ESÅ ER DE LUDOBRIKK ER VIST SLÅ­ET HJEM

I . Det er sva­ert at se, hvor­dan FC Kø­ben­havn kan smi­de den 2-1-fø­ring de fik i So­fia i

Ekstra Bladet - - SPORT -

SO­FIA (Ek­stra Bladet): FC Kø­ben­havns eu­ro­pa­ei­ske drøm le­ver. Og­så i den grad!

De om­kring 250 FCK-fans smed godt nok hver­ken vin­ter­jak­ker el­ler hand­sker, men det kan ik­ke ha­ve va­e­ret langt fra, for sik­ke en af­ten de hav­de i So­fia.

De hav­de rejst de godt 1650 ki­lo­me­ter fra Kø­ben­havn til den ke­de­li­ge bul­gar­ske ho­ved­stad for at stå i et elen­digt af­snit alt for langt fra ba­nen. Og det var det var det he­le va­erd.

For da den kro­a­ti­ske dom­mer Ivan Be­bek fløjte­de for sid­ste gang kun­ne de jub­len­de se ned på den sto­re må­l­tav­le og med gla­e­de kon­sta­te­re, at det for­ment­lig bli­ver et dyrt fod­bold­for­år i Eu­ro­pa.

Ta­et på

En tur me­re skal det nok bli­ve til.

For FC Kø­ben­havn slog Ludogorets 2-1 i før­ste Eu­ro­pa Le­ague 1/16-fi­na­le og kom­mer ik­ke til at smi­de den fø­ring i Par­ken om en uge.

En fifty-fifty kamp blev i lø­bet af 90 mi­nut­ter for­vand­let til 90-10 i dansk favør, og FCK er ta­et på for før­ste gang i klubhi­sto­ri­en til at over­le­ve før­ste eu­ro­pa­ei­ske run­de ef­ter nytår.

På for­hånd hav­de Su­per­liga­ens fø­rer­hold drømt om at få sne­get en scor­ing ind i So­fia.

Ma­na­ger Ståle Sol­bak­ken var på ons­da­gens pres­se­mø­de klar til at sa­el­ge op­gø­ret mod de bul­gar­ske me­stre for 1-1, og der­for kan det un­dre, at han ik­ke jub­le­de me­re ef­ter blot halvan­det mi­nut.

Ju­bel­brøl

Bul­ga­rer­nes bra­si­li­a­ne­re drib­le­de, spur­te­de og spil­le­de, men kom in­gen veg­ne

Mat­hi­as ’Zanka’ Jør­gen­sen steg til vej­rs, og det sam­me gjor­de et dansk ju­bel­brøl et par se­kun­der se­ne­re.

FCK-til­ha­en­ge­re var over 100 me­ter va­ek i kur­ven i mod­sat­te en­de og hav­de sva­ert ved at se, hvor­dan bol­den kom i mål.

Men de kun­ne se jub­len­de rø­de trø­jer, og det var sig­na­let til dem. Mål. ’Zanka’ fik li­ge snit­tet Ludwig Au­gustin­s­sons hjør­ne­s­park, så bol­den fort­sat­te li­ge ind i ho­ve­d­et på en over­ra­sket Ani­cet Abel.

Så­dan blev midt­ba­ne­spil­le­ren fra Ma­da­ga­skar ufri­vil­ligt før­ste ’FCK-målsco­rer’ i 2017, og han blev det, mens man­ge sta­dig gik rundt og led­te ef­ter de­res lil­le pla­stiksa­e­de på det sto­re sta­dion, hvor der el­lers er plad­ser nok.

Ludogorets kom­mer fra den lil­le provins­by Ra­z­grad over 300 ki­lo­me­ter fra So­fia og har ik­ke den sto­re op­bak­ning på na­tio­nalsta­dio­net Va­sil Levski.

Hvis sto­re stjer­ner som Ro­nal­do og Ca­va­ni kig­ger for­bi, gør de neut­ra­le bul­gar­ske fans det sam­me, men Jør­gen­sen og Kvist er ik­ke li­ge­frem nav­ne, der tra­ek­ker folk ud i So­fi­as fe­bru­ar­kul­de en tors­dag af­ten.

Drøm­mestart

Til gen­ga­eld er det folk, som Ståle Sol­bak­ken kan reg­ne med, og ef­ter drøm­mestar­ten hand­le­de det i end­nu hø­je­re grad om at or­ga­ni­se­re sig for­nuf­tigt.

Og det har FC Kø­ben­havn be­stemt ik­ke glemt henover vin­ter­pau­sen. Så selv om Ludogorets hav­de bol­den me­get, var det for­bløf­fen­de lidt, at Ro­bin Ol­sen hav­de at la­ve i 1. halv­leg.

Bul­ga­rer­nes bra­si­li­a­ne­re drib­le­de, spur­te­de og spil­le­de, men kom in­gen veg­ne. De løb med ho­ve­d­et først ind i en rød mur, der ik­ke hav­de ta­enkt sig at gi­ve sig.

Publi­kum peb af kø­ben­hav­ner­ne og mu­lig­vis og­så af de­res eg­ne adop­te­re­de helt, som gang på gang blev af­vist i dø­ren ind til Ro­bin Ol­sens straf­fes­parks­felt. Her­til og ik­ke la­en­ge­re.

Der skul­le gå 38 mi­nut­ter, før den lan­ge sven­sker blev sat på den før­ste al­vor­li­ge prø­ve. Mi­sid­jan fik me­get plads ude for­an fel­tet, men Ol­sen dyk­ke­de flot ned og pa­re­re­de til hjør­ne.

I den an­den en­de hav­de Stoy­a­nov – ef­ter at ha­ve pil­let bol­den ud af net­ma­sker­ne - og­så en ro­lig halv­leg.

FCK var pres­set langt til­ba­ge, og da Ras­mus Falk spil­le­de Fe­de­ri­co San­tan­der fri i dyb­den i 17. mi­nut, fik sy­da­me­ri­ka­ne­ren ta­get et skidt tra­ek og ik­ke af­slut­tet.

Rank ryg

Ståle Sol­bak­ken ae­r­gre­de sig syn­ligt på si­de­linj­en, men kun­ne gå til pau­se med rank ryg. Hans hold hav­de få­et det sa­tans vig­ti­ge ude­ba­ne­mål og var i kon­trol, selv om det i pe­ri­o­der smed bol­den lidt for let va­ek.

FCK star­te­de an­den halv­leg na­e­sten li­ge så godt som før­ste. Ef­ter kun fem­ten se­kun­der skab­te Falk og San­tan­der en ka­em­pe chan­ce til en fri Tou­touh, men hans af­slut­nin­gen prel­le­de af på stol­pen.

End­nu en tid­lig scor­ing hav­de kno­ck­ou­tet Ludogorets, men nu le­ve­de de fort­sat og sva­er­me­de om FCK­må­let.

Men bedst som de tro­e­de, at de var på vej ind i op­gø­ret, slog FCK til. Fly­ven­de Falk tryl­le­de igen i 53. mi­nut og vi­ste sublimt over­blik.

Fyn­bo­en lag­de bol­den skråt bag­ud til Tou­touh, og den­ne gang var stol­pen ik­ke i vej­en.

Med en kølig, flad af­slut­ning brag­te han FCK på 2-0 og kun­ne lø­be ud på lø­be­ba­nen til fortjent hyl­dest fra FCK-til­ha­en­ger­ne, som ef­ter­hån­den var de ene­ste, der kun­ne hø­res i So­fia.

Ludogorets fik en liv­li­ne ot­te mi­nut­ter før tid, da ind­skif­te­de Clau­diu Ke­serü var hur­tigst over en løs bold og ta­et un­der mål fik re­du­ce­ret.

Nervøst

Det blev nog­le nervø­se sid­ste mi­nut­ter, men FC Kø­ben­havn holdt stand, og bul­ga­rer­ne skal sta­dig sco­re to gan­ge i Kø­ben­havn.

Det gør de na­ep­pe, selv om FCK må und­va­e­re bå­de Wil­li­am Kvist, der er i ka­ran­ta­e­ne ef­ter en ad­var­sel, og ind­skif­te­de Jan Gre­gus, der løb ind i en tå­be­lig ud­vis­ning i over­ti­den.

Ludogorets skal sa­et­te sin lid til et lil­le fod­bold­mira­kel tors­dag i Par­ken, og det skal ae­r­ke­ri­va­len Brønd­by og­så, når de på søn­dag ga­e­ster det dan­ske na­tio­nalsta­dion.

Mon ik­ke FCK-til­ha­en­ger­ne end­nu en­gang kom­mer til at jub­le…

Ludogorets skal sa­et­te sin lid til et lil­le fod­bold­mira­kel tors­dag i Par­ken

FO­TO: AP

Ståle Sol­bak­ken kun­ne gå til pau­se med rank ryg. Hans hold hav­de få­et det sa­tans vig­ti­ge ude­ba­ne­mål og var i kon­trol.

BUL­GA­RI­EN Gis­le Thor­sen gis­le@eb.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.