Så­dan be­døm­mer vi FCK-spil­ler­ne

Ekstra Bladet - - SPORT -

Ro­bin Ol­sen Peter An­ker­sen Mat­hi­as ’Zanka’ Erik Jo­hans­son 4

Den sto­re, sta­er­ke sven­sker la­ver ik­ke man­ge fejl. Han så dog lidt pas­siv ud, da han vil­le bok­se bol­den va­ek i si­tu­a­tio­nen, der før­te til 1-2må­let. El­lers sik­ker i ind­greb.

4

Et par små­fejl fjer­ner ik­ke et hel­heds­ind­tryk af en sta­erk di­sci­pli­ne­ret ind­sats, spe­ci­elt i de­fen­si­ven. Han vi­ste og­så en­kel­te fi­ne mo­men­ter i det fremad­ret­te­de spil.

5

Den nyud­na­evn­te kap­ta­jn ef­ter­lod et sta­er­kt ind­tryk, da han holdt sam­men på bag­ka­e­den i et par pres­se­de si­tu­a­tio­ner. Han ram­te til­med bol­den, der før­te til 1-0-scor­in­gen i star­ten.

4

Sven­ske­ren tø­ve­de en anel­se ved den bul­gar­ske re­du­ce­ring. Det fjer­ner dog ik­ke bil­le­det af en ny pra­e­sta­tion på et sta­bilt ni­veau i et fint sam­spil med ’Zanka’.

Ludwig Au­gustin­s­son Ras­mus Falk Wil­li­am Kvist 4

Død­bolds­spe­ci­a­li­sten stod for op­la­eg­get i star­ten med et for­nemt hjør­ne­s­park. Han hav­de til­løb til fle­re fi­ne of­fen­si­ve ak­tio­ner. De­fen­sivt ik­ke hans sta­er­ke­ste pra­e­sta­tion.

5

Kant­spil­le­ren le­ve­re­de en me­get op­løf­ten­de ind­sats, ind­til han blev skif­tet ud 20 mi­nut­ter før tid. Over­blik og tek­nik. Fint op­la­eg før pau­sen til San­tan­der og en fod med i 2-0-tra­ef­fe­ren.

3

Den ru­ti­ne­re­de midt­ba­ne­spil­ler ef­ter­lod et ind­tryk med en­kel­te skøn­heds­fejl. Skidt, at han mod slut­nin­gen på­drog sig en ad­var­sel, der nu ud­lø­ser ka­ran­ta­e­ne i re­tur­kam­pen.

Uros Ma­tic Yous­sef Tou­touh An­dreas Cor­ne­li­us Fe­de­ri­co San­tan­der 5

En mar­kant de­but af ser­be­ren. En me­get di­sci­pli­ne­ret og lø­be­vil­lig ind­sats. Sik­ker i pas­nings­spil­let og med en me­get lav fejl­pro­cent. En ind­sats, der lover godt for frem­ti­den.

4

Han le­ve­re­de en stor ar­bejds­ind­sats og kro­ne­de den fi­ne pra­e­sta­tion med en for­nem scor­ing ef­ter pau­sen. Han blev ud­skif­tet kort før tid.

4

Han ka­em­pe­de og slo­ges for tin­ge­ne. Han skå­ne­de sig ik­ke i du­el­ler­ne, hvor han tog slags­må­le­ne. Kort før tid var han ta­et på at sco­re på ho­ved­stød.

3

An­gri­be­ren løb, ka­em­pe­de og slo­ges for det i de 71 mi­nut­ter, han fik på ba­nen. Mang­le­de lidt skarp­hed i af­gø­ren­de si­tu­a­tio­ner. Fik stor chan­ce, men fik al­drig af­slut­tet.

Jan Gre­gus An­dri­ja Pav­lovic Ståle Sol­bak­ken 1

Skif­tet ind 20 mi­nut­ter før tid. Han blev smidt ud for an­den gang i Eu­ro­pa på fem må­ne­der. Nu er han hel­ler ik­ke med i re­tur­kam­pen, og der­for bli­ver han ik­ke Ma­ti­cs mak­ker cen­tralt. Upro­fes­sio­nelt.

2

Han fik de sid­ste 20 mi­nut­ter i ste­det for San­tan­der, men nå­e­de ik­ke at sa­et­te et af­gø­ren­de af­tryk og kom hel­ler ik­ke til far­li­ge af­slut­nin­ger.

5

Tra­e­nings­kam­pe­ne har ik­ke va­e­ret pran­gen­de, men ind­sat­sen og re­sul­ta­tet i Bul­ga­ri­en var me­get op­løf­ten­de, selv om han nu skal va­e­re kre­a­tiv, når en ny midt­ba­ne skal sam­men­sa­et­tes til re­tur­kam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.