Skri­get in­gen glem­mer Dan­marks­hi­sto­ri­ens mest kend­te knaeskade

HAR STA­DIG GENER: En ju­ni-af­ten i 1992 blev mø­det med hol­land­ske Marco van Ba­sten be­gyn­del­sen på en­den for Hen­rik An­der­sens kar­ri­e­re

Ekstra Bladet - - News - Asm@eb.dk

22. ju­ni 1992. Dan­mark spil­ler EM-se­mi­fi­na­le mod Hol­land. En uhel­dig ta­ck­ling for­vand­ler det, der skul­le va­e­re en af de bed­ste da­ge i Hen­rik An­der­sens liv, til et hel­ve­de.

På gra­esta­ep­pet lig­ger den 27-åri­ge dan­ske ba­ck og skri­ger i smer­te, mens han ta­ger sig til sit ven­stre ben. Det er helt ty­de­ligt, at kna­eskal­len ik­ke sid­der, hvor den bur­de.

Hen­rik An­der­sens EM slut­te­de her, og selv om han spil­le­de pro­fes­sio­nelt seks år me­re, blev det li­ge­le­des be­gyn­del­sen på en­den for hans liv som fod­bold­spil­ler.

– Jeg stop­pe­de i sa­e­so­nen 97/98, men det var med man­ge af­bry­del­ser. Ef­ter at jeg hav­de va­e­ret ska­det i 11 må­ne­der med kna­eskal­len, fik jeg en kors­bånds­ska­de på det an­det knae, der send­te Ef­ter sam­men­stø­det med hol­land­ske Marco van Ba­sten faldt Hen­rik An­der­sen skri­gen­de til jor­den. mig ud i ni må­ne­der, forta­el­ler den nu 51-åri­ge Hen­rik An­der­sen, der i som­mer skif­te­de ta­lentspej­der-job­bet i Schal­ke 04 ud med et tilsva­ren­de i sin tid­li­ge­re klub RSC An­der­le­cht.

Bur­de ha­ve tra­e­net me­re

Nye skru­ek­nop­per, der gjor­de, at man stod for godt fast på gra­es­set, fik skyl­den for den før­ste kors­båndsla­esion, og da genop­tra­e­nin­gen var over­stå­et, stop­pe­de Hen­rik An­der­sens sa­er­li­ge fo­kus på tra­e­ning af om­rå­det li­ge­så.

– Jeg bur­de ha­ve ar­bej­det no­get me­re med det den­gang, men jeg vil­le for hur­tigt i gang, og det ko­ste­de så en end­nu la­en­ge­re ska­des­pe­ri­o­de, for­kla­rer den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler.

I pe­ri­o­den fra 1992 til 1998 bli­ver Hen­rik An­der­sen ska­det igen og igen. Kors­bånds­ska­der, me­nisk­ska­der og brusk­ska­der. Nu står han til­ba­ge med en kna­eskal, der er 20 pro­cent stør­re, end den bur­de va­e­re, han har lø­se kors­bånd, det ene knae er uden me­nisk og uden no­get som helst brusk til­ba­ge på bag­si­den.

– Jeg gik i fit­nes­scen­ter de før­ste par år, ef­ter at jeg stop­pe­de kar­ri­e­ren. Der la­ve­de jeg nog­le øvelser for at byg­ge musku­la­tu­ren op om­kring kna­e­et. Men jeg blev sim­pelt hen så tra­et af det. Når jeg Hen­rik An­der­sen ar­bej­der nu hos sin tid­li­ge­re klub RSC An­der­le­cht.

dyr­ker mo­tion, skal det helst in­de­hol­de en bold, men så kom­mer jeg til at ma­er­ke det i fle­re da­ge ef­ter, si­ger Hen­rik An­der­sen.

Selv 18 år ef­ter at kar­ri­e­ren stop­pe­de, dø­jer Hen­rik An­der­sen med gener i kna­e­e­ne.

– Jeg vil hel­le­re bra­ek­ke

skin­ne­be­net, end jeg vil ha­ve brusk- og kors­bånds­ska­der. Det kan godt va­e­re, at det ser vold­somt ud, men det gror i det mind­ste sam­men igen, si­ger den tid­li­ge­re fod­bold­spil­ler, der ud over nog­le små lø­be­tu­re helt er stop­pet med at dyr­ke sport. Con­nie Lin­neb­jerg, der er fy­si­o­te­ra­pe­ut i Team Dan­mark, ken­der til vig­tig­he­den af, at man pas­ser godt på si­ne knae.

Jeg vil hel­le­re bra­ek­ke skin­ne­be­net, end jeg vil ha­ve bruskog kors­bånds­ska­der

– Det hand­ler om at va­e­re ved­hol­den­de, hvis man skal ha­ve no­get ud af sin tra­e­ning – det ga­el­der bå­de, hvis det er fore­byg­gen­de tra­e­ning, men og­så hvis der er ta­le om genop­tra­e­ning, si­ger fy­si­o­te­ra­pe­u­ten.

Hvis man er ble­vet ska­det, kan det va­e­re sva­ert at si­ge, hvil­ken be­hand­ling der pas­ser.

Ska­der­ne er in­di­vi­du­el­le, og det er ku­ren of­te og­så. Ba­re for­di det er kna­e­et, det gør ondt i, så kan år­sa­gen til smer­ter­ne godt lig­ge et an­det sted – for ek­sem­pel i kro­p­s­stam­men, ba­ek­ke­net el­ler fød­der­ne.

– Der er for­skel på eli­tesport­s­u­dø­ve­re og folk, der har et me­re al­min­de­ligt og gen­nem­snit­ligt ak­ti­vi­tets­ni­veau i for­hold til, hvor hur­tigt man kan gå frem med tra­e­nin­gen, men der er nog­le helt ge­ne­rel­le reg­ler, man skal føl­ge.

– Det dre­jer sig om at ha­ve fuld be­va­e­ge­lig­hed, god sta­bi­li­tet og styr­ke, forta­el­ler Con­nie Lin­neb­jerg.

FO­TO: SIMON BRUTY/GETTY IMAGES FO­TO: TEAM DAN­MARK

FO­TO: EDUARD BOPP/ALL OVER PRESS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.