:

’Der har va­e­ret man­ge pro­ble­mer med ham (den af­g­han­ske dreng, red.), li­ge si­den han be­gynd­te for tre år si­den. Der har va­e­ret uro. Fle­re fora­el­dre har bedt la­e­rer­ne om at gø­re no­get. Jeg har hid­set mig op for at få no­get til at ske, men la­e­rer­ne har va­e­ret kon­flikt­sky over for ham’, ud­tal­te fa­de­ren.

man vil be­ma­er­ke, til­li­ge her i di­rek­te mod­strid med den re­de­gø­rel­se, kom­mu­nen er kom­met med. Han me­ner ty­de­lig­vis ik­ke, at der har va­e­ret en ind­sats, som bå­de har va­e­ret ’om­fat­ten­de og mang­fol­dig’.

Det in­ter­es­san­te i det­te for­svar for de fi­re sig­te­de dren­ge sy­nes in­gen dog at ha­ve kon­fron­te­ret hver­ken ’støt­te­grup­pe’ el­ler folk som fa­de­ren med.

For på den­ne må­de kan man vel le­gi­ti­me­re al vold? Man kan vold­ta­ge en kvin­de og slip­pe for at bli­ve kaldt for­bry­der, hvis år­sa­gen til vold­ta­eg­ten er, at kvin­den har op­ført sig fuld­sta­en­dig util­gi­ve­ligt for­in­den.

Der har va­e­ret man­ge pro­ble­mer med ham, li­ge si­den han be­gynd­te for tre år si­den

ta­get slå ihjel med hen­vis­ning til, at ens of­fer be­gynd­te det he­le med at va­e­re først til at op­fø­re sig dår­ligt og i øv­rigt fort­sat­te med det, ind­til man ik­ke hav­de an­det valg end at gø­re det af med ved­kom­men­de. Ek­sem­pel­vis ved at sa­et­te ham i flam­mer.

Og det er her, no­gen må­ske – jeg gør i hvert fald selv – kom­mer i tan­ke om, hvad der lig­ner den stør­ste man­gel i Rysa­gen, ja, må­ske li­ge­frem er sa­gens egent­li­ge og al­ler­stør­ste for­bry­del­se:

Der er til­sy­ne­la­den­de ik­ke – og har åben­bart hel­ler ik­ke på no­get tids­punkt va­e­ret – voks­ne til ste­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.