Idømt 16 år for et drab og fi­re for­søg

Ekstra Bladet - - FLASH! -

An­kla­ge­ren hav­de kra­e­vet livsva­rigt fa­engsel, men den 28-åri­ge tøm­rer­la­er­ling Thor Sø­ren­sen Sko­v­bon blev i går idømt 16 års fa­engsel ved Ret­ten i Hels­in­gør for et drab og fi­re drabs­for­søg, der blev be­gå­et i ju­ni sid­ste år, da han gik amok med en la­e­ge­ham­mer i Nord­s­ja­el­land.

Dom­me­re og na­ev­nin­ge var dog ik­ke eni­ge om straf­fen. Der var ni stem­mer for 16 år og tre for fa­engsel på liv­s­tid.

Thor Sø­ren­sen Sko­v­bon slog først løs på tre kol­le­ger på en byg­ge­plads i Fre­dens­borg, hvor en 55-årig tøm­rer fik så sva­e­re kra­nie-kva­e­stel­ser, at han dø­de to må­ne­der se­ne­re. En an­den kol­le­ga mi­ste­de sit ene øje og hø­rel­sen på det ene øre.

Ef­ter over­fal­de­ne flyg­te­de la­er­lin­gen og over­faldt to til­fa­el­di­ge bi­li­ster med la­eg­te­ham­me­ren for at stja­e­le de­res biler. Bi­li­ster­ne blev og­så sva­ert kva­e­ste­de. La­er­lin­gen kør­te galt i den sid­ste flugt­bil og blev an­holdt un­der stor dra­ma­tik.

Rets­sa­gen har ik­ke af­da­ek­ket, hvor­for den 28-åri­ge gik amok. La­e­ger­ne har vur­de­ret, at han ik­ke var sinds­syg, og han si­ger selv, at han in­tet kan hu­ske.

For­sva­rer: Han var sinds­syg

For­sva­rer Poul Ege Poulsen har un­der sa­gen ar­gu­men­te­ret for, at den 28-åri­ge var sinds­syg i ger­nings­ø­je­blik­ket.

For­sva­re­ren på­pe­ge­de, at ef­ter­for­sker­ne ik­ke var go­de nok til at te­ste for stof­fer Un­der en vild flugt fra po­li­ti­et kør­te tøm­rer­la­er­lin­gen galt i den sid­ste af de rø­ve­de biler.

blot, og der­med var en mu­lig lsd-psy­ko­se ik­ke do­ku­men­te­ret.

Den 28-åri­ge hav­de tid­li­ge­re va­e­ret un­der be­hand­ling med an­ti-psy­ko­tisk me­di­cin, men stop­pe­de med at ta­ge

me­di­ci­nen og hash i ste­det.

Men ret­ten fandt det ik­ke godt­gjort, at den døm­te hav­de haft en psy­ko­se, og at han skul­le ha­ve en al­min­de­lig fa­engsels­straf.

Thor Sø­ren­sen Sko­v­bon, der bar hat, mørk bla­zer og blå skjor­te, ud­bad sig be­ta­enk­nings­tid med hen­syn til an­ke.

FO­TO: AL­LAN AN­DER­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.