Forsk­ning gi­ver abor­te­ren­de kvin­der mu­lig­hed for børn

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET -

For gravi­de kan det at ha­ve en au­toim­mun syg­dom va­e­re me­get al­vor­ligt.

– Kvin­der­ne abor­te­rer jo, si­ger pro­fes­sor dr.med. Bent Del­eu­ran.

Men pro­fes­soren har med sin nye forsk­ning gjort det mu­ligt for dis­se kvin­der at gen­nem­fø­re en gravi­di­tet uden at abor­te­re.

Det hand­ler om sja­eld­ne bin­de­va­evs­syg­dom­me som f.eks. SLE/lu­pus. Lu­pus ram­mer isa­er yn­gre kvin­der og for­hø­jer ri­si­ko­en for at abor­te­re.

– Hvis man har en au­to-im­mun syg­dom og er gravid, så har kvin­der­ne la­en­ge tro­et, at så kun­ne man ik­ke få børn. Men vi kan sag­tens be­hand­le dem un­der gravi­di­te­ten, og de får rig­tig fi­ne børn i langt de fle­ste til­fa­el­de, hvis vi får lov at hja­el­pe dem i god tid, si­ger Bent Del­eu­ran.

– Hvor man­ge er det, som ik­ke har kun­net få børn på grund af den her li­del­se?

– Sam­let set er der nok et par tu­sind i Dan­mark, hvor man har sagt tid­li­ge­re, at det var livs­far­ligt for foste­ret, at kvin­der­ne fik be­hand­ling. Men det er livs­far­ligt, hvis ik­ke de får det. Det er synd for man­ge af de her mødre, der går rundt og tror, at de slår de­res børn ihjel.

– Men hvis man hja­el­per dem i god tid, kan de be­hand­les. Vi kan ik­ke hja­el­pe al­le, det med­gi­ver jeg, men vi kan hja­el­pe rig­tig man­ge.

– Men hvor­dan kan man fin­de de kvin­der?

– Tit ved de det desva­er­re ik­ke. De kom­mer ind, for­di de har abor­ter. Det er først der, de kan be­gyn­de at få be­hand­ling, si­ger Bent Del­eu­ran.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.