Svin­del for 440 mil­li­o­ner Fle­re af 18 an­hold­te var i højt hu­mør

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - PE­TER JEPPESEN pej@eb.dk

Si­den års­skif­tet har po­li­tiets en­hed Sa­er­lig Ef­ter­forsk­ning Øst ef­ter­for­sket sa­gen, der har få­et nav­net ope­ra­tion 'Gre­ed' (grå­dig­hed på en­gelsk, red.). Det forta­el­ler po­li­ti­in­spek­tør Flem­m­ing Mad­sen på da­gen, hvor 11 sig­te­de i sa­gen blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør mista­enkt for at ha­ve va­e­ret en del af svind­len for 440 mil­li­o­ner kro­ner.

– Der er in­gen tegn på ro­ck­er-ban­de-re­la­tion, men der er ta­le om et or­ga­ni­se­ret kri­mi­nelt net­va­erk, der har be­gå­et kri­mi­na­li­te­ten via itsvin­del.

– Det har stå­et på i en år­ra­ek­ke, og der er kon­tak­ter til an­dre lan­de, si­ger Flem­m­ing Mad­sen.

– Nog­le af de an­hold­te er tid­li­ge­re kendt af po­li­ti­et, si­ger han.

I alt er 18 an­holdt, men der er fle­re på vej.

– Vi for­ven­ter, at der kom­mer fle­re an­hol­del­ser og ransag­nin­ger, si­ger Flem­m­ing Mad­sen.

Svind­len for de 440 mil­li­o­ner kro­ner er iføl­ge ankla­ge­ren blandt an­det fo­re­gå­et gen­nem et ren­gø­rings­fir­ma, et fragt­fir­ma og et re­k­rut­te­rings­fir­ma.

Det kom frem i Kø­ben­havns by­ret tirs­dag, hvor 11 sig­te­de i al­de­ren 24-60 år blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør. Al­le blev an­holdt man­dag mel­lem klok­ken 10.43 og klok­ken 12.50, da po­li­ti­et slog til mod 39 ste­der i Ho­vedstads­om­rå­det, Lol­land, Østjyl­land og i Tys­kland.

I for­bin­del­se med ransag­nin­ger­ne blev der be­slag­lagt in­de­stå­en­de fra for­skel­lig bank­kon­ti til en va­er­di af cir­ka 11 mil­li­o­ner kro­ner, samt halvan­den mil­li­o­ner kro­ner i kon­tan­ter. Des­u­den blev der be­slag­lagt ot­te luksus­bi­ler og et stort an­tal kost­ba­re smyk­ker.

Iføl­ge Flem­m­ing Mad­sen fort­sa­et­ter po­li­ti­et med at for­sø­ge at sik­re va­er­di­er­ne. Blandt an­det med hja­elp fra SØIK – kendt som bag­mand­spo­li­ti­et.

– Fremad­ret­tet fo­ku­se­rer vi me­get på at få ud­byt­tet sik­ret, så li­ge nu er vi i gang med spor­ings­ar­bej­det, si­ger han.

For­sva­re­re for­sin­ke­de grund­lovs­for­hør

Egent­lig skul­le grund­lovs­for­hø­ret va­e­re star­tet 9.30, men for­di der var så man­ge frem­stil­le­de, var der for­sin­kel­se på for­svar­sad­vo­ka­ter­ne. Og først 10.18 kom de sig­te­de ind i retslo­ka­le 23, der var ta­et pak­ket med frem­mød­te fra pres­sen, på­rø­ren­de og for­svar­sad­vo­ka­ter, der fe­brilsk søg­te ef­ter de­res kli­en­ter blandt de man­ge sig­te­de.

Hig­h­fi­ves

Ret­ten blev li­ge­frem nødt til at hen­te fle­re sto­le og bor­de ind i lo­ka­let for at få plads til al­le. Og til mid­dag var der sta­dig en af de sig­te­de, som ik­ke hav­de få­et sig en for­svar­sad­vo­kat. Re­sten med­del­te, at de na­eg­ter sig skyl­di­ge.

Fle­re af de sig­te­de var el­lers i højt hu­mør, da de kom ind i rets­sa­len. En en­kelt gik rundt og gav hånd­klap til de frem­mød­te, mens to af de sig­te­de la­ve­de sjov med, hvor­vidt der var fjer nsyn i cel­len.

Ad­skil­li­ge gan­ge måt­te po­li­ti­et be­de de sig­te­de stop­pe med at ta­le sam­men, og en en­kelt gang måt­te dom­me­ren true med, at hvis fle­re tal­te sam­me, vil­le de ry­ge til­ba­ge til fa­engs­let.

An­dre var kla­edt i mørkt med skjor­te, swe­a­ter og gik stil­le ind i det ta­et­pak­ke­de retslo­ka­le. Iføl­ge po­li­ti­et har fle­re af de sig­te­de paki­stansk bag­grund, og der var da og­så en ur­du-tolk til ste­de, li­ge­som der var en tolk til ste­de for den ene, der ta­ler li­tau­isk.

Ud over svin­del for de 440 mil­li­o­ner kro­ner, er der sig­tel­ser for 62 og 498 mil­li­o­ner kro­ner.

Iføl­ge po­li­ti­et er fle­re af pen­ge­ne sendt via vek­sel­bu­reau­er og uden­land­ske kon­ti til ud­lan­det. pi­ger bli­ver hver dag bort­gif­tet ulov­ligt pga. fat­tig­dom og re­li­gion, vi­ser rap­port fra Red Bar­net.

FO­TO: ALL OVER PRESS

Kri­mi­na­li­te­ten er an­gi­ve­ligt be­gå­et via it-svin­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.