’Sne­man­den’ er årets stør­ste film­fl­op

Det er desva­er­re blot end­nu en li­ge­gyl­dig se­ri­e­mor­der-film med et ul­tratyndt plot

Ekstra Bladet - - FLASH! - HEN­RIK QUEITSCH 'Sne­man­den' hq@eb.dk

In­str.: To­mas Al­fred­son Medv.: Mi­cha­el Fassben­der, Re­bec­ca Fer­gu­son, Char­lot­te Gains­bourg, Val Kil­mer m.fl. 119 min. Pre­mi­e­re 12. ok­to­ber i 101 bi­o­gra­fer lan­det over Jeg må blankt er­ken­de, at 'Sne­man­den' var en af de main­stream-film, jeg hav­de gla­e­det mig mest til i år.

Ik­ke for­di jeg har la­est Jo Nes­bøs kri­mi, der dan­ner for­la­eg, men for­di den sven­ske in­struk­tør To­mas Al­fred­son kom­mer med et par frem­ra­gen­de film i ba­ga­gen – bl.a. den gen­re­for­ny­en­de vam­py­r­film 'Lad den ret­te kom­me ind' (2004) og Jo­hn le Car­ré-fil­ma­ti­se­rin­gen 'Da­me, kon­ge, es, spion' (2011). Men og­så for­di ho­ved­rol­len bli­ver spil­let af den nor­malt al­tid se­va­er­di­ge Mi­cha­el Fassben­der.

At Char­lot­te Gains­bourg har en birol­le, tra­ek­ker hel­ler ik­ke ned på for­vent­nings­fron­ten. Ej hel­ler et gen­syn med en gro­tesk ud­se­en­de Val Kil­mer.

Men når man ser frem til no­get, ri­si­ke­rer man jo sam­ti­dig at bli­ve skuf­fet.

Og det er desva­er­re til­fa­el­det med 'Sne­man­den', som i den grad un­der­pra­este­rer. Før­ste for­hin­dring er, at hi­sto­ri­en ud­spil­ler sig i Nor­ge – pri­ma­ert Oslo og Ber­gen. Og da lo­ca­tions spil­ler en gan­ske va­e­sent­lig rol­le her, er det alt­så sta­er­kt di­stra­he­ren­de, at der kon­se­kvent ta­les en­gelsk fil­men igen­nem.

Gi­ver ik­ke me­ning

Det er selv­føl­ge­lig spil­le­reg­ler­ne i en international stor­pro­duk­tion, men så gør man jo of­te det, at man flyt­ter hand­lin­gen til et sted, hvor det gi­ver me­ning, at man ta­ler en­gelsk.

Det har man be­syn­der­ligt nok ik­ke fun­det nød­ven­digt her.

Men det hav­de man må­ske al­li­ge­vel kun­net le­ve med, hvis hi­sto­ri­en nu hav­de fan­get en så me­get ind, at det blot hav­de va­e­ret en de­tal­je. Det gør den ik­ke.

Er man i for­vej­en fa­mi­li­a­er med uni­ver­set om den for­d­ruk­ne po­li­ti­mand Har­ry Ho­le, er det må­ske nem­me­re at en­ga­ge­re sig, men som ny­til­kom­men sav­ner man ud­pra­e­get bag­grund og dyb­de i ka­rak­te­rer­ne, som her blot bli­ver ma­rio­net­ter i et plot.

Oven i kø­bet i et ik­ke sa­er­lig ori­gi­nalt el­ler vel­ta­enkt plot, der blot er end­nu en ru­ti­ne­pra­e­get va­ri­a­tion over det forta­er­ske­de se­ri­e­mor­der-te­ma til­sat end­nu en tynd gang lom­mep­sy­ko­lo­gisk fer­nis om en trau­ma­tisk barn­dom.

Hvad der pla­ger den for­d­ruk­ne Har­ry Ho­le, bli­ver vi hel­ler ik­ke me­get klo­ge­re på, og Fassben­der går der­for blot rundt med et tomt stir­ren­de blik som et af fil­mens tal­ri­ge po­stu­la­ter.

Helt li­ge­gyl­dig

Be­va­res, bil­ledsi­den med et sne­ind­hyl­let Nor­ge er vir­ke­lig flot, men det er li­ge­som ik­ke rig­tig nok, når alt an­det hal­ter. (End­nu) en af den slags film, der er fuld­sta­en­dig li­ge­gyl­dig, i det se­kund mor­de­ren er af­slø­ret.

Og har man al­le­re­de ga­et­tet det un­der­vejs, er der alt­så langt til mål. Øv.

'Sne­man­den' la­eg­ger i sid­ste sce­ne op til en fort­sa­et­tel­se. Det be­hø­ver I nu ik­ke spil­de hver­ken je­res el­ler vo­res tid med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.