Jeg fuck­er det he­le op

– Jeg sy­nes, det er et rig­tig godt felt, og det kan va­e­re, at vi får én med i fi­na­len hver, si­ger den skal­de­de dom­mer

Ekstra Bladet - - NATIONEN! - LARS SEJR ls@eb.dk

I af­ten be­gyn­der årets ’X Fa­ctor’ for al­vor, når det før­ste li­ves­how lø­ber over ska­er­men. I stu­er­ne har de fle­ste fans af mu­sik -ta­lent pro­gram­met al­le­re­de valgt de­res fa­vo­rit­ter, og og­så blandt de pro­fes­sio­nel­le vur­de­rings­eks­per­ter har man ta­get stil­ling. Book­ma­ker­ne har nem­lig talt, al­le­re­de in­den det før­ste li­ves­how, og de ved godt, hvem af dom­mer­ne der er fa­vo­rit til at lø­be med den en­de­li­ge sejr: Tho­mas Bla­ch­man.

Jeg er ham, der ma­ler hu­set grønt ude i provin­sen, og al­le sy­nes, det er grimt

Han er skar­pt for­fulgt af Re­mee, mens Met­te Lind­bergs grup­per skal ta­ge sig over­or­dent­lig me­get sam­men for at kun­ne kon­kur­re­re mod de to an­dre dom­me­res del­ta­ge­re.

Re­mee: Dom­mer­ne bli­ver glemt

– Re­mee har ik­ke sam­me ta­lent­mas­se at ar­bej­de med som de to an­dre, og der­med lig­ger kon­kur­ren­cen i år til Tho­mas Bla­ch­man. Han har man­ge sta­er­ke stren­ge at spil­le på blandt si­ne un­ge so­li­ster,

ly­der det i en vur­de­ring fra Nor­di­c­bet.

Den vur­de­ring kan Re­mee godt føl­ge. Men da Ek­stra Bladet mø­der ham, pe­ger han dog på én svag­hed i ana­ly­sen.

– Over­fla­disk set kan jeg godt føl­ge dem, men book­ma­ker­ne glem­mer al­tid at reg­ne dom­mer­ne med i det, si­ger han med et glimt i øjet.

Og der er no­get om sa­gen. For spør­ger man Tho­mas Bla­ch­man, så er det li­ge lov­ligt op­ti­mi­stisk at sa­et­te sin

lid til en mand med hans syn på ver­den.

– Den fa­vo­ritva­er­dig­hed skal jeg nok fucke op. Tro mig. Jeg er ham, der ma­ler hu­set grønt ude i provin­sen, og al­le sy­nes, det er grimt. Jeg sy­nes, det er smukt, for­di jeg har for­stand på det, si­ger han med et grin.

Vold­som mu­si­ka­li­tet

Bla­ch­man pe­ger sa­er­ligt på én del­ta­ger, der kan spar­ke fa­vo­ritva­er­dig­he­den over på Re­mee.

– Du må ik­ke un­der­ken­de Mor­ten. Han er sim­pelt hen så sød, fin og vild. ’X Fa­ctor’ er li­ge pra­e­cis la­vet til en som ham. Han er den klas­si­ske hi­sto­rie, si­ger Tho­mas Bla­ch­man, der dog ik­ke for­sø­ger at ta­le si­ne eg­ne del­ta­ge­re ned.

– Jeg har og­så nog­le, der kan no­get helt sinds­sygt, så man sid­der til­ba­ge og ta­en­ker, hvor kom­mer det dog fra? Del­ta­ge­re, der be­sid­der en helt sinds­sygt vold­som mu­si­ka­li­tet. Det bli­ver spa­en­den­de.

– Jeg sy­nes, det er et rig­tig godt felt, og det kan va­e­re, at vi får én med i fi­na­len hver. Det tror jeg sgu.

Årets ud­ga­ve af ’X Fa­ctor’ er en tien­de om­gang, som DR1 pra­e­sen­te­rer dan­sker­ne for. Det før­ste li­ves­how lø­ber over ska­er­me­ne i af­ten, mens den sto­re fi­na­le af­hol­des fre­dag 31. marts.

FO­TO: MO­GENS FLINDT

Tho­mas Bla­ch­man om­gi­vet af si­ne tre li­ves­how-del­ta­ge­re Chi­li, Mar­tin og Mia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.