10.000 flu­er kan ik­ke ta­ge fejl

Fø­de­va­re­kon­trol­len går ba­na­nas over flu­er i re­stau­ran­ter og su­per­mar­ke­der

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Du ken­der de små, kor­n­fe­de, ly­se­bru­ne sa­ta­ner, som el­sker at ma­e­ske sig i rød­vin­s­sjat­ter og i skå­le med smat­tet frugt.

De for­me­rer sig hur­ti­ge­re end rot­ter og la­eg­ger helst aeg i ba­na­ner, der­af nav­net. Ba­nan­flu­er for­pe­ster dit hu­mør – og ha­er­ger og­så re­stau­ran­ter og su­per­mar­ke­der.

Du har i den for­gang­ne som­mer na­ep­pe und­gå­et at be­ma­er­ke dem i su­per­mar­ke­dets grønt-af­de­ling – må­ske og­så i mon­tren ba­keoff-brød.

Flu­es­ma­ek­ker

– Det er ik­ke til at vi­de, hvor ba­nan­flu­er har op­holdt sig, så der­for er der en foru­re­nings-ri­si­ko – de kan sim­pelt hen foru­re­ne fø­de­va­rer el­ler de fa­ci­li­te­ter, hvor fø­de­va­rer­ne til­be­re­des. Hvil­ket er us­undt og ula­ek­kert, si­ger Mar­tin Birk Han­sen, chef i Fø­de­va­re­sty­rel­sen, som på se­ne­ste har brugt bø­de­blok­ken som en slags flu­es­ma­ek­ker, der skal tvin­ge køb­ma­end og re­stau­ra­tø­rer til at slå sva­er­me­ne ned.

Blandt de mest eks­klu­si­ve er Mash Sko­vri­der­kro­en i Char­lot­ten­lund nord for Kø­ben­havn, hvor køk­ke­net var me­get be­skidt, da Fø­de­va­re­kon­trol­len duk­ke­de op i sid­ste uge.

Kri­tisk kon­trol­rap­port

’I grov­køk­ke­net i ka­el­de­ren er der man­ge ba­nan­flu­er på loft og rør. Der hånd­te­res uem­bal­le­re­de fø­de­va­rer i lo­ka­let’, står der i en kri­tisk kon­trol­rap­port. En na­er­lig­gen­de Fak­ta-bu­tik fik og­så sam­me dag kri­tik for en stor ko­lo­ni af flu­er.

Og­så det me­get hy­pe­de Gorm’s Pizza i Kø­ben­havn K fik for ny­lig krads kri­tik for jam­mer­lig hy­giej­ne, som til­trak sva­er­me af ba­nan­flu­er. Det ko­ste­de en ra­sen­de smiley og der­til en bø­de på 5000 kr.

Men er der man­ge, og er de sto­re og vel­na­e­re­de, kan det fø­re til en sank­tion

– For vi skri­der ik­ke ind med en sank­tion, ale­ne for­di vi ob­ser­ve­rer nog­le få ba­nan­flu­er.

– Men er der man­ge, og er de sto­re og vel­na­e­re­de, kan det fø­re til en sank­tion, si­ger Mar­tin Birk Han­sen.

Flu­er i brød­skab

Og­så Su­per­brugs­en i Oden­se Syd fik for ny­lig en bø­de på 10.000 kro­ner, for­di der var så be­skidt. Og­så her fulg­te ba­nan­flu­er ef­ter – de var i ska­bet med op­bagt brød.

El­ler tag Net­to i Tra­ne­ha­ve­vej i Kø­ben­havn, hvor Fø­de­va­re­kon­trol­len og­så måt­te skri­de ind med en bø­de på 10.000, for­di den jam­mer­li­ge hy­giej­ne hav­de skabt et 'mas­sivt flu­e­pro­blem'.

El­ler Ka­fe Ka­pers på Gun­nar Nu Han­sens Plads på Øster­bro, Kø­ben­havn: En bø­de på 10.000 kr., for­di der trods tid­li­ge­re kri­tik sta­dig var ba­nan­flu­er.

FO­TO: ALL OVER PRESS

Ba­nan­flu­en kan spre­de smit­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.