Det mang­ler po­li­ti­et

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET - Mo­tiv Kim Walls ar­me fleck

Ef­ter­som Pe­ter Mad­sen har for­talt, at der ske­te en ulyk­ke og alt­så na­eg­ter drab, har po­li­ti­et ik­ke no­get åben­lyst mo­tiv i sa­gen. Det er et et vig­tigt punkt i drabs­sa­ger, at an­kla­ge­myn­dig­he­den skal på­vi­se og un­der­byg­ge, hvad de mista­en­ker, der er mo­ti­vet til et drab. Un­der rets­mø­de­r­ne har an­kla­ger Jakob Buch-Jep­sen stil­let spørgs­mål til den sig­te­de om hans sex-liv og for­hold til kvin­der.

Po­li­ti­et ope­re­rer med syv ho­ved­mo­ti­ver i drabs­sa­ger: be­ga­er, ja­lou­si, ha­evn, fa­na­tis­me, pro­fit, spa­en­ding og ud­stø­de­l­se.

Dyk­ke­re er sta­dig i gang med at sø­ge ef­ter ar­me­ne. Po­li­ti­et vil ud fra et etisk per­spek­tiv ger­ne fin­de dem, så de på­rø­ren­de kan få et helt men­ne­ske at be­gra­ve. Men ar­me­ne kan og­så va­e­re in­ter­es­san­te for ef­ter­forsk­nin­gen i for­hold til, om der er ska­der. Det kan for ek­sem­pel va­e­re, om der er la­esio­ner, som vi­ser, at kvin­den har va­er­get for sig, el­ler det om­vend­te:

Dødsår­sag

Det er ik­ke lyk­ke­des at fast­slå dødsår­sa­gen ud fra torso­en. Nu hvor ho­ve­det er fun­det, skal rets­me­di­ci­ner­ne un­der­sø­ge, hvor­dan Kim Wall dø­de. Om der er no­get ved ho­ve­det, som al­li­ge­vel kan vi­se sig at stem­me med Pe­ter Mad­sens for­kla­ring om en ulyk­ke, el­ler om en helt an­den dødsår­sag kan fast­slås.

Mo­bil­te­le­fo­ner

Pe­ter Mad­sen har sagt, at han smed sin mo­bil i van­det, for­di han ik­ke skul­le bru­ge den til no­get, da han vil­le ta­ge li­vet af sig selv og sa­en­ke ubå­den. Men og­så Kim Walls mo­bil­te­le­fon mang­ler. Po­li­ti­et har te­le­op­lys­nin­ger om, even­tu­elt hvem og hvor­når Mad­sen kun­ne ha­ve haft kon­takt med an­dre, men det er in­ter­es­sant, om der kan va­e­re en an­den for­kla­ring på, at mo­bi­len er smidt va­ek; om der er op­lys­nin­ger el­ler op­ta­gel­ser på den, som kan va­e­re re­le­van­te for sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.