Tre per­so­ner med re­la­tion til LTF fa­engs­let for 12 sky­de­vå­ben

Ekstra Bladet - - FLASH! - JAN SØGAARD js@eb.dk HE­LE LAN­DET: HARLEV: AAR­HUS: RING­S­TED: NØR­RE ALSLEV: HOLBAEK: RING­S­TED:

Der har va­e­ret 32 sky­de­ri­er i Kø­ben­havn un­der ban­de­kon­flik­ten, og po­li­ti­et har fo­re­lø­bigt fun­det 35 sky­de­vå­ben. Po­li­ti­et un­der­sø­ger nu, om no­gen af de be­slag­lag­te vå­ben har va­e­ret brugt ved tid­li­ge­re sku­depi­so­der.

Det er sta­tus fra Kø­ben­havns Po­li­ti, ef­ter at po­li­ti­et i dyb hem­me­lig­hed fandt et stort vå­ben­la­ger i et ka­el­der­rum i Jes­per Bro­ch­mands Ga­de på Nør­re­bro 26. sep­tem­ber.

Ri­ge­ligt med vå­ben

I ka­el­der­rum­met lå 11 sky­de­vå­ben, her­af syv pi­sto­ler, en re­vol­ver, to ma­skin­pi­sto­ler, en M75-au­to­ma­trif­fel og mas­ser af am­mu­ni­tion og me­re end 460 skar­pe skud af for­skel­li­ge ka­li­bre. Des­u­den ved po­li­ti­et, at der var end­nu en re­vol­ver i rum­met, som dog ik­ke er fun­det, så vå­ben­la­ge­ret rum­me­de he­le 12 vå­ben.

To ma­end, som iføl­ge Ek­stra Bla­dets op­lys­nin­ger har En 26-årig med re­la­tion til LTF blev an­holdt ef­ter et sky­de­ri på Nør­re­bro, hvor 11 skud blev af­fy­ret med den­ne Glo­ck 26-pi­stol. På vå­ben­la­ge­ret fandt po­li­ti­et fem da­ge se­ne­re bl.a. tre Glo­ck-pi­sto­ler.

re­la­tion til LTF-ban­den, blev da­gen ef­ter va­re­ta­egts­fa­engs­let for ’dob­belt-luk­ke­de’ dø­re i dom­mer­vag­ten. Nu har ef­ter­forsk­nin­gen ført til end­nu en an­hol­del­se af en 29årig mand med re­la­tion til LTF, som nu er va­re­ta­egts­fa­engs­let i to uger. Han na­eg­ter sig skyl­dig.

– Der er ta­le om et stort vå­ben­fund, og vi er godt til­fred­se med, at de nu er fjer­net fra ban­de-mil­jø­et, si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Tor­ben Svar­rer, Or­ga­ni­se­ret Kri­mi­na­li­tet.

Po­li­ti­et op­ly­ser ik­ke, hvil­ken part i kon­flik­ten de nu

fa­engs­le­de per­so­ner til­hø­rer: – Men det er den ene part i kon­flik­ten, si­ger Tor­ben Svar­rer.

In­den vå­ben­fun­det 26. sep­tem­ber hav­de po­li­ti­et si­den ju­ni be­slag­lagt 24 sky­de­vå­ben i for­bin­del­se med ef­ter­forsk­ning og vi­si­ta­tio­ner. De man­ge fund vi­ser, at der er ri­ge­ligt med sky­de­vå­ben i ban­de­mil­jø­et.

Prø­ve­sky­des

– Der skal la­ves kri­mi­na­li­tet for at skaf­fe pen­ge til at kø­be vå­ben, si­ger Tor­ben Svar­rer.

Al­le vå­ben, som po­li­ti­et be­slag­la­eg­ger, bli­ver un­der­søgt

for spor som dna og fin­ger­af­tryk og bli­ver prø­ve­skudt, så po­li­ti­et kan kon­sta­te­re, om de har va­e­ret an­vendt ved tid­li­ge­re for­bry­del­ser.

Hvis de tre fa­engs­le­de ban­de­folk bli­ver fun­det skyl­di­ge i det sto­re vå­ben­la­ger, står de til en lang fa­engsels­straf. Po­li­ti­et har og­så rejst sig­tel­se ef­ter ’ban­de­pa­ra­graf­fen’, der kan for­dob­le straf­fen, når de man­ge sky­de­vå­ben skul­le bru­ges un­der en ver­se­ren­de kon­flikt.

Blandt de fund­ne vå­ben i ka­el­der­rum­met var tre Glo­ck-pi­sto­ler og tre Zoraki­pi­sto­ler

mo­del 917. De to ma­skin­pi­sto­ler var en Pa­ra IMI og en MP40. To af Glo­ck-pi­sto­ler­ne var mo­del 26, og­så kal­det en ’ba­by-Glo­ck’, for­di pi­sto­len er me­get kom­pakt og nem at skju­le.

Det var net­op en Glo­ck 26, der blev brugt til et sky­de­ri på Nør­re­bro 20. sep­tem­ber, hvor to helt uskyl­di­ge men­ne­sker blev ramt, og der blev skudt ef­ter en tred­je til­fa­el­dig mand. Der blev af­fy­ret 11 skud med ’ba­by-Glo­ck­en’, og en 26-årig med re­la­tion til LTF sid­der fa­engs­let for de tre drabs­for­søg.

’Ik kom­me i sko­le i mor­gen, lo­a­det gun’. Så­dan lød en trus­sel på sms, der blev sendt rundt på Øre­stad Gym­na­si­um på Ama­ger. Po­li­ti­et spo­re­de be­ske­den til en 18-årig elev, der blev an­holdt af en sva­ert be­va­eb­net po­li­ti­styr­ke. Be­ske­den var en dum jo­ke.

I ef­ter­års­fe­ri­en gen­nem­fø­rer po­li­ti­et lan­det over en må­l­ret­tet ind­sats mod far­ten og ve­je­ne og kø­re­tø­jer­nes ge­ne­rel­le stand. Der kø­res for sta­er­kt, isa­er på lan­de­ve­je­ne. I 40 pro­cent af ulyk­ker­ne spil­ler fart en rol­le.

En 62-årig last­bil­chauf­før fik en for­s­kra­ek­kel­se på Her­ning­mo­tor­vej­en, da der blev ka­stet en ukendt gen­stand mod last­bi­len, da den kør­te un­der Stil­ling­vej, hvor han så fi­re-fem per­so­ner på bro­en. Po­li­ti­et fandt in­gen gen­stan­de på ste­det.

Ef­ter tre be­tin­ge­de ud­vis­nin­ger klap­pe­de fa­el­den for en 32-årig so­ma­li­er, der fik et år og tre må­ne­ders fa­engsel for rø­ve­ri og vold. Nu er han ud­vist ube­tin­get i 12 år. Han har bo­et i Dan­mark, si­den han var fem, og har in­gen fa­mi­lie i So­ma­lia.

Po­li­ti­et så no­get, der lig­nen­de en narko­han­del, og fik fat i to per­so­ner. Den ene, en 20-årig fra Sla­gel­se, hav­de 167 gram hash. Den an­den, 20, hav­de 50 gram hash og kon­tan­ter. Po­li­ti­et tog pen­ge­ne, for­di han skyld­te Skat pen­ge.

Po­li­ti­et ryk­ke­de ud til en ejen­dom, hvor der var et på­fal­den­de stort el­for­brug. Der blev dyr­ket hash på ste­det, hvor 149 hamp­plan­ter tri­ve­des i et va­ekst­hus med var­me­lam­per og ven­ti­la­tion. Et par, beg­ge 40 år, blev sig­tet.

En 95-årig kvin­de luk­ke­de en mand ind i sin lej­lig­hed på Munk­holmvej, hvor han skul­le ef­ter­se hen­des vand. Men i ste­det stjal han kon­tan­ter og smyk­ker fra et nat­bord. Po­li­ti­et ad­va­rer igen mod at luk­ke­de frem­me­de ind.

Nu bru­ger svind­le­re igen ’bar­ne­barns-fin­ten’. En 83-årig mand blev rin­get op af sit ’bar­ne­barn’, der vil­le lå­ne pen­ge til en bil. Først tro­e­de han, at det vit­ter­lig var bar­ne­bar­net, men fat­te­de mi­stan­ke, da det var en helt frem­med, som vil­le hen­te pen­ge­ne. Po­li­ti­et ad­va­rer mod at ud­le­ve­re pen­ge, hvis man ik­ke er sik­ker på, hvem der får dem

FO­TO: KEN­NETH MEYER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.