Dan­ske Bank sig­tes for hvid­vask i Frank­rig

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET -

En fransk dom­stol sig­ter Dan­ske Bank for gen­nem transak­tio­ner af pen­ge at ha­ve slø­ret kri­mi­nel­le hand­lin­ger, og der­med at ha­ve be­gå­et hvid­vask.

Det op­ly­ser ban­ken i en pres­se­med­del­el­se.

Det dre­jer sig om transak­tio­ner, der er over­ført til Frank­rig af tid­li­ge­re kun­der i ban­kens esti­ske af­de­ling, op­ly­ser Dan­ske Bank.

I alt om­hand­ler det transak­tio­ner på 15 mil­li­o­ner eu­ro i ban­kens af­de­ling i Est­land, der i lø­bet af 2008 til 2011 blev over­ført til Frank­rig af tid­li­ge­re kun­der i Dan­ske Bank Est­land, si­ger chefjurist Flem­m­ing Pri­sted, Dan­ske Bank.

Iføl­ge Flem­m­ing Pri­sted kan Dan­ske Bank ik­ke si­ge no­get om, hvor­vidt der er fo­re­gå­et hvid­vask.

– Vi har ik­ke på nu­va­e­ren­de tids­punkt grund­lag for at si­ge, om der var ta­le om be­løb, der stam­me­de fra ulov­li­ge ak­ti­vi­te­ter. Vi øn­sker ik­ke at kom­men­te­re den kon­kre­te sag, så la­en­ge den ef­ter­for­skes, ly­der det i med­del­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.