Fø­de­va­re-che­fer: Vi vin­der

Ekstra Bladet - - FLASH! - FO­TO/RITZAU/CAR­STEN ANDREASEN

– Vi be­kla­ger selv­føl­ge­lig, at der har va­e­ret et pro­blem med ba­nan­flu­er. Det er ae­r­ger­ligt, og vi har stor fo­kus på pro­ble­ma­tik­ken, si­ger kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Jens Juul Ni­el­sen fra Coop, der dri­ver Fak­ta og Brugs­en.

Han si­ger, at flu­er­ne kom­mer ude­fra – fra re­tur­fla­sker.

– Vi har en af­ta­le med et ska­de­dyrs­fir­ma, som hja­el­per med be­ka­em­pel­se af al­le ty­per ska­de­dyr – her­un­der og­så ba­nan­flu­er.

– Og vi har ska­er­pet vo­res op­ma­er­k­som­hed for at mini­me­re pro­ble­met mest mu­ligt.

Net­tos re­gions­chef, Ken­neth Luxhøi, skri­ver:

’Vi kan be­kra­ef­te, at ba­nan­flu­er og­så er en ud­for­dring, som vi fra tid til an­den må be­ka­em­pe ... Hvis vo­res bu­tik ik­ke kan kom­me pro­ble­met til livs, vil et ek­ster­nt ska­de­dyrs­fir­ma bli­ve til­kaldt. Ba­nan­flu­er er ik­ke far­li­ge, men der skal na­tur­lig­vis iva­er­ksa­et­tes be­ka­em­pel­se, når vi bli­ver op­ma­er­k­som på det.’

Jes­per Bo­elskif­te, di­rek­tør i Mash: – Per­so­na­let tog af­fa­e­re med det sam­me og fo­re­tog en grun­dig ren­gø­ring. Sam­ti­dig har vi set på, hvor­dan vi kan ska­er­pe vo­res ren­gø­rings­pro­ce­du­rer og hol­de rent frem for at gø­re rent.

Gorms: – Et vel­kendt pro­blem i bran­chen, som vi ta­ger me­get se­ri­øst og lø­ser, fast­slår han.

Ka­fe Ka­pers har in­gen kom­men­ta­rer.

Ba­nan­flu­er kan bl.a. kom­me fra re­tur­fla­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.