Ryg­ning er det va­er­ste

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET - Kil­de: Gigt­for­e­nin­gen

Pro­fes­sor El­len-Mar­gret­he Hau­ge, for­mand for Gigt­for­e­nin­gens Forsk­nings­råd, var og­så til ste­de ved over­ra­ek­kel­sen. Hun ro­ser Bent Del­eu­rans forsk­ning, som hun kald­te 'ba­ne­bry­den­de', i sin ta­le på Ama­li­en­borg.

– Forsk­nin­gen kan bru­ges til at fin­de ud af, hvor­når det li­ge er, at la­e­ger­ne skal ta­ge ek­stra fat og aen­dre be­hand­lin­gen. Det er det over­ord­ne­de sig­te, si­ger El­len-Mar­gret­he Hau­ge.

– Di­ag­no­sen er jo rig­tig vig­tig at få etab­le­ret tid­ligt, så man kan få star­tet be­hand­lin­gen tid­ligt og­så. Og det ga­el­der i sa­er­de­les­hed for kro­nisk led­degigt. Der op­står nog­le ska­der, som er uop­ret­te­li­ge.

– Så hvis man ger­ne vil sør­ge for, at pa­tien­ter­ne hur­tigt kom­mer i be­hand­ling, så de­res livskva­li­tet hur­tigt kom­mer op igen, så be­ty­der den nye forsk­ning no­get for dem.

– Kan pa­tien­ten gø­re no­get for at und­gå de her syg­dom­me?

– Ja, hol­de op med at ry­ge. Det er det al­ler­vig­tig­ste. Man kan få de her syg­dom­me af at ry­ge. Og hvis man ry­ger, når man har syg­dom­me­ne,

– Hvor­for?

– For­di ryg­ning ak­ti­ve­rer im­mun­sy­ste­met. Ele­men­ter fra rø­gen sid­der i lun­ge­va­e­vet. Og ak­ti­ve­rer im­mun­sy­ste­met dér. Lun­ger­ne er i vir­ke­lig­he­den en ka­em­pe­stor over­fla­de. Li­ge­som tar­men er en stor over­fla­de. Og når man så in­ha­le­rer røg, så sid­der Jo før syg­dom­men op­da­ges, de­sto før kan den kor­rek­te be­hand­ling iva­er­ksa­et­tes.

Led­degigt:

Leds­mer­ter og ha­e­ve­de led. Du vil og­så fø­le dig me­re tra­et, evt. få fe­ber og ta­be i va­egt.

Et af de vig­tig­ste symp­to­mer er mor­gen­stiv­hed. Det kan va­e­re sva­ert at kom­me i gang, og stiv­he­den kan va­re fle­re ti­mer.

Pso­ri­a­sis-gigt:

Symp­to­mer er smer­ter, ha­e­vel­se, øm­hed og ned­sat be­va­e­ge­lig­hed i de led og se­ner, der ram­mes.

Om­kring 30 pro­cent af al­le, der har pso­ri­a­sis, ud­vik­ler på et tids­punkt pso­ri­a­sis-gigt. der en hel mas­se små cel­ler der­ne­de, som kan se, at det her er no­get frem­med. Og det spi­ser de. Og så pra­e­sen­te­rer de det for im­mun­sy­ste­met, som re­gi­stre­rer det som no­get frem­med. Og det kan star­te en im­mun­pro­ces og ud­vik­le en led­degigt-syg­dom. Det er der slet ik­ke no­gen tvivl om. Syg­dom­men op­står of­te i ta­e­er­ne og i de mel­lem­ste og yder­ste fin­ger­led.

Rygsøj­le-gigt:

Smer­ter og stiv­hed i la­end, ba­ek­ken og bryst­kas­se er ty­pi­ske symp­to­mer på mor­bus Be­ch­te­rew. Smer­ter kan og­så ud­strå­le til be­ne­ne og ly­sken, og man kan va­e­re øm, hvor se­ner­ne ha­ef­ter til knog­ler­ne.

Lu­pus/SLE:

Hud­for­an­drin­ger kal­det ’som­mer­fugleud­sla­et’ i an­sig­tet, leds­mer­ter, tra­et­hed og ned­sat kon­cen­tra­tions­ev­ne er nog­le af symp­to­mer­ne. Man­ge op­le­ver og­så ho­ved­pi­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.