Ka­nal 4: Selv­føl­ge­lig er der sket en re­di­ge­ring

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET -

Pro­gram­di­rek­tør hos Ka­nal 4 An­ne Gar­li­chs kun­ne ik­ke imø­de­kom­me Ek­stra Bla­dets fo­re­spørgsel om at med­vir­ke i et in­ter­view, men øn­sker i ste­det at sva­re skrift­ligt på kri­tik­ken.

Hun slår fast, der al­tid vil bli­ve re­di­ge­ret i rå­ma­te­ri­a­let, når man la­ver tv-pro­gram­mer.

'Selv­føl­ge­lig er der, li­ge­som med al­le an­dre tv-pro­gram­mer, sket en re­di­ge­ring.

Vi skal ha­ve 14 ti­mers op­ta­gel­se ned til et pro­gram på 42 mi­nut­ter.

Pro­gram­met skal forta­el­le al­le tre med­vir­ken­des hi­sto­ri­er, men vi er selv­føl­ge­lig tro mod de­res hold­nin­ger til det, de op­le­ver, og der­for hol­der vi og­så fast i Se­ba­sti­ans grund­la­eg­gen­de skep­sis til spi­ri­tu­a­li­tet gen­nem he­le pro­gram­met', skri­ver hun og fort­sa­et­ter:

Hvem er i tvivl om Se­ba­sti­ans hold­ning

'Jeg tror ik­ke, der er no­gen, der har set pro­gram­met med Se­ba­sti­an og Özlem, der er i tvivl om de­res hold­ning til det spi­ri­tu­el­le.

Det står me­get klart he­le vej­en igen­nem pro­gram­met, at Se­ba­sti­an ik­ke tror på det, han op­le­ver i lø­bet i da­gen – det får han og­så lov til at si­ge af­slut­nings­vis, hvor de sam­ler op på he­le da­gen.

Det sam­me ga­el­der for Özlem, hvor det al­le­re­de ind­led­nings­vis i pro­gram­met kom­mer frem, at hun ik­ke tror på det spi­ri­tu­el­le. Vi er der­for bå­de ae­r­ger­li­ge, men og­så en smu­le un­dren­de over, at Se­ba­sti­an og Özlem sid­der til­ba­ge med en an­den op­le­vel­se af pro­gram­met.' Hun slut­ter: 'Pro­gram­met er ik­ke la­vet for at kom­me med et fa­cit på, om der fin­des no­get me­re mel­lem him­mel og jord.

Det la­der vi va­e­re fuld­sta­en­dig op til de med­vir­ken­de og dan­sker­ne hjem­me i stu­er­ne at ta­ge stil­ling til selv.

Der­for ca­ster vi be­vidst og­så bå­de folk, der er skep­ti­ske og po­si­ti­ve over for det spi­ri­tu­el­le for net­op at be­ly­se al­le si­der.'

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.