In­gen er flyg­tet

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET - Js@eb.dk FREDERIKSHAVN: GEVNINGE: KA­LUND­BORG: LIL­LE SKENSVED: HINNERUP: AAR­HUS:

Det er hidtil al­drig lyk­ke­des for no­gen at flyg­te fra Sik­rin­gen, som er Dan­marks ene­ste sik­re­de psy­ki­a­tri­ske af­de­ling for sa­er­ligt far­li­ge kri­mi­nel­le sinds­sy­ge.

Den nye Sik­ring i Sla­gel­se blev ind­vi­et i novem­ber 2015, hvor al­le 30 pa­tien­ter un­der et ka­em­pe sik­ker­heds­op­bud blev flyt­tet fra den ’gam­le’ Sik­ring i Ny­kø­bing Sja­el­land til den nye og top­mo­der­ne Sik­ring i Sla­gel­se.

Her er ni­veau­et for sik­ker­he­den igen skru­et op. Det er na­e­sten 100 år si­den, at Dan­mark fik sin før­ste sik­ring, der blev ind­vi­et i Ny­kø­bing Sja­el­land i 1918.

Der er 110 an­sat­te til at pas­se på de 30 pa­tien­ter, der en­ten er dømt til an­brin­gel­se el­ler er flyt­tet der­til på et ’far­lig­heds­de­kret’ af­sagt af Justits­mi­ni­ste­ri­et.

Der sid­der og­så sa­er­ligt far­li­ge va­re­ta­egts-ar­re­stan­ter, som alt­så ik­ke er dømt end­nu, og per­so­ner, som skal men­ta­lun­der­sø­ges un­der stor sik­ker­hed.

G4S står for vag­ter­ne

Den fy­si­ske sik­ker­hed med hø­je mu­re, hegn, stå­l­gi­t­re, pan­serg­las, vi­deo­over­våg­ning og alar­mer er kun en del af sik­ker­he­den. Per­so­na­let må al­drig va­e­re un­der­be­man­det – bå­de af hen­syn til de ind­sat­tes og til per­so­na­lets sik­ker­hed. Men det er så sva­ert at skaf­fe per­so­na­le til Sik­rin­gen, at sik­ker­heds­fir­ma­et G4S er hy­ret til at stil­le vag­ter til rå­dig­hed.

Indtil 1996 var der kun ma­end på Sik­rin­gen, men det år blev den før­ste kvin­de ind­lagt, og i 2015 var der tre kvin­der på Sik­rin­gen.

Pa­tien­ter­ne op­hol­der sig i snit syv år på Sik­rin­gen, før Man­den, der er til­talt for knivdra­bet i Aal­borg, er så far­lig, at han skal døm­mes til an­brin­gel­se på Sik­rin­gen i Sla­gel­se, me­ner ankla­ge­ren.

de ud­skri­ves, ty­pisk til al­min­de­li­ge psy­ki­a­tri­ske af­de­lin­gen. To pa­tien­ter har til­bragt over 30 år på Sik­rin­gen. 40 pro­cent af de ind­lag­te er af an­den et­nisk her­komst.

Et af de mest kend­te ind­sat­te

var dob­belt­mor­de­ren Naum Co­nevski, der skød to te­e­na­ged­ren­ge på Fe­mø­ren. Han til­brag­te ti år på Sik­rin­gen fra 1988 til 1998 på et far­lig­heds-de­kret, for­di han blev sinds­syg i fa­engs­let,

hvor han af­so­ne­de liv­s­tid. I 1998 blev han flyt­tet til Sankt Hans, hvor han har sid­det si­den. Han har net­op få­et af­slag på løsla­del­se ef­ter 33 år.

En an­sat på et va­erts­hus rin­ge­de til vagt­cen­tra­len og for­tal­te, at der be­fandt sig – el­ler ret­te­re sagt lå – en kraf­tigt be­ru­set mand på gul­vet. Hans ka­e­re­ste prø­ve­de at få styr på ham, men måt­te gi­ve op, så en pa­trul­je ryk­ke­de ud og fik kørt ham og ka­e­re­sten hjem.

En ung mand i ført ha­et­te­trø­je og ski­ma­ske vak­te op­sigt, da po­li­ti­et led­te ef­ter nog­le ty­ve, som hav­de smadret bil­r­u­der og stjå­let ef­fek­ter. Man­den hav­de en bi­de­tang og en spid­stang i lom­mer­ne og ef­ter at po­li­ti­et hav­de få­et over­våg­nings­fo­tos fra om­rå­det, hvor­fra ty­ve­ri­er­ne var sket, blev man­den an­holdt.

En 82-årig kvin­de var kom­met til ska­de, da hun var kørt i sin per­son­bil med au­to­mat­gear for at af­le­ve­re fla­sker i en gen­brugs­con­tai­ner. Da hun steg ud af bi­len, glem­te hun at sa­et­te den i fri­gear, så bi­len be­gynd­te at kø­re fremad. Kvin­den prø­ve­de at kom­me ind igen, men fik sin fod i klem­me og fik et mu­ligt brud.

En cyk­list an­meld­te, at han var ble­vet ud­sat for trus­ler af en knal­lert­kø­rer, ef­ter at han hav­de på­talt den stø­jen­de knal­lert. Cyk­li­sten blev for­fulgt og måt­te gem­me sig, men da han blev op­da­get, prø­ve­de knal­lert­kø­re­ren at va­el­te cyk­li­sten om­kuld, mens de beg­ge kør­te. Po­li­ti­et le­der ef­ter man­den på knal­lert.

En kvin­de, der kør­te som avis­bud, for­tal­te, at hun blev kon­tak­tet af en bi­list, der højlydt be­la­er­te hen­de om, at hun skul­le kig­ge sig over skul­de­ren, in­den hun kør­te for­bi nog­le par­ke­re­de bi­ler. Bi­li­sten tog hen­de om hal­sen og skub­be­de bag­ud, mens hun sad på cyk­len. Et vid­ne blan­de­de sig, og bi­li­sten kør­te fra ste­det.

En gam­mel da­me ha­eng­te tøj op uden for sin bo­lig og blev an­ta­stet af en mand med rygs­a­ek, der vil­le vi­se hen­de nog­le pa­pi­rer. Her­ef­ter gik han ind i kvin­dens hjem, selv om hun bad ham for­svin­de. Da han var gå­et, mang­le­de en pen­ge­kas­se med små­ting i.

En 42-årig mand blev sig­tet for bu­tiks­ty­ve­ri fra 7Ele­ven på Ba­ne­gårds­plad­sen. Her hav­de han for­ladt bu­tik­ken med en halv li­ter gul­døl i hån­den uden at be­ta­le for den. Han vir­ke­de be­ru­set. To vag­ter til­ba­ge­holdt man­den, indtil po­li­ti­et an­kom.

FO­TO: RENÉ SCHÜTZE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.