I øv­rigt me­ner

Ekstra Bladet - - KRAEM MERMARKET - Leif Søn­der­gaard Ras­mus­sen Eng­bou­le­var­den 8 Ran­ders G. Holm­berg Ox­ford Al­le 75 Kø­ben­havn Poul Ve­ber Fin­nedal Kø­ben­havn S O. Ol­sen Bak­ke­sko­ven 115 Skan­der­borg Per Mortensen Eskeb­jerg­gård 50 Må­løv Gre­te Lund Tornska­de­vej 6 Stru­er FO­TO CASPER DALHOFF/POL­FO­TO

at Løk­kes ’char­meof­fen­siv’ hos EU-Kom­mis­sio­nen i Stras­bourg var helt for­ga­e­ves. Vi bur­de da ha’ sendt én der­ned med blot et mini­mum af char­me. Pia Kja­ers­gaard, f.eks. at sko­lesa­gen fra Ry kan ven­des til no­get po­si­tivt, nem­lig at vi et­ni­ske dan­ske­re alt­så godt tør slå igen, hvis vi bli­ver pro­vo­ke­ret la­en­ge nok. Vi ned­stam­mer jo fra ver­dens mest fryg­te­de kri­ger­folk: vikin­ger­ne. Husk det. Niels Erik H. Chri­sten­sen Bir­ke­par­ken 266 Oden­se NØ

at hvor­for hol­der man ik­ke døgnå­bent på her­ber­ger og åb­ner me­nig­heds­hu­se for de hjem­lø­se om vin­te­r­en? Der er mas­ser af mu­lig­he­der, så der ik­ke er nog­le, der skal op­hol­de sig el­ler sove ude i kul­den. at nu kan der vist ik­ke ko­ges me­re sup­pe på den pøl­sepind med prins Jo­a­chim. Kør hel­le­re no­get me­re på sta­ten, der solg­te bå­de po­stva­e­sen, Dong, Sta­tens Se­rum In­sti­tut m.fl. til ud­lan­det. Var der ik­ke og­så no­get med Bør­sen og Kø­ben­havns Luft­havn? Det na­e­ste bli­ver nok DSB. at hvor er det sør­ge­ligt: I Sve­ri­ge er det ble­vet så­dan, at hvis man ta­ler sandt om ind­van­dring er man en­ten ra­cist el­ler men­ne­skefjend­sk – el­ler beg­ge de­le. FY FA’N. at ti­den vil vi­se, om Tul­le og DF er om­vendt og ble­vet et rig­tigt ar­bej­der­par­ti. For det har de al­drig va­e­ret før! at hvor­for skal der nu de­bat­te­res, la­ves re­de­gø­rel­ser og kal­des til pres­se­mø­de, for­di en af­g­hansk dreng bli­ver over­fal­det – hvad der selv­føl­ge­lig er for­fa­er­de­ligt!! Men når et­ni­ske dan­ske­re bli­ver over­fal­det, er der tavs­hed. I an­dre lan­de skam­mer man sig ik­ke over Eu­ro­pa-fla­get, men det er, som om vi dan­ske­re prø­ver at fortra­en­ge EU, skri­ver Erik Bo­el. Poul Kaa­strup fo­re­slår at bru­ge de tid­li­ge­re flygt­nin­ge­tel­te til hjem­lø­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.