Bus­sen kra­e­ver god tid

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET -

Er du vil­lig til at sa­et­te lidt ek­stra tid af til din fa­er­den mod at skå­ne pen­ge­pun­gen, er det op­lagt at ta­ge bus­sen. Men spør­ger man tra­fik­for­sker Har­ry La­hr­mann, er der an­dre ulem­per ved bus­sen end den lan­ge rej­se­tid.

Først og frem­mest va­ri­e­rer pri­ser­ne. Nog­le af­gan­ge – selv om tu­re­ne er ens – er dy­re­re end an­dre. Men net­op det er der en god grund til, for­kla­rer Win­nie Hø­jer, lan­de­chef i fjer­n­bus-sel­ska­bet Flix­bus:

Uflek­sib­le af­gan­ge

– Vi har ind­ført dy­na­mi­ske pri­ser, hvil­ket be­ty­der, at jo stør­re ef­ter­spørgs­len er, jo dy­re­re er bil­let­ten. Men det be­ty­der og­så, at vi be­løn­ner dem, der er i god tid.

Det er og­så va­erd at be­ma­er­ke, at det ik­ke al­tid er sik­kert, at der er af­gan­ge, der pas­ser i éns ka­len­der. An­tal­let af af­gan­ge af­ha­en­ger nem­lig af ef­ter­spørgs­len, for­kla­rer Win­nie Hø­jer:

– Nog­le da­ge er der er fa­er­re af­gan­ge, men hvis vi op­da­ger, at der er stor ef­ter­spørgsel, sa­et­ter vi en ek­stra bus ind. Vi skal dog kun­ne få solgt re­la­tivt man­ge sa­e­der i bus num­mer to, for det er ik­ke sa­er­ligt mil­jø­ven­ligt at kø­re med halv­tom­me bus­ser, og det vil vi na­tur­lig­vis ger­ne und­gå.

Slut­te­lig skal man ha­ve øje for, at bus­ser­ne har be­stem­te hol­de­ste­der. Mens bus­ser­ne i nog­le stor­by­er hol­der midt i cen­trum, bli­ver man i an­dre by­er smidt af et sted, der kan min­de lidt om in­gen­mandsland. For ek­sem­pel i Oden­se og Fre­de­ri­cia.

Di­rek­te ind

– Hvis vo­res bus­ser skal ind til Oden­se Cen­trum, vil det gi­ve la­en­ge­re kø­re­tid, og så vil ru­ten må­ske ik­ke va­e­re så ef­ter­trag­tet. Det er he­le ti­den en af­vej­ning. Vi ved jo, at der kø­rer by­bus­ser di­rek­te ind til by­er­ne, så vi kan godt til­la­de os at sa­et­te folk af der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.