Norsk po­li­ti har tjek­ket dna

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET - LINETTE KRØGER JESPERSEN linette@eb.dk

Nor­ske Kripos har tjek­ket den drabs­sig­te­de Pe­ter Mad­sens dna i re­gi­stret med uopkla­re­de sa­ger i de nor­ske ar­ki­ver. Men der var in­tet match.

– Kripos har ru­ti­ne­ma­es­sigt tjek­ket Pe­ter Mad­sens dna-pro­fil op mod nor­ske re­gi­stre. Det er in­gen match i Nor­ge, skri­ver de i en ud­ta­lel­se.

Det er Es­pen Er­dal, der le­der Kripos' Cold Ca­se-grup­pe, der blev op­ret­tet i 2015. Grup­pen ef­ter­for­sker uopkla­re­de drabs­sa­ger.

– Vi har in­gen in­for­ma­tion, som til­si­ger, at Mad­sen skal va­e­re in­vol­ve­ret i uopkla­re­de for­bry­del­ser her i lan­det. Dog er det­te tjek, vi me­ner er rig­tigt at gen­nem­fø­re, sag­de Er­dal til NRK.

Skal og­så tjek­kes i Sve­ri­ge

Pe­ter Mad­sens dna bli­ver og­så holdt op mod uopkla­re­de sa­ger i Sve­ri­ge, når der pr. 1. novem­ber i år sker en au­to­ma­tisk dna-ud­veks­ling imel­lem Dan­mark og Sve­ri­ge.

Iføl­ge kri­mi­nal­kom­mis­sa­er Mat­ti­as Sig­frids­son fra po­li­ti­et i Mal­mø, der er bin­de­led mel­lem Sve­ri­ge og Dan­mark i sa­gen om den sven­ske jour­na­list, vil det be­ty­de en ru­ti­ne­ma­es­sig sam­men­lig­ning af dna-pro­fi­ler. Hel­ler ik­ke her er der no­gen spe­ci­fik sag.

Pe­ter Mad­sen na­eg­ter sig skyl­dig i drab og par­te­ring, men har for­kla­ret, at der ske­te en ulyk­ke om bord på ubå­den, der for­år­sa­ge­de hen­des død, hvor­ef­ter han, med sin egen for­mu­le­ring, be­gra­ve­de hen­de til søs.

Han er va­re­ta­egts­fa­engs­let frem til 31. ok­to­ber, hvor en dom­mer skal se på sa­gens ak­ter igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.