Na­er­kon­takt Vi er ble­vet ma­ni­p­u­le­ret

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET - LOU­I­SE SVANE PEDERSEN lsp@eb.dk

Tv-va­er­ten Se­ba­sti­an Kle­in delt­og sam­men med Özlem Cekic og Ka­ren Muku­pa i Ka­nal 4’s pro­gram 'Na­er­kon­takt', hvor kend­te men­ne­sker via clair­voy­an­te skal for­sø­ge at etab­le­re den så­kald­te 'af­dø­de­kon­takt'. Özlem Cekic og Se­ba­sti­an Kle­in fø­ler sig ma­ni­p­u­le­re­de, mens Ka­ren Muku­pa er til­freds med tv-pro­gram­met – men hun har hel­ler ik­ke set det end­nu.

Men hver­ken Se­ba­sti­an Kle­in el­ler Özlem Ced­kic er til­fred­se med, hvor­dan pro­gram­met er ble­vet re­di­ge­ret og se­ne­re vist på tv.

– Min skep­sis og kri­ti­ske spørgs­mål er klip­pet va­ek. Den clair­voy­an­te Seb­ba­sti­an ram­mer fuld­sta­en­dig for­kert med alt.

– Han ram­mer for­kert 25 gan­ge, og den ene gang, hvor han ram­mer rig­tigt, bli­ver det ta­get med. Det ae­r­grer mig, forta­el­ler Özlem Cekic til Ek­stra Bla­det.

Se­ba­sti­an Kle­in er util­freds med, at pro­gram­met slet ik­ke skil­drer, hvad der fak­tisk fandt sted un­der hans mø­der med de for­skel­li­ge clair­voy­an­te.

– Der ske­te ba­re det, at der var nog­le clair­voy­an­te, som ik­ke var clair­voy­an­te. De spurg­te i øst og vest. Så har man klip­pet al­le de­res ga­et va­ek, og så frem­står det, som om de ved alt, og det er ma­ni­pu­la­tion, for­kla­rer Se­ba­sti­an Kle­in.

Den vre­de tv-va­ert me­ner, at pro­du­cen­ter­ne bag pro­gram­met sny­der se­er­ne til at tro på, at pro­gram­met skil­drer sand­he­den, og at de clair­voy­an­te har ret hver gang.

I lø­bet af op­ta­gel­ser­ne til pro­gram­met kom­mer Se­ba­sti­an Kle­in iføl­ge sig selv med en del kri­ti­ske kom­men­ta­rer. Dis­se yt­rin­ger er ba­re ik­ke med i den fa­er­di­ge ver­sion af 'Na­er­kon­takt', som blev vist tirs­dag af­ten.

Be­talt for at med­vir­ke

Özlem Cekic med­gi­ver, at hun har skre­vet un­der på en kon­trakt, der gi­ver pro­duk­tio­nen ret­tig­he­der til at re­di­ge­re, li­ge­som hun og­så blev be­talt for at med­vir­ke.

– Ja, men jeg har ik­ke sagt ja til at bli­ve ma­ni­p­u­le­ret, og jeg skal hil­se og si­ge, at det er hårdt ar­bej­de fra klok­ken ot­te om mor­ge­nen til kl. 24, og at løn­nen ik­ke sva­rer til det, jeg el­lers kan tje­ne på en dag, si­ger hun.

San­ge­r­in­de og for­fat­ter Ka­ren Muku­pa har ik­ke få­et set pro­gram­met end­nu og kan der­for ik­ke ud­ta­le sig om, hvor me­get der måt­te va­e­re ble­vet ma­ni­p­u­le­ret i det fa­er­di­ge pro­gram.

– Jeg kan godt se det fra Se­ba­sti­ans vin­kel. Han var fra be­gyn­del­sen skep­tisk om­kring, hvad vi gik ind til.

– Det er dumt af pro­duk­tions­sel­ska­bet, at de ik­ke har klip­pet pro­gram­met, som det var den dag, forta­el­ler hun til Ek­stra Bla­det.

Ja-hat­ten på

Selv var Ka­ren Muku­pa gan­ske til­freds med det, hun fik ud af pro­gram­met.

Hun me­ner, at hun hav­de ta­get 'ja-hat­ten' på og var åben over for, hvad de clair­voy­an­te måt­te si­ge.

Den clair­voy­an­te Seb­ba­sti­an ram­mer fuld­sta­en­dig for­kert med alt

FO­TO: KRESTINE HAVEMANN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.