DANMARKRUNDT

Ek­stra Bla­det har un­der­søgt, hvor­dan du kom­mer hur­tigst og bil­ligst rundt i Dan­mark – og hvil­ke for­de­le og ulem­per der er ved de for­skel­li­ge trans­port­for­mer

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET -

To­get går re­la­tivt hur­tigt. Det er gan­ske kom­forta­belt. Der er af­gan­ge he­le da­gen. Og er man ude i god tid og vil­lig til at rej­se på ska­e­ve tids­punk­ter, kan man få bil­li­ge Oran­ge­bil­let­ter.

Der er fle­re for­de­le ved at hop­pe på to­get, men pri­sen er ik­ke en af dem.

Det vi­ser en un­der­sø­gel­se fra ju­ni ud­ar­bej­det af Pas­sa­ger­pul­sen for For­bru­ger­rå­det Ta­enk. Her er un­der halv­de­len af de ads­purg­te pas­sa­ge­rer til­fred­se med den va­er­di,

de får for pen­ge­ne – og hver fem­te er de­ci­de­ret util­freds.

– Det, der har størst be­tyd­ning for pas­sa­ge­rer­nes util­freds­hed, er, at det kni­ber med ret­ti­dig­he­den, mang­len­de sid­de­plad­ser, rin­ge in­for­ma­tion om for­sin­kel­ser, man­gel­ful­de for­bin­del­ser til an­den kol­lek­tiv trans­port og så selv­føl­ge­lig pri­sen sam­men­lig­net med an­dre trans­port­for­mer, for­kla­rer Lars Wi­in­blad, ana­ly­se­ansvar­lig på pro­jek­tet.

Og det er isa­er den mang­len­de ret­ti­dig­hed – at to­ge­ne af og til er for­sin­ke­de – der be­ty­der no­get for kun­der­nes be­døm­mel­se af pri­sen.

Spor­ar­bej­de skyld i for­sin­kel­ser

– Det, der sprin­ger mest i øj­ne­ne ved un­der­sø­gel­sen, er over­hol­del­se af kø­re­pla­ner­ne.

Her kla­rer DSB sig va­e­sent­lig rin­ge­re end an­dre sel­ska­ber, og vi ved fra an­dre un­der­sø­gel­ser, at li­ge nøj­ag­tig

for­sin­kel­ser gi­ver bred util­freds­hed, ly­der det fra Lars Wi­in­blad.

Spør­ger man To­ny Bis­pe­skov, in­for­ma­tions­chef hos DSB, er han enig i, at net­op for­sin­ke­de af­gan­ge er skyld i, at pas­sa­ge­rer­ne ik­ke fø­ler, de får nok for pen­ge­ne.

– Når vi kig­ger på, om vo­res kun­der kan reg­ne med os, er det ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at vi i 2016 hav­de nog­le ud­for­drin­ger på grund af spor­ar­bej­de.

– Me­ner du, at util­freds­he­den ude­luk­ken­de skyl­des spor­ar­bej­de?

– Der er sik­kert an­dre ting, der spil­ler ind, men en af de stør­re ting er helt klart spor­ar­bej­de (der ud­fø­res af Ba­nedan­mark, red.).

Et pla­ster på sår­et

Spor­ar­bej­det – og der­med for­sin­kel­ser­ne – er på til­ba­ge­tog net­op nu, så in­for­ma­tions­che­fen hå­ber, at en ak­tu­el un­der­sø­gel­se vil­le vi­se fle­re til­fred­se kun­der.

– Det er den bed­ste ser­vi­ce,

vi kan gi­ve: At vi kø­rer til ti­den, fast­slår To­ny Bis­pe­skov.

Hvis man al­li­ge­vel bli­ver en af de pas­sa­ge­rer, der bli­ver ta­get som gid­sel for DSB’s for­sin­ke­de to­ge, kan man få kom­pen­sa­tion.

Hvis to­get er me­re end en halv ti­me for­sin­ket, kan man kla­ge og få en ny bil­let til sam­me stra­ek­ning.

Iføl­ge To­ny Bis­pe­skov brug­te DSB 11.040.509 kr. sid­ste år på de­res ba­sis-rej­se­ga­ran­ti.

AR­KIV­FO­TO: /RITZAU/LARS KRABBE

– I to­get får man en an­den op­le­vel­se, end man gør ved an­dre trans­port­for­mer. Der er toilet­ter, du kan be­va­e­ge dig frit rundt, og du har mu­lig­hed for at ar­bej­de, mens du rej­ser. Det er en no­get an­den kom­fort, ly­der det fra in­for­ma­tions­chef To­ny...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.