U DÅR­LI­GE KNAE

Ekstra Bladet - - News -

BAEKKENLØFT

La­eg dig på ryg­gen med bø­je­de ben. Fød­der­ne pla­ce­res fladt i jor­den. Hof­ten ha­e­ves, ind­til den er helt strakt. Sa­enk hof­ten igen til ud­gangs­po­si­tio­nen. Øvel­sen kan og­så la­ves med det ene ben strakt, hvis sva­er­heds­gra­den skal øges.

STA­BI­LI­TET

Ba­lan­cen er ut­ro­lig vig­tig, når man skal tra­e­ne si­ne knae. Øvelser som at stå på et vip­pe­bra­et, at ba­lan­ce­re på et ben el­ler la­ve et­be­ne­de squats kan va­e­re med til at mind­ske ri­si­ko­en for at på­dra­ge sig ska­der ved ufor­ud­se­te be­va­e­gel­ser.

Tra­e­ning med ela­stik­ker kan li­ge­le­des va­e­re en god må­de at styr­ke mus­k­ler­ne om­kring kna­e­et. Ela­stik­ker­ne kan kø­bes til bil­li­ge pen­ge i de fle­ste sports­bu­tik­ker, og der fin­des et utal af øvelser, der kan ud­fø­res med dem.

Det er en bå­de en­kel og ef­fek­tiv må­de at tra­e­ne på, hvor be­last­nin­gen let kan aen­dres ved en­ten af stram­me el­ler løs­ne ela­stik­ken.

SVØMNING OG CYKLING

Bå­de svømning og cykling er sports­gre­ne, der er ut­ro­lig na­en­som­me ved kna­e­e­ne. Sam­ti­dig med at de styr­ker musku­la­tu­ren, for­bed­rer de kon­di­tio­nen.

Når du cyk­ler, er det vig­tigt, at du va­el­ger et gear, der pas­ser dig, så kna­e­et ik­ke li­der over­last. Li­ge­så er det vig­tigt, at du svøm­me crawl – det kan even­tu­elt gø­res med en svøm­me­pla­de i ar­me­ne, så man nø­jes med at la­ve crawl-ben­be­va­e­gel­ser.

LA­ES ME­RE PÅ NA­E­STE SI­DE

FO­TO: JO­NAS OLUFSON

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.