Mør­ban­ket i Bel­gi­en

Ekstra Bladet - - SPORT - JO­NAS RYEFELT jr@eb.dk

Tot­ten­ham med Chri­sti­an Erik­sen på ba­en­ken fra be­gyn­del­sen led et grimt ne­der­lag på 1-0 til bel­gi­ske Gent, og den lon­don­ske klub har der­med et skidt ud­gangs­punkt før den af­gø­ren­de 1/16-fi­na­le­kamp i na­e­ste uge.

Eng­la­en­der­ne over­lod det me­ste af spil­let til va­er­ter­ne i den før­ste fa­se, men kom dog ik­ke bag­ud med to, som det el­lers ske­te mod Li­ver­pool i se­ne­ste Pre­mi­er Le­agu­er­un­de.

De­le Al­li fik skabt lidt chan­cer, men hav­de ik­ke det sto­re held i de af­gø­ren­de øje­blik­ke, og før­ste halv­leg slut­te­de uden mål.

Spurs blev sendt ud af det­te års ud­ga­ve af Cham­pions Le­ague ef­ter et skuf­fen­de grup­pe­spil, hvor de tab­te hjem­me mod Mo­na­co og Le­ver­ku­sen, som end­te med at gå vi­de­re. Der­for ha­en­ger de­res eu­ro­pa­ei­ske suc­ces på kampag­nen i Eu­ro­pa Le­ague. Det var dog et me­get ånds­for­ladt mand­skab, der var mødt op på Ghe­lamco Are­na.

Se­rie af fejl

Kort in­de i an­den halv­leg vi­ste Lon­don-klub­ben dog ta­en­der, for her hav­de Har­ry Ka­ne et for­søg, der tog stol­pen og gik ud.

Der­na­est fulg­te et sandt chok for de en­gel­ske fa­vo­rit­ter. En se­rie af fejl i for­sva­ret ud­lø­ste scor­in­gen fra Gents fran­ske an­gri­ber, Jéré­my Per­bet, som score­de med hol­dets før­ste for­søg in­den for ram­men.

Sid­ste år blev Tot­ten­ham eks­pe­de­ret ud af tur­ne­rin­gen, da de mød­te et for­tryl­len­de Dort­mund-hold i 1/8fi­na­len. Det vil­le va­e­re en enorm skuf­fel­se, hvis hol­det al­le­re­de måt­te vin­ke far­vel en run­de før i det­te års ud­ga­ve.

Med et kvar­ter igen var Gents Da­ni­jel Mi­li­ce­vic ta­et på at for­dob­le fø­rin­gen, men Hu­go Ll­o­ris reddede Tot­ten­ham med fin­ger­spid­ser­ne.

Med ti mi­nut­ter igen kom Erik­sen på ba­nen, men der var hel­ler in­gen magi i den dan­ske lands­holds­spil­ler den­ne af­ten.

Re­tur­kam­pen i Lon­don spil­les på tors­dag.

Der var in­gen magi i den dan­ske lands­holds­spil­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.