HER BE­TA­LER BI­LEN SIG

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET - AR­KIV­FO­TO: /RITZAU/RU­NE AARESTRUP PE­DER­SEN

Tid er pen­ge, og der­for va­el­ger man­ge at kø­re selv frem for at be­va­e­ge sig ud i den kol­lek­ti­ve tra­fik.

Du kan selv plan­la­eg­ge din af­gang.

Du har mu­lig­hed for at kø­re li­ge til dø­ren.

Bi­len er for man­ge det op­lag­te valg, når der skal kø­res på kryds og tva­ers af lan­det. Men bi­len er langt­fra den

bil­lig­ste løs­ning, hvis du kø­rer ale­ne.

– Bra­end­stof er den helt åben­ly­se ud­gift, men der er jo og­så sli­ta­ge på sel­ve bi­len, da­ek­ke­ne bli­ver slidt og så vi­de­re, for­kla­rer Al­lan Skyt­te Chri­sten­sen, som er for­bru­ge­rø­ko­nom

ved FDM, og kon­klu­de­rer:

– Når man ta­ger det he­le med, vil de fle­ste op­da­ge, at det ik­ke kan sva­re sig at ta­ge bi­len.

Men én ting er pri­sen. En an­den er ti­den. Og net­op ti­den Hvis man ik­ke har no­get imod at sid­de i en pro­p­fyldt bus, og hvis man ik­ke er af­ha­en­gig af kort rej­se­tid, er fjer­n­bus­ser en mu­lig­hed.

er i føl­ge FDM en vig­tig fak­tor, når folk skal va­el­ge trans­port­mid­del.

– Tid er jo og­så pen­ge. Der­for en­der man­ge med at ta­ge bi­len.

Man skal va­e­re mindst to­tre per­so­ner i bi­len, før det for pen­ge­pun­gen kan sva­re sig at ta­ge bi­len, ly­der det fra Al­lan Skyt­te Chri­sten­sen, og Ek­stra Bla­dets be­reg­ner vi­ser det sam­me.

Med ud­gangs­punkt i det ske­ma, Ek­stra Bla­det har ud­ar­bej­det, vil det med to per­so­ner i bi­len va­e­re bil­li­ge­re end at ta­ge to­get.

Hvis man kø­rer fi­re sam­men, vil pri­sen pr. mand va­e­re om­trent den sam­me som pri­sen for en bus­bil­let på al­le fi­re stra­ek­nin­ger.

FO­TO: LAS­SE KOFOD

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.