Dan­mark løsla­der ru­ma­e­ne­re Nor­ge har ud­le­ve­ret he­le 17

Ekstra Bladet - - FLASH! - KRI­STI­AN BRÅRUD LAR­SEN Men ru­ma­e­ner­ne Det vil iføl­ge Hø­jeste­ret Dom­sto­len kbl@eb.dk

Hvis der var land­skamp i hjem­sen­del­se af kri­mi­nel­le ru­ma­e­ne­re, så tab­te Dan­mark 17-0 til Nor­ge og 120-0 til Stor­bri­tan­ni­en.

De to lan­de har an­gi­ve­ligt en af­ta­le med Ru­ma­e­ni­en om re­ser­va­tion af plad­ser i ru­ma­en­ske fa­engs­ler, så de har sendt ad­skil­li­ge kri­mi­nel­le til­ba­ge til Ru­ma­e­ni­en i år, op­ly­ser det ru­ma­en­ske ju­stits­mi­ni­ste­ri­um til Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg. Dan­mark sen­der in­gen til­ba­ge i år.

Pro­ble­met for Dan­mark er vis­se fa­engs­ler i Ru­ma­e­ni­en, som Hø­jeste­ret vur­de­rer til at va­e­re for små iføl­ge Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nen. – Jeg er klar til at gø­re hvad som helst, så vi får det her ord­net, si­ger ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe (K) om løsla­del­se af ru­ma­e­ne­re i ste­det for ud­le­ve­ring. Der­for for­søg­te ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe (K) tors­dag at få en ga­ran­ti om sto­re cel­ler, da han mød­tes med Ru­ma­e­ni­ens ju­stits­mi­ni­ster i Luxem­bourg.

Løsla­des i Dan­mark

– Hvis vi ik­ke kan få den ga­ran­ti, så må vi se på, hvad det an­gi­ve­ligt er for en af­ta­le, som Nor­ge og Stor­bri­tan­ni­en har. Jeg er klar til at gø­re hvad som helst, så vi får det her ord­net, si­ger Sø­ren Pa­pe.

Hvis dansk po­li­ti an­hol­der en ru­ma­e­ner i dag, og det vi­ser sig, at ved­kom­men­de er dømt for kri­mi­na­li­tet i Ru­ma­e­ni­en, så ud­le­ve­rer vi ham ik­ke. Han får i ste­det lov til at for­la­de po­li­ti­sta­tio­ner­ne som løsladt.

Det ske­te for ek­sem­pel i Nord­jyl­land 2. fe­bru­ar i år. Her vi­ste to an­hold­te sig at va­e­re fra Ru­ma­e­ni­en, hvor de var dømt for hen­holds­vis døds­vold og groft rø­ve­ri.

Men da Hø­jeste­ret i maj af­gjor­de, at Ru­ma­e­ni­en ik­ke kan ga­ran­te­re, at de kan af­so­ne un­der or­dent­li­ge for­hold, så vil Dan­mark ik­ke ud­le­ve­re. Der­for fik de lov at gå.

Det gi­ver for­man­den for Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg, Pe­ter Skaarup fra Dansk Fol­ke­par­ti, dog ik­ke me­get for.

– Vi skal ta­ge sa­gen i egen hånd, så vi kan få sendt ru­ma­e­ne­re, som har la­vet kri­mi­na­li­tet i de­res eget land, hjem.

– Det har Nor­ge gjort, og så kan vi og­så gø­re det, si­ger han.

Dybt kra­en­ken­de

Den ru­ma­en­ske am­bas­sa­de har tid­li­ge­re op­lyst til Ber­ling­s­ke, at de ger­ne vil ta­ge imod de døm­te kri­mi­nel­le.

Dansk Fol­ke­par­ti me­ner, at ju­stits­mi­ni­ste­ren må skri­de til hand­ling, da det el­lers kan skub­be ge­val­digt ved rets­fø­lel­sen.

– Nog­le gan­ge vil Ru­ma­e­ni­en ger­ne ha­ve de kri­mi­nel­le ud­le­ve­ret, men det må vi så ik­ke, og det er dybt kra­en­ken­de for rets­be­vidst­he­den, si­ger Pe­ter Skaarup.

– Ju­stits­mi­ni­ste­ren skal pas­se på, at han ik­ke bli­ver et ra­di­kalt slin­ger-cha­tol, hvor han ik­ke ved, hvor han skal stå hen­ne.

– Man er nødt til at tra­e­de i ka­rak­ter, for­di der er stor fru­stra­tion, ly­der det.

Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg har va­e­ret på be­søg i Ru­ma­e­ni­en for at få et ind­tryk af for­hol­de­ne i lan­dets fa­engs­ler.

Et fler­tal på Chri­sti­ans­borg øn­sker hur­tigst mu­ligt at kun­ne sen­de kri­mi­nel­le

af maj fastslog Hø­jeste­ret, at for­hol­de­ne i ru­ma­en­ske fa­engs­ler er så tvivls­om­me, at tre kvin­der og en mand slap for at bli­ve ud­le­ve­ret til de­res hjem­land.

vil­le her ri­si­ke­re at skul­le af­so­ne i cel­ler, hvor de blot vil­le va­e­re sik­ret et per­son­ligt rum på to kva­drat­me­ter.

Hø­jeste­ret va­e­re i strid med Den Eu­ro­pa­ei­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tions ar­ti­kel 3, der si­ger, at ’in­gen må un­der­ka­stes tor­tur og ej hel­ler ru­ma­e­ne­re til af­so­ning i de­res hjem­land.

Ru­ma­e­ni­en bur­de le­ve op til men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nen, da lan­det er med­lem af EU, men det er alt­så ik­ke sket, og der­for op­står pro­ble­met. umen­ne­ske­lig el­ler va­na­e­ren­de be­hand­ling el­ler straf’.

hen­vi­ste og­så til, at Den Eu­ro­pa­ei­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol i ef­ter­å­ret ud­tal­te sig net­op om den plads, en fri­heds­be­rø­vet per­son skal kun­ne rå­de over.

fastslog, at in­des­pa­er­ring på min­dre end tre kva­drat­me­ter i la­en­ge­re tid ud­gør ned­va­er­di­gen­de be­hand­ling, som er i strid med men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nens ar­ti­kel tre. fa­er­re le­di­ge blev der i au­gust. En op­gø­rel­se fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at i alt 118.800 fuld­tids­per­so­ner stod uden job. Det sva­rer til en le­dig­heds­pro­cent på 4,4. De 25-29-åri­ge top­per med 8,7 pro­cents le­dig­hed.

Nog­le gan­ge vil Ru­ma­e­ni­en ger­ne ha­ve de kri­mi­nel­le ud­le­ve­ret, men det må vi så ik­ke, og det er dybt kra­en­ken­de for rets­be­vidst­he­den

FO­TO: TARIQ MIK­KEL KHAN

Hvad som helst

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.