Her er spo­re­ne

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET - Sav Torso Jer­n­rør Ho­ved Ben Tøj Kniv Hard­disk Ubåd fleck

Med fun­det af en sav ons­dag i Kø­ge Bugt har po­li­ti­et nu mu­lig­vis fun­det det va­er­k­tøj, der blev brugt til par­te­rin­gen. Sa­ven skal dog un­der­sø­ges af kri­mi­nal­tek­ni­ke­re, før man kan kon­klu­de­re no­get.

21. au­gust blev der fun­det en torso i vand­kan­ten på det syd­li­ge Ama­ger. Rets­me­di­ci­ne­re har fun­det et en­kelt stik på bryst­kas­sens for­si­de, mens der er fun­det 14 stik i un­der­li­vet. Stik­ke­ne er sket om­kring dø­de­ns ind­tra­e­den el­ler kort tid ef­ter.

Torso­en hav­de en snor om sig på­sat af­skår­ne jer­n­rør. Der skal nu fo­re­ta­ges en sam­men­lig­ning af me­tal­rørstyk­ker, der blev fun­det på Pe­ter Mad­sens va­er­k­sted, med de rørstyk­ker, som sad rundt om li­vet på Kim Walls torso. Pe­ter Mad­sen selv har dog sagt, at han sat­te de­le fra et top­nøg­lesa­et om li­get på Kim Wall, da han smed hen­de over bord. Li­ge­som han har sagt, at hun var hel.

En ob­duk­tion har vist, at Kim Walls kra­ni­um ik­ke har frak­tu­rer. Mad­sen har sagt, at hun fik åbent kra­nie­brud, da hun fik en ubåds-lu­ge i ho­ve­det. Ho­ve­det var lagt i en po­se og tyn­get ned med no­get me­tal. Det er ukendt for of­fent­lig­he­den, hvil­ken ty­pe me­tal der er ta­le om, el­ler hvil­ken ty­pe po­se ho­ve­det lå i. Kim Walls ben hav­de ik­ke umid­del­bart no­gen ska­der, da de blev fun­det fre­dag for en uge si­den. Be­ne­ne var på­sat strips, hvor der var fast­gjort nog­le me­talstyk­ker, for­ment­lig for at tyn­ge dem ned. Kri­mi­nal­tek­ni­ke­re skal un­der­sø­ge, hvor de me­talstyk­ker hi­d­rø­rer fra.

Kim Walls trø­je, ne­der­del og strøm­per blev fun­det i en po­se på hav­bun­den. I ubå­den blev der fun­det strøm­pe­buk­ser og trus­ser fra Kim Wall. Det er ik­ke of­fent­lig kendt, om tø­jet hav­de ska­der som ef­ter kniv­stik.

I po­sen med tøj lå der og­så en kniv. Da der er fun­det 14 stik i Kim Walls un­der­liv og et stik i bryst­kas­sen, er kni­ven et vig­tigt spor.

En hard­disk fra Pe­ter Mad­sens va­er­k­sted rum­me­de vi­deo­er af kvin­der, der bli­ver myr­det. Der er iføl­ge an­kla­ge­ren ta­le om op­ta­gel­ser af ae­g­te drab. Mad­sen si­ger, at hard­di­sken ik­ke er hans, og at man­ge kan ha­ve ad­gang til den på va­er­k­ste­det.

Nau­til­us blev be­vidst sa­en­ket, men på trods af, at den hav­de rum­met 38.000 li­ter saltvand, lyk­ke­des det kri­mi­nal­tek­ni­ke­re at fin­de størk­net blod. Og en dna­test vi­ste, at blo­det var Kim Walls.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.