SÅ­DAN UND­GÅR D

I NY FOL­KE­SYG­DOM: Hver fem­te dan­sker har bøvl med kna­e­et – den go­de nyhed er, at du selv kan gø­re no­get ved det

Ekstra Bladet - - News - ALBERT SCH­MIDT MØL­LER asm@eb.dk

Hvis der er en li­del­se, der kan be­teg­nes som en fol­ke­syg­dom i Dan­mark, er det pro­ble­mer med kna­e­e­ne.

Mindst hver fem­te dan­sker får så­le­des på et tids­punkt så ondt, at de bli­ver nødt til at op­sø­ge la­e­ge.

Ale­ne i pe­ri­o­den fra 2005 til 2015 fik na­e­sten 700.000 dan­ske­re så­le­des en di­ag­no­se, der om­hand­le­de et dår­ligt knae. Man­ge af dem bli­ver ope­re­ret, og det ko­ster hvert år sta­ten me­re end 600.000.000 kro­ner.

– Der er fle­re for­skel­li­ge ty­per kna­e­pro­ble­mer. Den hyp­pig­ste de­ci­de­re­de ska­de er en me­nisk-la­esion. Jeg vil tro, at der er 25.000 af dem om året. Der­u­d­over er der led­bånds-ska­der, som der er fle­re end 10.000 af om året.

– Ska­der på det in­der­ste si­de­led­bånd er det hyp­pig­ste, men det er ska­der­ne på det for­re­ste kors­bånd, der er de mest kend­te. Det er dem, sport­s­stjer­ner­ne og spe­ci­elt un­ge men­ne­sker får, og de kan gi­ve lang­va­ri­ge pro­ble­mer, for­kla­rer Mi­cha­el Rin­dom Krogs­gaard, over­la­e­ge og pro­fes­sor i idra­et­strau­ma­to­lo­gi ved Bis­peb­jerg Ho­spi­tal.

Slids­ka­der do­mi­ne­rer

Den stør­ste grup­pe er ik­ke dem, der får aku­t­te pro­ble­mer med kna­e­e­ne fra vrid til hånd­bold el­ler fod­bold. Nej, den stør­ste grup­pe er sna­re­re dem, der li­der af sli­ta­ge, og her er an­tal­let sti­gen­de.

– Der er rig­tig man­ge fle­re, der har kna­e­pro­ble­mer, end folk der får ska­der. Fak­tisk har jeg set en stig­ning de se­ne­ste år blandt de ae­l­dre. Ti­dens tand sa­et­ter sig i kna­e­et, og ae­l­dre får slids­ka­der som tab af led­brusk el­ler dår­lig me­nisk. Der er om­kring en mil­li­on dan­ske­re, der går rundt med den ty­pe pro­ble­mer, forta­el­ler Mi­cha­el Rin­dom Krogs­gaard.

Tid­li­ge­re var det ik­ke unor­malt, at folk over 50 år sat­te sig på so­fa­en, når de kom hjem fra ar­bej­de. Nu in­si­ste­rer de på at va­e­re ak­ti­ve, og det er bå­de godt og skidt. For man­ge øger det livskva­li­te­ten, men det er vig­tigt og­så at lyt­te til krop­pen.

– Hvis man til­hø­rer den sto­re grup­pe på na­e­sten en mil­li­on men­ne­sker, der har et knae, som ik­ke er alt for godt, og man får smer­ter i det, så bør man trap­pe lidt ned på de ak­ti­vi­te­ter, der ud­lø­ser smer­ter­ne. Det er og­så en god idé at ta­be sig, hvis man er i stand til det, un­der­stre­ger pro­fes­soren.

Hvis man får en kors­bånds­ska­de, kan om­kring halv­de­len kla­re sig uden en ope­ra­tion, for det er hel­dig­vis så­dan, at den hyp­pig­ste ska­de er på det in­der­ste led­bånd, og det vok­ser al­tid sam­men af sig selv. Hvis det deri­mod er bru­sken el­ler me­ni­sken, den er gal med, er man va­er­re stil­let.

Uan­set hvil­ken ty­pe ska­de man får, er der nog­le ting, der hja­el­per.

– De bed­ste råd må va­e­re at hol­de va­eg­ten, gå i or­dent­li­ge sko og be­gyn­de at tra­e­ne. Det har en helt klar ef­fekt, når vi ta­ler fore­byg­gel­se, men og­så hvis smer­ter­ne al­le­re­de er kom­met. Sta­er­ke mus­k­ler om­kring kna­e­et af­la­ster nem­lig det sy­ge va­ev, slut­ter Mi­cha­el Rin­dom Krogs­gaard.

Sta­er­ke mus­k­ler om­kring kna­e­et af­la­ster det sy­ge va­ev

FO­TO: ASTRID DALUM/POL­FO­TO

Pro­fes­sor Mi­cha­el Rin­dom Krogs­gaard er en af de før­en­de, dan­ske eks­per­ter, når det kom­mer til kna­e­pro­ble­mer. Dyr kro­p­s­del

Ale­ne i pe­ri­o­den fra 2005 til 2015 fik na­e­sten 700.000 dan­ske­re så­le­des en di­ag­no­se, der om­hand­le­de et dår­ligt knae. Man­ge af dem bli­ver ope­re­ret, og det ko­ster hvert år sta­ten me­re end 600.000.000 kro­ner.

FO­TO: CLAUS PEUCKERT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.